ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 5 :ןובסילב
םדוקה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
תואצות
ןותיעב ובתכ
קוחר -אלה דיתעב והשיתמ
רפס -תיב םהל ונישע
ראורבפב 22
:רדואל ןור
רגסית הקסיעה
עובש ךותב
ראורבפב 6
-בוקינסלט ןא'ז
בהזה לענ
!הפוריאב
ראוניב 17
שרוי אצמנ
יספלא ןומיסל
ראוניב 15
דקפותי יולאש
ימדיק םלבכ
ראוניב 12
יושע יחרזמ ןתיא
לאיצנטופה תא שממל
בורקה קחשמב ולש
ראוניב 10
אל :זורכה יזוע
רישל קיספא
[Kobi
.ןבואר יבוק :רניוו
שיא 80,000 לש שגרנ להק לומ
הנולצרבב "פמאק-ואונ" ןוידטציאב

,היתודלותב הנושארל ,ר"תיב הרתכוה
!תופולאל הפוריא עיבג תקיזחמכ
[NewsPaper]

והשיתמ ,"פמאק-ואונ" ןוידטציא
-בורקה דיתעב
םישימחמ הלעמל תושגרתהב ורש ,"יבוק ךל הדות"
יעיצי תא שמא ושדג רשא ,רוחש -בוהצב םידהוא ףלא
הריווא םתצובקל וקינעהו ,הינולטק תריב לש ןוידטציאה
וליפא דיעמש יפכ ךא .היתודלותב בושחה קחשמב תיתיב
אלא ,ולש קר אל היה ןוחצנה ,ומצע ןבואר יבוק
תידרפסה היזיולטל ןויארב סרגש יפכ ,"הצובקה לכ לש"
וקזוחש ,םימלשוריה תובבר ,ןכאו .קחשמה רחאל דיימ
םיירנקה םייאהמ אביקע ינב לש רעונה תעונת יכינחב
לארשי תפולא לש הנימיל דומעל םה ףא ועיגהש
עגרבש ,הצובקה ינקחש ראשמ םג ונהנ, (הפוריאו)
הרוכז אלש לגרודכ תמר ןיגפהלו תולעתהל ועדי עירכמה
.1997/8 תנועב ,עבש -ראבב 5:2 ץוחה ןוחצנ זאמ ונל
דרפס תפולא לע ר"תיב הרבג ,ומצע קחשמב
.ןבואר יבוקו רמאה לש םירעשמ ,2:0 דירדמ לאיר

םיקחשמ תואצות
רמגה -עברב ר"תיב רמגה -יצחב ר"תיב
ילגוטרופ ןויגה
0:5 ןובסיל הקיפנב - םילשורי ר"תיב
2>1 :טושפ ןובשח
2:1 םילשורי ר"תיב - ןובסיל הקיפנב
!םירזול
(ינכט) 2:0 םילשורי ר"תיב - סר'גנייר וגזל
רמגה וק ינפל דחא דעצ
0:6 סר'גנייר וגזלג - םילשורי ר"תיב


תרבעה לע ןתמו אשמב תיתועמשמ תומדקתה - ראורבפב 22
דלאנור יאקירמאה ןוממה ליאל םילשורי ר"תיב תצובק לע תולעבה
טרופסה יאנותע ,הקסיעב ךוותמהש רחאל הגשוה תומדקתהה .רדואל
רדואל לבקי הצובקב ותעקשהל הרומתבש עיצה ,לומיש -ןב דוד
אלא ,ןגו -תיב תנוכשב הצובקה לש םינומיאה םחתמ תא קר אל
לצרה רבק םחתמ ,קדצ -ירעש םילוחה תיב םחתמ תא םג ילוא
תלאשל ."םרכה -תיב" הכומסה םירוגמה תנוכש תא ןכו לצרה רהב
הווהמ איהש תורמל העצהה תא םזיש לומיש -ןב רפיס ,וניבתכ
.םינשה ךשמב קבד םהב לזרבה יללכמ דחאמ הגירח
[Item!]
,בוקינסלט ןא'ז םילשורי ר"תיב רשק - ראוניב 17
שמא רתכוה ,הנועה דחאו םישימחה ורעש תא רבעש עובשב שבכש
בוקינסלט ."בהזה לענ" סרפב הכזו הפוריא לש םירעשה ךלמכ
םהו ,הנועה דבלב םירעש םישימח ושבכש םינקחש השולש םידקה
תליחתב קחישש) טרופקנרפ טכרטניאמ טנושיפ ןאווטשיא
ןאוא לקיימ ,(םילשורי ר"תיבב ןכ םג ולש הריירקה
סקטב .ןויצ -תרשבמ רוצילאמ זזג יבשו דטיינוי רטס'צנממ
םיחכונה תא עיתפה וב ,שגרנ םואנ בוקינסלט אשנ סרפה תלבק
ותנומא רואל ,םיברועמ תושגרב סרפה תא לבקמ אוהש רפיסשכ
ןכו ,יורש אוה הב הרטנמה תא םישבשמ םיירמוח םילומגת יכ
שובכל תלוכיב קר אל תדדמנ תישונאה הלודגה ותעדל יכ
תוינבתמ קתנתהלו עבטה םע גזמתהל תלוכיב םג אלא ,םירעש
.תויתרגש הבישח
[Item!]
ר"תיב תצובק לש ילאמשה הניגמ - ראוניב 12
ךלהמבו יביסנפד רשקכ הנועה תא חתפש ,יולאש ןפטס םילשורי
,הצובקה לש תונותיעה ןיצקו הסעמכ ,רעושכ םג דקפות הנועה
.ימדיקה םלבה תדמעב תופולאה עיבג רמגב אבה עובשב קחשי
ןמאמה לש ותטלחהמ ונוצר תועיבש -יא תא ריתסה אלש ,יולאש
תדימב בקנ ףאו ,תוניצר רסוח הלגמ ןטשק יכ ןעט ,ןטשק
.הז ןיינעב ןטשק הקול ותעדל הבש תורידתה
[Item!]
עובשה עיבה שדד השמ םילשורי ר"תיב ר"וי - ראוניב 10
תוגהנתה ,"ידט" ןוידטציאב זורכה ,יזוע לש ותוגהנתהמ ,חור תרומ
לש תעמשמה תדעומ $50,000 לש סנק הצובקה הגפס הניגבש
עיבג רמג עבר קחשמ ךלהמב ,רוכזכ .רבעש שדוחב א"פוא
תומהנ זורכה םהנ ,ןובסיל הקיפנב תצובק לומ הפוריא
רודכהש םעפ לכב ,ןוידטציאה לש הזירכה תכרעמב תוינעזג
.בורואדנק ייגרס ,תחרואה הצובקה ןקחש לש וילגרל עיגה
הרטמב ,"'ל יל ונת ,'ט יל ונת" תואירקב לחה אוה ,ןכ -ומכ
,הצובקה לש םירעשה ךלמל עירהל להקה תא דדועל
רסמ , שדד רמ וב חיטהש תרוקיבל הבוגתב .בוקינסלט ןא'ז
,וילע םיביבחה דודיעה יגהנמב ךישמהל ותנווכב יכ יזוע
ןיכמ אוה סר'גנייר וגזלג לומ רמגה יצח קחשמל יכו
ינפל להקל וקלוחיש ,תורוזפתו םיצחשת ,םירישמח
.קחשמה
[Item!]