ר"תיב לש תונומתה תיירלג [Right Banner]

םיישיא םימובלא
תקפואמ החמיש
הדובעה ירחא

םייניעב בוהצ
ר"תיב ןואיזומ
עסמ ימובלא