תונומת םובלא -םידהואה [Right Banner]


Contradiction in terms

[Fans]
הסינכב עבק ךרד הלתנה ,"םונהיגל םיאבה םיכורב" םסרופמה טלשה
.ץוח קחשמב חרוא תעפוהב הארנ וז הנומתב ךא ,"ידט" ןוידטציאל
תיבותכה םע םילמס ינש םיעיפומ םייניעה תריאמ תיבותיכל תחתמ
םניא ר"תיב ידהואש ןעטש ימ לכל תחצינה הבושתה ."תומילאל אל"
.םימכחותמ
ישיבא ידע  י"ע םלוצ
Next Picture
Main Pictures Page
Previous Picture
האבה הנומתל תונומתה דומעל תמדוקה הנומתל
Photo Courtesy of
Maariv Daily News
[Tiny Maariv Logo]