אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 4 'סמ
 ירוחא רשק

בוקינסלט ןא
 
ר"תיבל עיגה דודשא ינוריע לש ריעצה הנקחש
בכרהב םוקמ ול שבכו ,96/97 תנועב לספס ןקחשכ
הברקהה קחשמו ולש תיטקטה תעמשמה ,ונורשכ תוכזב
אוה ןא'ז .הצובקה ידהוא לש םתביחב ותוא הכיזש
הריסמו לוקית תולוכי םע ,יסאלק יביסנפד רשק
זכרמב הצור היה ןמאמ לכש ןקחשל ותוא תוכפוה רשא
ןקחשמ ךפה אוה ר"תיבל ןא'ז עיגהשכ .ולש הדשה
ןקחשל תיפמילואה תרחבנה רבחו דודשאב ליבומ
ודיצמש בישה ודמעמב תוחיפה לע זא לאשנשכ .לספס
דוע לכ ,לספסה לע םינש דוע תויהל ןכומ אוה
ורובעש ףיסוה אוה הנועה םותב .םילשורי ר"תיבב הז
הרקוי תנוכשמ רבעמל הלושמ דודשא ינוריעל הרזח
האשנ םילשוריב ראשיהל ותושקעתהו ,יאודב להאמל
.ירפ ףוסבל

:דלונ
1972 ראורבפב 11

ר"תיבב הינש הנוע


:תומדוק תוצובק
דודשא ינוריע

:םג ואר

בוקינסלט םע ןויאר


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]