אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 7 'סמ
 ינמי רשק

יחרזמ ןתי
א 
ר"תיבב םידדובה תיבה ינקחשמ אוה יחרזמ ןתיא
תרשפתמ-יתלבה תונעוצקמה .90-ה תונש לש םילשורי
ןימל הצובקה יול םהרבאו שדד השמ וגיהנה התוא
ךכל המרג ,תיצראה הגילב וניליב הב 91/92 תנוע
.ר"תיב לש ןושארה בכרהה לע "וטלתשה" שכר ינקחשש
בושח ןקחש היהו הנוע התואב רעונהמ הלע ןתיא
חצרנ םג זא .ןכמ רחאלש הנשב תופילאה תנועב
הזחמה תא חוכשל השק .םילבחמ ידי לע לאקזחי ויחא
טקשב רזוח ,םילבא ןקז רוטע ,ןתיא לש בוצעה
םירירפצ לש הרעש תא עיקבהש ירחא הדשה זכרמל
.חצרה ירחא םירופס תועובש ןולוח

ןחינ אוה - תונורשכ בר ןקחש אוה יחרזמ ןתיא
ךות ההבגה תלוכי ,הריהמ הציר ,הקזח הטיעבב
םירושיכה ןווגמ לשב אקווד .יזיפ ןסוחו הציר
,תונורחאה םינשב םיילושל טעמ קחדנ אוה ולש
אלמל לוכי אוה םתוא םידיקפתהמ דחא לכב ןכש
תורמל .דבלב דיקפת ותואל דעויש ןקחש ר"תיבב היה
רתול ר"תיבב םינושה םינמאמה ומיכסה אל תאז
הצובקה יקחשמב בלושמ אוהשכו ,יחרזמ ןתיא לע
.עודמ ןיבהל לק


:דלונ
1972 ראוניב 22

תיב ןקחש
םירגובב תישיש הנוע[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]