םיבתכמ םורופ םירמאמ ןויכרא ןוקיסקל תרושקתב ר"תיב ןובישמה
וקיאה תונויאר םיראת ןורא הדרוהל םיצבק
תושדחה דומע
תושדח ןויכרא
.תישימחה תופילאב תוארתהלו ר"תיב הללאי ,םכרוקיב לע הדות .שפוחב רתאה
- רבעהמ ירורהס דה
תרושקתל תועדוהה תניפ
םילימ
תועד ,תונויאר
,ץילממ רתאה
הנובירטה לע
דועו
הירלג
םינקחש תונומת
ל"וחמ םימובלא
ןויכרא
תוקיטסיטס
ב
ר
ו
כ
י
ם
ה
ב
א
י
ם
ם ו נ ה י ג ל