אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 8 'סמ
 רשק

סיסקובא יסו
י 
יסוי יסוי" םידהואה יפב וא - סיסקובא יסוי
התכיפה תא םילמסמה םינקחשהמ אוה - "סיסקובא יסוי
לחה ילארשיה לגרודכב המצעמל םילשורי ר"תיב לש
שרגמ דיל דלונש יביסנפדה רשקה .95/96 תנועמ
ליחתה ,הילע תעבגב ביבא-לת לעופה לש םינומיאה
השמ לש ילאיצנטופה ושרויל בשחנו ,םש וכרד תא
.ןוטריש לע ןודעומה םע ולש םיסחיה ולע םרטב יניס
הדוהי-ינבב קרב תולוטנ תונוע יתש תולבל קיפסה יסוי
דיקפתל ,התיבה עיגהש ינפל ןולוח םירירפצבו
אל .םילשורי ר"תיבב ןהכ ילא לצא קחשמה השוע
להקה םע סיסקובא לש ויסחי תא רידגנ םא םיזגנ
תוריסמה ,הברקהה קחשמ .ןושאר טבממ הבהאכ ידטב
- שיחכנ אל - םגו חתותה תוטיעב ,תוקיודמה
.םידהואה ביבחל ותוא וכפה ,ולש םייאמה הארמה
ךות ותוא הקינזה םילשורי ר"תיב ול הקפיסש המבה
יארשאה תא קידצה םשו ,לארשי תרחבנל הנשמ תוחפ
ןקחשל בשחנ סיסקובא .ףתוש םהב םיקחשמב ול ןתינ
תפוקתב יכ תוארמ תודבועה םלוא ,יביסרגאו חושק
בוהצ סיטרכב תחא םעפ קר קחרוה ר"תיבב וקחשמ
.םילא לוקית ףאב ברועמ היה אלו ינש

:דלונ
1970 רבמטפסב 10

ר"תיבב תישילש הנוע


:תומדוק תוצובק
,ביבא-לת לעופה
הדוהי-ינב
ןולוח םירירפצ

:םג ואר
"סיסקובא" ךרעה
ןוקיסקלב
סיסקובא םע ןויאר


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]