[Salloi and his kids]
*יולאש ןפטס
םילשוריב ירגנוה

ילש ןושארה לגנמה
'97 לירפא

אלל ילש ןושארה קינקיפהו לארשיב תישילשה הנשה יל וז
ינאו יתשאשכ עתפומ יתייה הנושארה הנשב .םילארשי םירבח
יתיאר - םיקראפב הרוק המ יתנבה אל .חספב ילגר לויטל ונאצי
הנוש היה הז ...הפ ךלהש המ לבא ,םיטרסב קר הלאכ םירבד
,םהיתבמ תאצל םילארשיה לכ תא חירכה והשימש היה הארנ .ירמגל
תבשל - יליבשב אל הזש יתבשח .שאה לע תושעלו אשדה לע תבשל
ארונ הזש חוטב יתייהו ,ןשעה תא םושנלו םויה לכ ץראה לע
םירבח המכ ונשכר ץראב ונתוהשל הנושארה הנשה ךלהמב .חונ אל
אל .הזכ עוריאל - ינאו יתשא - ונמזוה ןכמ רחאלש הנשבו
בוזעל ידכ םיצורית המכ יל יתנכה ."הדות אל" רמאל יתזעה
ךנוחמ רוחב יתויהב .ונייחב ןושארה קינקיפל ונאציו ,םדקומ
,ותוא ונלכא ,לכוא ונכה .יתלוכיש ןכיה רוזעל יתלדתשה
םויה לכ תא םש וניליב .הברה ונקחצו לגרודכ תצק ונקחיש
הנשה חספבש יתינהנ ךכ לכ .דואמ יתינהנש יתחכונ ףוסבלו
קינקיפה תא תושעלו םיירגנוהה םינקחשה ירבח תא ףוסאל יתטלחה
ךפה לכה םילגנמל החמומ אללש אלא .הרזע אלל ילש ןושארה
,תילמרונ שא קילדהל וליפא ונחלצה אל .דואמ השק תויהל
םיבדנתמ תורשע ואצמנ הפ לגרודכה לש תוירלופופל תודוה לבא
.ונחלצה ףוסבו שאה לע ונדבע המילש העש .ורזע םגו תוצע ונתנש
.רבחמ לבותמו ןכומ ותוא יתלביק יכ ךבוסמ תוחפ היה רשבה
.חספה ללגב ותוא לוכאל ונדחפ - םחלה םע התיה היעב דוע
לבא ,ףיכ היה .התיפ םש לכאו םיחישב אבחתה הצ ולסל קר
ילאש ינפמ ,ינא קר אל ילוא .דואמ ףייע יתייה םויה ףוסב
ינאשמ וישכע ...תרחמלש םויב השק ןומיא ריבעה אל ןהכ
.הירגנוהב ונילצא המוד רבד ןיאש רעטצמ ינא הזה גהנמה תא ריכמ
םא םג הזה גהנמה תא קיספהל ןווכתמ אל ינא יכ רוזחאשכ
האבה הנשב הארתנ .השוע ינא המ םלוכל ריבסהל השק יל היהי
.םיקראפה דחאב
[Next] [To top]
אבה רמאמל םירמאמה תמישרל
תבותכל יולאש ןפטסל בותכל םינמזומ םיארוקה
salloi@beitar-jerusalem.org.il


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
May 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]