ביבאה אוב תא תרשבמש תינונסה
2002 ילוי ,היטע יקימ םע ןויאר
[Right Banner]


לע העיפומש הנושארה הנומתב רבכ רכינ טרס לש וביטש םירמוא
ירה ,הזה ללכה תא ןה םג תומייקמ לגרודכ תונוע םא .ךסמה
המ לכמ תילכתב הנוש הנש הידהואל הניכמ םילשורי ר"תיבש
דוע - הצובקה לש ןושארה שכרה .ןורחאה רושעב וילא ולגרוהש
היה - תורהצה וחרפוה וא םינקחש וררחוש ,ביצקתה עבקנש ינפל
תירוביצה העדותל ץרפ היטע .תג תירק יבכמ לש הניגמ ,היטע יקימ
דחא תא שבוכ אוהשכ ,הפיח יבכמ לע ותצובק לש םיהדמה ןוחצנב
קחשמב ,ךכ רחא .ךרדבש הפולאה תא וליפשהש םירעשה תעבראמ
רחא לש לויט ירחא ,לולמ ןלוג תא עינכה אוה ,תוחפ אל יאוריה
הרשעב ,תג תיירק .םילשורי ר"תיב לש הנגהה ךרואל םיירהצה
.88-ה הקדב ןויווש רעש הגפסו 2:3 ר"תיב לע הליבוה ,םינקחש
רידחהל ר"תיב יטינרבק םישקבמש חורה תא גציימ ןכא היטע םא
תוארל םייופצ ונאש ירה ,2002/2003 תנוע תארקל הצובקל
.תיטנגילטניאו תירוקמ ,הננער ,הריעצ הצובק הבורקה הפוקתב

קוח תא הב םייסו ריעב ךנחתהו לדג אוה .1981 לירפאב 18-ב עבש ראבב דלונ היטע יקימ
דיחי גיצנ) תיאסינוטה הדעל ןב אוה .'ג ףיקמ ןוכיתה רפסה תיב לש תינויעה המגמבב וידומיל
לש םינומיאה תליחתל דע .הבר'ג ריעה ןמ התלע ותחפשמו (ןסח רונמ לש ותביזע ירחא הצובקב
.םילשוריב ררוגתהל יקימ רבע וישכעו וירוה תיבב דרפנ ףגאב יקימ ררוגתה הנשה ר"תיב

?תג תיירקל תעגה ךיא .יעבש ראב התאש רבתסמ וישכעו ,תג תיירק םע ךתוא םיהזמ םלוכ ,יקימ
יתקחישו הדוגאל יתפרטצה ,עבש ראבב לגרודכל רפס תיבב יתלחתה .שש ליגמ לגרודכ קחשמ ינא
ראב תא ןמיא ןמחל לייאשכ תרגובה הצובקל יתפרטצה .םירגובו רעונ ,םירענ ,םידלי - תוגילה לכב
ולגלגתה םיניינעה .יתוא הפינו וליבשב אל הז םיריעצש טילחה אוה עיגה ףרש המלששכ לבא עבש
תנועב תג תירקל יתעגה םשל הפמו ,ילע ץילמהו ואדנל יליג םע רביד ןטיבא ןורש לש רבחש ךכ
.2000/2001

?ךלש עובקה דיקפתה הז .ילאמש ןגמכ - םירמוא ךכ - ךתוא המיתחה ר"תיב
יעבטה דיקפתה .ןגמו ירוחא רשק ,רשקכ יתקחיש ךכ רחא .ץולחכ יתלחתה ,םינקחש הברה ומכ
.םיפגאה ינשב קחשל לוכי ינא לאמש לגר םג יל שיש ללגב לבא ינמי ןגמ אוה ילש

?ךלש יאנפה תועש תא הלבמ התא ךיא
.העובק הרבח יל ןיא .עבש ראבב םורופה קטוקסידלו הפק יתבל תצק אצוי - לודג ןיילב אל ינא

?טנרטניא
...םיקסיד ברוצ ,הקיסומ דירומ ,One-ב הברה רקבמ ,תשרב שלוג ינא .תיבב טנרטניא יל שיש רורב
.םלוכ ומכ

?הדעה לש לכואה יניינעב התא ךיא ?ןוכנ ,יאסינוט םש הז היטע
.םיבטר ןיכהל בהוא ,יטגפס לש ןיינעב רתוי אקווד ינא .הבר'ג ריעהמ תיאסינוט איה החפשמה ,ןכ
סוקסוק - ונלש םייתרוסמה םילכאמה תא םג לבא ,םילצינשו זרוא ,טושפ לכוא בהוא ינא הזמ ץוח
.רשב םע תיעועש ,תוציצק םע

?ךתוא תוקנוח תוצירעמה ,לעה תגילב התאש זאמ
התאש המ רתוי תצק ,בל תמושת רתוי תצק שי הנורחאה הנשה לש םוסרפה ירחא ...קוידב אל
הזו דורוו רהוז לכה ןלגרודכ לש םייחבש המדנ םישנאל ,ללכב .ירטסיה אל לבא תוצירעמ ארוק
.תולבל אל יתמ רקיעבו תולבל יתמ ,ןוכנ תויחל ,םדקומ ןושיל תעל ךירצ תמאב .ךכ אל שממ
זאמ הרבח ייחל םירושקש םירבד הברה לע יתרתיוו .ןוכנ לכה לבא תואשילק הזש םיבשוח םישנא
.םירגובל יתעגהש

?לגרודכ לע תוניצרב תבשח אל ןכ ינפל
םיעיגמ אלש ה'רבח הברה לכ לכ האור התא .יביטרופס םייח חרוא לע יתרמש אל ןוכיתב יתייהשכ
יל שיש ןיבהל יתלחתהו םירגובל יתעגהשכ קר .יעבטה לולסמה הארנ הזש לגרודכב םוקמ םושל
לע רומשל ידכ םומיסקמה תא תושעלו ןוכנ ןמאתהל ,ןוכנ לוכאל יתלחתה לגרודכב חילצהל יוכיס
.םדקתהלו ימצע

?ר"תיב ןיבל ךניב רשקה רצונ ךיא
עצמאבו ל'גינפ ריאמל ילש אבא ןיב תוחיש המכ ויה .הגילה ףוס ינפל לגלגתהל ליחתה הזה ןויערה
.ונרגס ינוי

?לאידנומה תא תיאר
.םיקחשמה בור תא ,חטב

?חקית ליזרבש שארמ תבשח
תניחבמ .השדשד יד הילטיאו תולודג ויה אל ןהש וליפא ,וכזי הילטיא וא הילגנאש יתבשח אקווד ינא
יתעד יפלש ,ילוק ,לגנס לש ינמיה ןגמה דואמ יניעב ןח אצמ .חקית לגנסש יתיצר ,ילש תווקתה
.הלודג הצובק רינרוטה ירחא אצמי

?לאידנומל תונשרפה לע תבשח המ
םינשרפש ןימאמ ינא ןורקיעב .םתיא יתמכסה אלש םירבד ויהש ןבומכו תונשרפ הברה יתעמש
ןשרפ אוה הנחוא ילאש בשוח ינא .קחשמה תא ןיבהל השק תרחא ,םינקחש ויהש הלאכ םה םיבוט
.ןיול רינ ומכ םירחא םינקחש םג עומשל הנהנו ,בוט

ךלש רודב והשימ שי .טלבתהל םיליחתמו הגילל םיפרטצמש םינקחש לש שדח רודמ קלח התא
?בכוכ תויהל דיתעו הלגתה אל דועש

הזו ןייוצמ ןקחש אוה ,םיחא ומכ ונחנא שמח ליגמו ילש בוט רבח אוהש ,דלפנוב דעלא ...שי אקווד
דיעהל לוכי ינאו תימואלב ונייהשכ ודגנ יתקחיש .ןילוסא רואיל תא שי הזמ ץוח .ןמז לש הלאש קר
.רתויב בוטה אל םא ,ץראב םיבוטה םיצולחה דחא אוה יתעדל .לודג ץולח לש תונוכת ול שיש

?םויה דע ךלש לודגה עגרה היה המ
ןושאר רעש - שקבל יתלוכיש המ לכ םש היה ,0:4 ונחצינ ובש קחשמב ,הפיח יבכמ דגנ רעשה
ןיא יכ לוגה ירחאש הקדה תא ראתל תוסנל לבח ...היזיולטב רישי רודיש ,הפולאה דגנ ,םירגובב
.םיננעב יתייה .הזכ עגרל םילימ

.ר"תיבב החלצהב היהישו הדות ,רואיל
.יקימ יל םיארוק