אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 9 'סמ
 ץולח/רשק

יולאש ןפט
ס 
ר"תיב הבצייתה 1993/94 תנוע לש יעיברה רוזחמב
,תימואלה הגילה תלבטב ןורחאה םוקמב םילשורי
איבת ,שדד" .םיקחשמ העבראמ תודוקנ יתש םע
תורדגה ירוחאמ םילכסותמה םידהואה וארק "!קוזיח
ר"ויו ,צ"לשאר ינוריעל דספהה ירחא דליפמולבב
.המכסהו רעצב תופתתשה לש ןוהנהב ביגה הצובקה
תיבב םינומיאה שרגמב ועיפוה ןכמ רחאל םייעובש
הפי השיאו ,יטלתאו הובג ,ינידנולב ריעצ ןגו
.המודא רוע תכירכב הריש רפס הדיב הזחאש תירירבשו
.םילשוריב ותחנ יולאש הלישו ןווטשיא

ןקחש היהש ,יולאש הסינ הצובקב םינושארה וימיב
וירבח תא דמלל ,ןכ ינפל םייתנש הירגנוהב הנשה
- רחב ודיב רבדה הלע אלשמ .ןווטשיא םשה תא
ךכו ,שדח םש ץומיא לש יטקרפה ןורתיפב - וכרדכ
םירעשה .םילשורי ר"תיבב יולאש ןפטס ןדיע לחה
הילצרה יבכמ דגנ קחשמב ויה ןפטס לש םינושארה
ישישה רעשה תאו יעיברה רעשה תא שבכ םש ,ידטב
,עיקבהל לדח אל אוה זאמ .1:8 ירוטסהה ןוחצינב
םיקחשמה רפסמל סחיב .תירבע דומללו םירעש לשבל
רתויב בוטה העקבהה סחי לעב אוה ןפטס ,קחישש
רעש ךרעב - ר"תיב לש ןושארה בכרהה ינקחש ןיב
םיקירבמ םיעצבמ המכ ללוכ - םיקחשמ ינש לכב
לעופה דגנ היעיבר ,הבייט לעופה דגנ הישילש ומכ
לעופה דגנ תירוחא תרפסמב ןויושה רעש ,עבש ראב
'זורב .צ.פ דגנ אלפנה רעשהו 95/96 תנועב הפיח
ועיגה זאמ ובג לע 9 הרפסה םע קחיש ןפטס .ידטב
םילשורי לעופה דגנ הרתכהה קחשמ טעמל ר"תיבל
הצלוחה תא שבל וב ,96/97 תנוע לש 28-ה רוזחמב
.18 רפסמ


:דלונ
1966 רבמטפסב 26

ר"תיבב תיעיבר הנוע


:תומדוק תוצובק
(הירגנוה) ןוטואדיו
(הירגנוה) דבנוה טשפשיק


:םג ואר
"יולאש" ךרעה
ןוקיסקלב
ןפטס לש רוטה
יולאש
ןפטס םע ןויאר
יולאש
תונומתה תירלג
יולאש לש


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]