אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 13 'סמ
 יתנגה רשק
יערד ןנע
ר 
החיכוה ,1995/6 תנוע לש ןושארה קחשמב
לש תימדת ,הב הקבדש תימדתה יכ ר"תיב
דבלב שכר ינקחש לע תססבתמה הרישע הצובק
תמאות הניא ,הלש רעונה תקלחמ תא החינזמו
הפיח לעופה לומ ,קחשמ ותואב .תואיצמה תא
רימע לש רעשמ הפיח הליבוה ,"ידט"ב
ןתואב וסנכנ קחשמל .םיעבשה הקדב ןמ'גרות
ודעס רהס -הרוכב תעפוהב םינקחש ינש תוקד
ןפטס עיקבה ששו םיעבשה הקדב .יערד ןנערו
רחאל תוקד רשעו ,ןויוושה רעש תא יולאש
רעש תא ריעצה ודעס שבכ ,םויסל ךומס ,ןכמ
ורכזייש תירקיעה הביסה םלוא .ןוחצינה
הצוענ הניא ,קחשמה ותוא תא ר"תיב ידהוא
הז קחשמבש ךכב אקווד אלא ,קותמה ןוחצינב
םירשכומהו םיבוטה םינקחשה דחא הלגתה
.יערד ןנער -תונורחאה םינשב ר"תיבב ולדגש
םעפ לכב ומצע תא חיכוהל ךישמה יערד
וירבחמ םיברל דוגינבו ,תונמדזה ול הנתינש
ןהב תונטק תוצובקב םלזמ תא שפחל ופידעהש
,בכרהב בלתשהל רתוי בוט יוכיס םהל היהי
תויונמדזהל תונלבסב תוכחל יערד ףידעה
.ןלצנל ביטיה -רומאכ ,ואב ולאשכו ,ולש
דקפותמה ,השקונו חושק ןקחש אוה יערד
אוה וז הדמעמ .ר"תיב לש יתנגהה רושיקב
,הצובקה לש הפקתהה קחשמב קלח תחקל טעממ
.הליעיו תידוסי הנגה תדובעב ןייטצמ םלוא
בכרה ןקחשל יערד ךפה ,ר"תיבב ותחלצה דצל
ףתוש היהו ,לארשי לש תיפמילואה תרחבנב
ישילשה םוקמב המייסשכ לודגה הגשיהל אלמ
עיבג םדק רינרוט תרגסמב םדקומה תיבב
השק ,ולא םיאימחמ םינותנ דצל .1998 םלועה
גופסל דיפקמ ל"נהש ךכ לע תעדה תא תתל אלש
אוה םהב םיקחשמה תיברמב בוהצ סיטרכ
יושע אוה ,הז וגהנמב דימתי םאו ,ףתושמ
ר"תיב יסיטרכ ךלמ לש קפקופמה ראותב תוכזל
.םינמזה לכב

:דלונ
1976 ילויב 12

ר"תיבב תישילש הנוע


:םג ואר
"יערד" ךרעה
ןוקיסקלב


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]