אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 15 'סמ
 ץולח
ןהכ ןול
א 
תעפוה תא ךורעי וב םויה לע םלוח ןקחש לכ
,אלמ ןוידטציא .תרגובה הצובקב ולש הרוכבה
הארנ לכהשכו ,הקוצמב הצובקה ,בושח קחשמ
תעפוהב ינומלא ןקחש עתפל עיגמ ,דובא
תוכזל עירכמה רעשה תא שבוכו ,ולש הרוכבה
תא םישגהל הכז ןהכ ןולא ...ותצובק
,הילצרה יבכמ דגנ ץוחה קחשמב היזטנפה
וטלשו ןורתיל ולע םיימוקמה .1997/8 תנועב
התשקתה ,דואמ רסח בכרהב ,ר"תיבו ,קחשמב
,היינשה תיצחמב ,זאו .םלוה הנעמ תתל
דספהמ עספכ תאצמנ ר"תיבש היה הארנשכ
סנכנ ,םישדוח העבשב הלש ןושארה הגילה
רדהנ ןויוויש רעש שבכו קחשמל ןהכ ןולא
אקווד .םירטמ רשע -השישמ הקזח הטיעבב
שכרה ינקחש לש תויטננימודה וב ןדיעב
תמגוד םיריעצ תיב ינקחש ,תרבוגו תכלוה
.דימתמ רתוי הצובקל םיינויח םה ןהכ ןולא
םילדג הצובקה לש רעונה תקלחמבש חיכוה ןהכ
תכלל םילוכיש םיבוט םינקחש םויה םג
,ןאילימלמ ירוא ,הנחוא ילא לש םהיתובקעב
ולדגש םירחא םילודג םינקחשו ,ןהכ יבא
טופשל םא .םיגשיהל התוא וליבוהו הדוגאב
ןולא לש הכ דע תוטעמה ויתועפוה יפ -לע
םילכה תא ול שיש הארנ ,הצובקה בכרהב ןהכ
.וז תדבוכמ המישרל ףסוותהל תלוכיהו

:דלונ
1979 רבוטקואב 10

ר"תיבב לדג
םירגובב הנושאר הנוע


:םג ואר

לש הרוכבה קחשמ
הצובקב ןולא


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]