לגסה - םילשורי ר"תיב [Right Banner]

- םילשורי ר"תיב לש ילהנמהו יעוצקמה לגסה
.החפשמה ירוחאמש החפשמה
ירחא .יעוצקמ תווצו םינקחש - רעונה תקלחמ
ףגאה תא ריזחהל הדוגאה הטילחה תושק םינ
היהי םינש המכ דועב ילואו ,םייחל הזה
ןא'זש םירפסל קר יטנוולר "הלאשה"
.תינוריעה הירפסב חקול בוק
ש המכ
בושחה
גשומה
ינסלט

:(66K - הנומת םג ואר) הלא םג םנשיו ,הא

הנגה
ןייפנרוק קיציא1

ףירג איג1
קאיטירט ייגרס5

יזרח ןולא20

יאלוזא רמות17
םלסמא דוד3

בוקינסלט ןא'ז4

יערד ןנער13

יול קילומש12

הפקתהו רושיק
ראמאה ןווטשיא14

רטע ןבואר21

סיסקובא יסוי8

ןמכייר רינ18

טנושיפ ןווטשיא19

ןהכ יליג16

יחרזמ ןתיא7
הנחוא ירשוא6

היליבס רינ10

הנחוא ילא11

יולאש ןווטשיא9

ןמצלוה יש22

ןהכ ןולא15

[Beitar Separator]

Site hosted by
[OptiMedia]
Copyright © 1998 Beitar Jerusalem FC Web Committee, Updated January 1 1998.
Your feedback is welcomeונל ובתכת םא חמשנ
[Macintosh!]