רעונה תקלחמ - םילשורי ר"תיב [Right Banner]

[ םילשורי ר"תיב לש רעונה תצובק ]


לש םינומיאה ןקתמב תנכוש םילשורי ר"תיב לש רעונה תקלחמ
ר"ויה םילהנמ הקלחמה תא .םילשוריב ןגו תיב תנוכשב הצובקה
תוצובק 11 שי הקלחמב .סאינרא קילומש ריכזמהו ןהכ וקי'צ
םינקחש .הדוגאה לש לגרודכל רפסה תיבל ףסונב (18 דע 9 יאליג)
תנשב .תורידסה תוצובקל ףרטצהל םינמזומ רפסה-תיבב םינייטצמ
אל זאמו תיצראה הגילל הדוגאה לש רעונה תצובק הדרי 1995
תפקתשמ וז תרעצמ הדבוע .תימואלה הגילל הרזחב ליפעהל החילצה
.תונורחאה םינשב תרגובה הצובקל ולעוהש רעונה ינקחש טועימב
[Some of the trophies on the youth dept's
shelves]
הנשויל הרטע ריזחהל
תרגובה הצובקה לש הנושארה תופילאה תודלות תא םיריכמש םידהוא
רעונה הכז ןכל םדוק םינש המכש יאדוב םירכוז 1987 תנשב
הפולא הצובק התואמו ,רעונל תיליעה הגילה תופילאב יר"תיבה
1997-ב .שודק ריאמו ןהכ יבא ,הנחוא ילא ומכ םיבכוכ ולע
ידכ הקלחמל םיפסונ םיבאשמ תוצקהל הצובקה תלהנה הטילחה
תא וגצייש םיימלשורי םינקחשל רוקמ תווהלו רוזחל לכותש
ץפוש רעונה תקלחמ ןיינב .תונושה תורחבנבו הגילב הדוגאה
.םירגובה םינקחשה םילבקמש הלאל םיהזה םיאנת וקנעוה םירענלו
ינקחשו הקלחמב יעוצקמה ןפה לע דקפוה ןמיונ ינד רבעה ןקחש
תוצובקב םינמאמ הכלמ ימסו החונר'צ ןועמיש ומכ רבע
.תונוילעה םיאליגה

[Beitar Separator]

December 1 1997 -ב הנורחאל ןכדוע [Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]