אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 5 'סמ
 ירוחא םלב

קאיטירט יגר
ס 
,1992 ץיקב םילשורי ר"תיבל ףרטצה קאיטירט יגרס
,תימואלל תיצראה הגילה ןמ הצובקה לש התלפעה רחאל
ןתינ .ןכמ רחאל דימ הלש העיתפמה תופילאה ינפלו
לדבהה ןמ לודג קלח הוויה יגרסש ןוחטיבב רמול
םוקמב םייסל ישוקב ךא החילצהש הצובקה ןיב
תרמצ תא השבכש וז ןיבל ,הינשה הגילב ןושארה
ןמ ןיע-יבוש םיכלהמ תגצה ךות ילארשיה לגרודכה
.תע התואל דע לארשיב וארנש םיפיה
קחשמ ובלשב ,ירוחאה םלבה תדמעב ןייטצמ יגרס
ףא םיתיעלו םייטנגילטניא םילולעפ םע ליעי הנגה
םידדובה ירוחאה וקה ינקחשמ דחא אוה .םיעשעשמ
ךרדב הרומשה תוכז ,המצע ינפב הגצה אוה םקחשמש
תנשב ימלשורי ןומוקמל ןויארב .םיצולחו םירשקל ללכ
לארשיב ילש םינושארה םיקחשמב רבכ" :ייגרס רמא '93
לכה תושעל םיצורו ,םייכונא םכלש םיצולחהש יתיאר
."ותויכונא לע םלשל ךירצ טסיאוגאש ןימאמ ינא .דבל
םידהוא השולש-םיינש לש םתמשנ תחרופ קחשמ ידמ
םהשכ לבא ,ומצע לע חקול ייגרסש םינוכיסה לשב
דחא-ףאל ןיא לוג ונלביק אלש םילגמו םיררועתמ
הלגמ ר"תיב לש הדשה זכרמ םהב םיקחשמב .תונולת
ודבל חתפמו ותונלבס תא קיתוה םלבה דבאמ ,ןויפר
ךכ .הלועמה תינכטה ותלוכי הלגתמ ןהב תופקתה
טמילג הדוב דגנ (?)דובכה רעש תא שבכ אמגודל
ודבל ץרופ אוהשכ ,1996-ב א"פוא עיבג תומדקומב
.הבחרה דיל הלופכ הריסמ ירחא שבוכו הדשה זכרממ
ותוישיאו קאיטרט לש ההובגה תיעוצקמה ותלוכי
רשפאל םיכילהב חותפל ר"תיב תלהנהל ומרג המישרמה
,ליעפ קחשממ ותשירפ ירחא ץראב עבק תייהש ול
עדיהמ םורתל לכוי וב דיקפתב ןודעומב שמשיש ידכ
.לגרודכה עוצקמ תא הקומעה ותנבהמו ולש ברה

:דלונ
1963 רבמטפסב 7

ר"תיבב תישימח הנוע


:תומדוק תוצובק
הסדוא ץרונמר'צ
(הניארקוא)

:םג ואר

"קאיטירט" ךרעה
ןוקיסקלב


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]