"שאמ ומכ הזמ יקחרתת"
טליטנפ יסוי :ןייאר / 2001 ראוני ,יבאז לכימ םע ןויאר
[Right Banner]


.תוקפה לור תאצוהב ידטב תקלוחמה קחשמה תיינכתב הנושארל םסרופ ןויארה

הז םילשורי וראבוס ר"תיב"
"הלוק הקוק"ה וז .גתומ
התא המ הנשמ אל ,תילארשיה
הזיאמ וא ךלש םייחב השוע
,ןוידטצאל עיגמ התא קחרמ
לש קחשמב ידטב אצמנ התאשכ
,תדחוימ השגרה ךל שי ,ר"תיב
אל התומכ תלמשחמ הריווא ןמ
,"םלועב רחא םוקמ םושב יתיווח
תשמשמה ,יבאז לכימ תרפסמ
דיקפתב םישדוח רפסמ הזמ
יקסעה חותיפהו קווישה ל"כנמס
לש תבה איה ,ןוכנ .ר"תיב לש
,הצובקה לש םילעבה יבאז דג
עדוי התוא ריכמש ימ לבא
.המצע תוכזב הבאז איה לכימש
הנשכ ינפל הרזח יבאז לכימ
,ןודנולב םייתנש רחאל ץראל
ינש ראות המייס םש
.(םדאה רקח) היגולופורתנאב
,עיתפמ יד דעצב ,לכימ הסנכנ ,םילשורי ר"תיב תא שכר היבאש רחאל המ ןמז
רקיעב תזכרתמו תמעור הקיתש לע תרמוש איה ,זאמ .ןודעומב ילוהינ דיקפתל
קווישה תשאל התנמתנ זאמ ןושארהו ידעלבה ןויארה תא .היישעבו רמוחה תדימלב
.םידהואה ,םכליבשב הרמש איה ,ר"תיב לש

םא ,ןייארתהל םיטעממו הישעב זכרתהל םיפידעמ ונחנא החפשמב ונלצא :לכימ
קחשמ לכב םכל תשגומה הינכתה .טעמ רבד - הברה השע אוה ונלש וטומה .ללכב
ףשחיהל יתטלחהש הביסה וז .םידהואה םע הצובקה לש שגפמה תדוקנ איה ,תיב
".םידהואל שדקומש םוידמב

תושעל התצרש טרס ללגב םילשורי ר"תיבל העיגה יבאז לבא ,רזומ תצק עמשי הז
הפוקת התואב ךרעב .םיקסעב ילש אבא תא יתיוויל ,ןודנולמ יתרזחשכ" :הצובקה לע
טרסל עגונב החישל שדד השמ םע יתשגפנ םימיה דחאב .ר"תיב תא שכר אוה
היה ןויערה .ילארשיה לגרודכה תא יתרכה אל .הצובקה לע קיפהל יתנווכתהש
לגרודכה תא בוט ךכ לכ ריכמש ,שדד ומכ ימו טרסה ךרד ר"תיב תא דמלאש
וניניב הרצונ טאל טאל .הנוכנה תבותכה אוה ,טרפב ר"תיב תאו ללכב ילארשיה
- הנע אוהו "?תכרעמל םורתל הלוכי ינאש בשוח התא ,השמ" ותוא יתלאש .הימיכ
.והשימל עירפהל הלולע השיא יתויה תדבוע םא יתלאשו וילע יתישקה ."?אל המל"
לש עיציב התיה וניניב האבה השיגפה .לושכמ תווהל ךירצ אל ללכב הזש רמא שדד
יתרפיס .תימוקמ הדעסמל ונכלה וירחאלו קחשמב וניפצ .ינפיחה יברדב ,רזעילא תירק
יבזע" יל רמאו ךייח וסור .הצובקב ילוהינ דיקפתל סנכיהל ילש תונווכה לע וסורל
המישנ התואב ."הבוט הדליו הריעצ הרוחב תא .שאמ ומכ הזמ יקחרתת ,לכימ ,ךתוא
."םירגתא תבהואש יהשימ יל תיארנ תא ,ןכש המ" :ףיסוה אוה

?ול תינע המ
תורשפאה יל התיה .ילש 1 רפסמ רגתאה הז ר"תיב תמאבו ,ןוכנ הזש ינאבו'גל יתרמא
תיקנע הרבחב ריכב דיקפתב ןהכל הלוכי יתייה .םילודג םיקסע תורשע ןיב רוחבל
.הסרובב תרחסנש

.םילשורי ר"תיבב דובעל תפדעה תאז לכבו
ינא לכ םדוק .ישונא דואמ םדאנב ינא .םייחב יתוא ךשומ דואמ םישנאה לש עטקה"
ראופמ דרשמ הזיאב דובעל יתיצר אל .תרחא יל םיחיכומ םהש דע ,םישנאב הנימאמ
םישנאמ דומלל ,םישנא שוגפל ידכ ר"תיבל סנכיהל יתפדעה .תוריינו בשחמ לומ
.םירשואמל םישנא ךופהלו

.ר"תיב ידהוא םע ךלש ןושארה שגפמה לע יל ירפס
םיפורש יכה םידהואה .תרומרמצ יתשגרהו יחרזמה עיציב קחשמב שדד השמ םע יתבשי
.תבהלנ ךכ לכ השיגפל יתיפיצ אל .הבהאבו םוחב ,הפי ךכ לכ יתוא ולביק ר"תיב לש
דימת אל ינאו םינווכה ינשל םימח םה .לכה ר"תיב לש םידהואה לע דיגהל רשפא
.םייתימא דואמ םה לבא ,םירבד עיבהל םהלש ךרדה םע המיכסמ

?הלהנהב ריכב ךכ לכ דיקפתב תאשונ הריעצ הרוחבש הדבועה תא םידהואה םילבקמ ךיא
רשפא יאש דובכ םהמ תלבקמ ינא .םידהואה ןיבל יניב הבהא רופיס שיש השיגרמ ינא
רורב .ינאש ימ וא ינאש המ ללגב ךכ ילא םיסחייתמ םא תעדוי אל ןיידע ינא .ראתל
ינא .תונורסח םג שי לבא ,תונורתי הברה יל קינעמ ,"לש תב" רקיעבו השיא ינאש הזש
וללכתסה םידהואה הלחתהב .ר"תיבב ילוהינ דיקפתב תנהכמש הנושארה השיאה ירה
האב םואתפו דבלב םירבג לש ךרכ הז ר"תיב ."םהילע יתתחנ הפיאמ" לש טהמב ילע
.תנייוצמ םידהואה םע ילש הקימנידה ,םויכ .םיניינעה תא תלהנמו הריעצ הרוחב

איה ,התוא םיאור םהש ומכ ,ר"תיב .תונוחצנה לע אל ןה םידהואה לש תונעטה רקיע
.תודוקנ 3 דוע תחקל ליבשב ןטק 0:1 אל ,קחשמ לכב תוגצה תנתונש הביהלמ הצובק

.ךרדב םינימאמש םישנא שי ,רתויב שודקה רבדה הז האצותהש םינימאמש םישנא שי
.יפויה ןובשח לע אובל תבייח אל תויגשיהה .םיינשה ןיב בלשל ךירצש תבשוח ינא
הווח ןוידטצאל עיגמש דהוא לכש בצמל עיגהלו תונוחצנ תושעל ,תוגצה תתל רשפא
.וירחאש הזלו אבה קחשמל םג אובל ןוצרו קשח ול השועש הנימב תדחוימ היווח

.םתונלבס תא דבאל םיליחחתמ םידהואה .תראתמ תאש יפכ וניא בצמה םייתניב
יא םירבד ינש .תולובג אלל תונמאנהו רוחש-בוהצה עבצה ,הרונמה לש למסה הז ר"תיב
םידהואה לש סרטניאה .דהוא התאש הצובקה תאו ךלש אמא תא - םייחב ףילחהל רשפא
תא וחכש םידהואהמ קלח ,רעצל .ףתושמ אוה ר"תיב לש החלצהב הלהנהה לשו
אל םייחב .תכרעמל לוכיבכ םיעירפמ םתעדלש םישנאב תיתדוקנ םיזכרתמו הרונמה
לע תולעל םינקחשה םילוכי ךיא .להקה ידי לא םימייואמ ושיגרה םינקחשהש בצמ הרק
,םיננולתמ םידהאוהש ינפל ?החיתפה תקדמ םתוא םיללקמ עיציבשכ קחשלו אשדה רכ
הצובקה םע תכלל םיכירצו ר"תיב תחפשממ קלח םה .הארמב םמצע לע ולכתסיש יאדכ
תוגוצתהמ םימעפל תבזכואמ ינא םג .תאצמנ איה בצמ הזיאב הנשמ אלו םימבו שאב
םינקחשה תא ןברדל לשמל ומכ ,עיציהמ אטבתהל תורחא םיכרד שי לבא הצובקה לש
.ךלוה אל רשאכ םג הב ךומתלו ,תרגפמ איהשכ ,קחשמה ךלהמב הצובקה תא דדועלו
םינקחשהמ םיפצמ םידהואהש ומכ הצובקה לש 12-ה ןקחשה אוה ר"תיב לש להקה
תא תושעל םידהואהמ םיפצמ םינקחשה הדימ התואב ,שרגמה לע הדובעה תא תושעל
.עיציהמ םהלש הדובעה

?םידהואה ןיבל הצובקה ןיב רשקל הנועה הניכמ תא תוינכותו תויוליעפ וליא
תא לידגהלו ותוא ביחרהל םיצור ונחנא .םצמוצמ ןייל םויכ םייק ,םירצומה אשונב
יבחר לכב םידהוא ינודעומ חותפל םינווכתמ ונחנא ליבקמב .הריכמה תודוקנ
ךרוצל הינסכא םהל היהת ,םידהוא לש לודג זוכיר םייק וב רוזא לכב .ץראה
רשקה .םילשורי רוזאב ןבומכ היהי לודגה ןודעומה .ר"תיבב תורושקה תויוליעפ
םידליל םילוח יתבב םירוקיב םיכרוע םינקחשה .ונל בושח דואמ הליהקה םע
עיציב םיקבדיפ תלבקמ ינא .הצובקה ינומיאב הווצמ-רב ידליו רעונ ינב םיחראמו
םידהואה לשו ילש הרטמה .םלוכל הבישקמ ינא .ילש דיייה ןופלטל םירשקתמ םגו
.ר"תיבל בוטש המ יפל ןויער לכ םילקוש ונחנא .תפתושמ

?לגרודכה יקחשמל םישנו םידלי בוריקל עגונב המ
תא ךופהל םולח יל שי .ר"תיב ידהוא לש דיתעה רודב עיקשהל יל בושח דואמ
תויומדל םישפוחמ םינצילמ םג ונהי םידליה .םידליל קר עיציל ידטב ינופצה עיציה
תא חולשל דוע וששחי אל תוהמא .תונתמ וקלחיו עיציב ובבותסיש דלרוו ינסידמ
םישנ םג .תופיחדו תוכמ ויהי אל הזה עיציב .ר"תיב לש םיקחשמל ןהלש םידליה
הז ,ידטב ר"תיב לש קחשמל עיגהלש יל ורמא םידהוא הברה .ילש שארב תואצמנ
רובע תויוליעפל םג גאדא .השיאה םע תומיעב ךורכ הז דימת לבא םליבשב שודק
.םידהואה תושנ

לכב הגרדמ תיילע ר"תיבב התשענ הנשה וליאכ הארנ - םידליו םישנ ופורפא
.רעונה תקלחמו םישנה תצובקל רושקה

תמייק רשאכ .םישנ תצובק לועפל תבייח ר"תיב ומכ ראפ ןודעומכש הרובס ינא
םישנה תצובק .ר"תיב לש תידמתל רזוע דואמ הז ,םעישנל לגרודכ תגיל ץראב
רשאב .ןודעומהמ ילרגטניא קלח הווהמ ןורקוש ןליא ןמאמה לש ותכרדהב
,רכב םןיסינ תא ונינימ .רעונה תקלחמב ןומה םיעיקשמ ונחנא ,רעונה תקלחמל
תנייוצמ הדובע השועו הקלחמב יעוצקמ להנמ שמשמש ,הסונמו קיתו עוצקמ שיא
.ץראה יבחר לכב טעמכ לגרודכל רפס יתב ונחתפ ,ליבקמב .תכרעמה שארב
ןיב בלשלו םידליל תרגסמ קפסל םגו םיריעצ תונורשכ רתאל ונל ורזעי הלא
קחשל הצורש דלי לכ .הליהקה ןיבל ןודעומה ןיב רשקהו ךוניחה ,לגרודכה
.הלופעב רג אוה םא םג ,ר"תיבב קחשי םילשורי ר"תיבב

.המשנה תא הדביא ר"תיבש איה םידהואה ברקב תוירלופופה תונעטה תחא ,תעדוי תא
,עוזעז הנורחאל הרבע ר"תיבש ןיבהל ךירצ
,איה הלאשה .השדחה הלהנהה תעגה םע
ודיגיש שי .םירבדה לע םילכתסמ ךיא
םינחקשהש ןוויכמ ,ךרובמ יונישהש
,ןמזב םהלש תרוכשמה תא םילבקמ
םישנא שיו תבותכו םידרשמ שי ןודעומל
םוחת לע ןומא םהמ דחא לכש תכרעמב
יפתכ לע תלפונ אל הסמעמהש ךכ ,רדגומ
םשל ,דטיינוי רטס'צנמב .דחא שיא
םידיקפת יאשונ 800 ךרעב שי ,האוושה
םירמוא םישנא ,ינש דצמ .תכרעמב
.םילמס ידמ רתוימ הדרפנ ר"תיבש
הלימ אוה שדד .יל הבאכ שדדמ הדירפה
ליבשב השע אוהש המ תא .ר"תיבל תפדרנ
.ונממ תחקל לוכי אל דחא ףא ,ןודעומה
וחקלש עגרבו ולש "יבייב"ה איה הצובקה
הז המכ דע ןיבהל הלוכי ינא ,ונממ הז תא
תמכח םע ,םיסקמ שיא אוה שדד .ול באוכ
.זפב אלוסי אלש ןויסנו םייח
ר"וי ,'ץיבוניבר ריאי תארוהבש ןיבהל ךירצ
םויכ רוסא שדדל ,םיביצקת תרקבל תושרה
תשגפנ ינא .ןודעומב ימשר דיקפתב ןהכל
דבכמ ילש אבא ,שדד םע תצעייתמו
ונל הביתכמ תואיצמה לבא ,ותוא ךירעמו
םע דחא הנקב םילוע אל ילואש םירבד
.ר"תיב ידהוא לשו ונלש תונוצרה
[Michal 'She Wolf' Zeevi]

חרזמ קוחרכ לגרודכמ הקוחר ר"תיבל יבאז לכימ העיגה הנממ עקרקה
התחפשמ םע האצי םישדח 6 תב התיהשכו ,הפיחב הדלונ איה .ברעממ
תריב יבוריינל םיבאזה ורבע יצחו הנש ליגב .היבא יקסע ךרוצל ,הדנגואל
הרזח איה ,18 הל ואלמשכ .התודלי תונש תא לכימ התשע םםש ,הינק
ליח סיסבב יצחו םייתנש התריש יבאז .ל"הצב תררשל ידכ לארשיל
.קוהייקס סוטמ לש רוטלומיס לע הכירדמ לש דיקפתב םירצחב ריוואה
םוי שדוחה הגגחש לכימ האגתמ "תיקוצב הנשמ תסייטכ יתשמיש"
המייס םש ,קרוי-וינל לכימ העסנ ,הררחתשהש רחאל .30 תדלוה
איה 1994 תנשב .יפרג בוציעו םיקסע להנמב ןושאר ראות החלצהב
הרזח '97 תנשב .טנרטניאה תועצמאב םוסרפל פא טרטס תרבח המיקה
התסינ ליבקמב .היפונב המיהדמה ץראב ליטל ידכ רקיעב ,הינקל לכימ
טנרטניא רתא םיקהל יל ועיצה ם"ואב" :יבאז .ם"ואב הדובעל לבקתהל
תא עודמ ילוא ריבסמ הז ."םישנא םע הדובע יתפדעה לבא ,םהלש ימשר
.םדאה רקחב יבאז התשע הלש ינשה ראותה

חקל ךלש אבא םאה .דימו - תוחלצה הצור להקה ,ילארשיה לגרודכב
?רצקה חווטב אל תוחפל תיחוור היהת אל ר"תיבב ולש העקשההש ןובשחב

ר"תיבש תענכושמ ינא .החלצה רופיסל םיקסע תכיפהב ףשא ילש אבא
םידהואה לכש החוטב ינא ,הדיחי תוואג וז ר"תיב דהוא תויהל .תיחוור היהת
.ךוראה חווטל אוה ונלש דעיה לבא ,הנועה עיבגו תופילא םיצור הצובקה לש
.תורוהטו תובוט תונווכ ךותמ םילשורי ר"תיבב הטילשה תא חקל ילש אבא
תרבדמ ינאו ,המיענ אל השגרה ול ל םיננתונש רייפ אל הזש תבשוח ינא
יוצר אל שיגרהל יבאז דגל תתל רוסא .ולש תובוגתהו להקה לע רקיעב
עטקה לע קר תרבדמ אל ינאו ,הבחר הירטמ ר"תיבל ןתונ אוה .תכרעמב
איה - הב ואגתי ר"תיב ידהוא קר אל .הירפמיא היהת ר"תיב .יסננפה
.תורחא תוצובק לש םידהואל םג לדומ שמשת

?שגרמ דחא עגר ךל רוכז לבא ,ר"תיבב ןמז הברה אל םנמא תא
ולוכ היה ידט ןוידטצא ,הפיח יבכמ לומ הנועה קחשמ ינפלשכ יתוא שגיר דואמ
לכל", ולש רישה תא עציבש סיקרנ רואילל ופרטצה עיציב םיפלאהו בוהצ
.תויגרנא ןומהב יתוא אלימו יתיווחש םישגרמה תוארמה דחא היה הז ."דחא

?םימיענ תוחפ םיעגר םג ויה
בלל יתחקל ,םידהואה לכל ומכ יל באכש ,וטוטה עיבג רמגב דספהה ירחא
התיה אל הלודגה הבזכאה .עיציב אסיכה לע תבשל תוכורא תוקד יתראשנו
תורשע יתטלק .ןוידטצאל ץוחמ םידהואה תוגהנתהמ ומכ עיבגה דספההמ
יתלהבנ ,ילש אבא תאו ןמטוג ילא תא םיללקמו הסינכב םידמוע םידהוא
.םהלש םימייאמהו םידיחפמה םיפוצרפהמ

?םיקסעה םוחתמ יוקיחל לדומ ךל שי
הנאיד הכיסנהש תבשוח ינא .םיקסעה םוחתמ אקווד ואל אוה ילש לדומה
שפנה תוליצאב םג אלא ,הנירקה איהש רהוזבו יפויב קר אל יתוא המיסקה
.םלועה לכב תצרענ תומדל התוא ושע םייניעה הבוגב רובידהו תויממעה ,הלש

,םירקי םידהוא

סקפל תונפל ןתינ ,םילשורי ר"תיבל רושקה לכב תונויערו תועצה ,תושקבל
:תבותכל םיבתכמב וא 02-6535187 רפסמ

,קוויש ל"כנמס ,יבאז לכימ
,ריעה תוארמ תיב
לואש תעבג 3 ומלועו םע 'חר
95463 דוקימ םילשורי

:האבה תבותכב לכימ לש ישיא E-Mail-ה תועצמאב םג תונפל ןתינ
michal_z@beitar-jerusalem.org.il