אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 14 'סמ
 ילאמש רשק
רמאה ןווטשי
א 
םילשורי ר"תיב .החידב ומכ עמשנ הז הלחתהב
םימדוקה ינש ומכו ,ףסונ ירגנוה רז ןקחש המיתחה
רבודמ םא רורב היה אל .ןווטשיא םיארוק ול םג
קחשמב רבכ לבא ,םירקמ ףוריצ וא הלפט הנומאב
רוזחמבו (תופולאה תגיל תומדקומ) ובוטרק סקליס לומ
רמאה ןווטשיא חיכוה תימואלה הגילה לש החיתפה
ועיגה זאמ .םירעש שובכל עדוי אוה ,םשה םרזעבש
הזה יטפמיסהו ריעצה ןקחשה ביבס להנתמ הצובקל
םינותיעל תועיגמ םירקבל תושדחו ,םידש לוחמ
ןטשק רורד תא .התיבה ךרדב רמאהש ךכ לע תועידי
תבש רמאה תא ביכרהל ךישממ אוהו ,ןיינעמ אל הז
לע 14 רפסמה תא אשונה ילאמשה רשקה .תבש ירחא
רורדכ תלוכיו ןפוד תאצוי תוריהמב ןחינ ובג
ןקחשל בשחנ אוה הירגנוהב םג .יניטאל ןונגסב
שבכ םש תרחבנה ידמב ןושארה וקחשמבו ,רשכומ
.םירעש ינש

:דלונ
1970 רבוטקואב 6

ר"תיבב הנושאר הנוע


:תומדוק תוצובק
(הירגנוה) טשפדוב .ק.ט.מ


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]