אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 6 'סמ
 ץולח

הנחוא ירשו
א 
ףתתשה םרט ,ולא תורוש תביתכ ןמזל ןוכנ
רעונה ינמאמ .ר"תיב לש ימשר קחשמב ירשוא
,ריהמו ןכוסמ ץולחב רבודמש רפסל םיעדוי
,ולש דודה תא ולש קחשמה ןונגסב ריכזמש
רעונה תקלחמ רגוב אוה ירשוא .הנחוא ילא
תנועב תרגובה הצובקב בלתשהו ,ר"תיב לש
וז הנועב ר"תיבב םיצולחה יוביר .1997/8
ןולא ,יולאש ,ןמצלוה ,הנחוא ילא ,היליבס)
םא םלוא .לספסה לע ירשוא תא ריאשה ,(ןהכ
,רבעב וינמאמ לש םהירואית לע ךמתסהל
חכשי ,ולש תונמדזהה תא לבקיש עגרבש הארנכ
.םיפילחמה לספס הארנ ךיא חצנל

:דלונ
1978 רבמבונב 8

תיב ןקחש
םירגובב הנושאר הנוע[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]