הדובעה תועש ירחא [Right Banner]


*igen a bara'tom is istva'n

[two out of three Istvans]
םא בר קפס ...ןאווטשיא םיארוק ילש רבחל םג :תירגנוהב*
'זורב ריעל ר"תיב (ידהואו) ינקחש לש לויטהמ תונורכזה
הלעי ,תימוקמה 'זורב .צ.פ לומ א"פוא עיבג קחשמל ,היגלבבש
םלוא .דבעידב םג םינאווטשיאה ינש לש םהינפ לע םיכויח
םמצעל ושרה ,םיימוקמל (3:0) קחשמה ינפלש םכסמה ןומיאב
ןוחצינה ירעש ישבוכ ,טנושיפ ןאווטשיאו יולאש ןאווטשיא
תוימיטפואה תא ןיגפהל ,'זורב לומ ןושארה קחשמב ר"תיבל
.םיברב םהלש
ישיבא ידע  י"ע םלוצ
Next Picture
Main Pictures Page
Previous Picture
האבה הנומתל תונומתה דומעל תמדוקה הנומתל
Photo Courtesy of
Maariv Daily News
[Tiny Maariv Logo]