אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 3 'סמ
 ילאמש ןגמ

םלסמא דו
ד 
תונורחאה םינשב םילשורי ר"תיב ינומיאב םירקבמה
םיילגרה ךורא רוחבל בל םישל אלש םילוכי םניא
וליפאו רהמ ץר אוהש הזמ ץוח .לאמש ףגאב ץרש
שי םלסמאל ,הצירפ ידכ ךות רודכ םירהל עדוי
רבודמ וליאכ םינומיאב בהלתמ אוה - רזומ גהנמ
ןומיא קחשמב חינז רעש לכ .עירכמ הגיל קחשמב
קומא תצירו םיידי יפונפנ ,תוציפקל הכוז ימינפ
םינמדזמה םירקבמה תא תצק ךיבמש המ ,עיקבמה ןקחשל
דילי ,םלסמא .םירחאה לכ תא קיחצמ ללכ ךרדב לבא
דעצ השע 22 ליגבו הדוהי-ינב תצובקב לדג ,דול
.ישפח ןקחש תויהל ידכ הנש לש רגסהל סנכנו גירח
ףרטצהשכ 1994-ב המייתסה םישרגמהמ תורדעהה תנש
.הצובקב חתפמ ןקחשל דימ ךפהו ,ביבא-לת לעופהל
ושקיב תרמצה תוצובק לכש ךכל המרג ותונייטצה
םילשורי ר"תיבל עיגה דוד .ןהיתורושל ותוא סייגל
ותיא שיתמ ןתמו אשמ ירחא 95/96 תנוע תליחתב
ישארל חיטבה רבכ ןקחשה .ןלטקסא בקעי ונכוס םעו
ןכוסה לש ותובייחתה לבא ,םלצא קחשל הפיח לעופה
ךפה םלסמאו ,ףכה תא העירכהש וז איה שדד השמל
םירעש ונלביק") םהרבא .םילשורי ר"תיב ןקחשל
לעופה תא ןמיאש ימ ,טנרג ("תונוכנ אל תוקדב
םלסמא דוד םעש םעפ אל רמא ,הנוע התואב הפיח
אלל שבכ ונלש 3 רפסמ .תופילא "חקול" היה אוה
,לארשי תרחבנב ילאמשה ןגמה תדמע תא ןיררוע
ינכוס לש תנווכה לע אצמנ אוה הנורחאה הנשבו
וריבעהלו ר"תיבמ ותוא לוזגל םיממוזש םינקחש
תורחא תוינומלא תוגיל וא דרפס ,הילגנאב תוצובקל
.הפוריאב

:דלונ
1971 רבמטפסב 4

ר"תיבב תישילש הנוע


:תומדוק תוצובק
ביבא-לת לעופה
הדוהי-ינב

:םג ואר
"םלסמא" ךרעה
ןוקיסקלב


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]