רעונה תקלחמ ריכזמ - סאינרא קילומש [Right Banner]

[ רעונה תקלחמ ]

[Shmulik Aranias]
אוה .1986 תנשב רעונה תקלחמב דובעל לחה סאינרא קילומש
ר"תיב לש םידליה תצובקל ונב תא םושרל ידכ הקלחמל עיגה
קילומש .םיריעצה םינקחשה םע הדובעה קדיחב "קבדנ"ו םילשורי
ורשפאיש םיאנת תריציב הקלחמה לש ילהנמה לגסה דיקפת תא האור
דרפסב לגרודכ תומלתשה רבע אוה .לגרודכב זכרתהל םירענל
זכרמ קילומש .טייגניו ןוכמב תודוגא ילהנמ סרוקב ףתתשמו
םישרגמ םואיתמ לחה ,תונושה תוצובקה ילהנמ םע הדובעה תא
םושירו םינקחש יסיטרכ אשונב תודחאתהה םע תרושקת ךרד ,תועסהו
.תושובלת ומכ םייסיסב םיכרצל תומורת סויג דעו ,ןיקת

[Beitar Separator]

December 1 1997 -ב הנורחאל ןכדוע [Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]