אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 1 'סמ
 רעוש
ףירג אי
ג 
ךפהש רעוש ר"תיבב לדג אל ,יחרזמ יסוי זאמ
רעוש ,ףירג איג .הצובקה לש ןושארה רעושל
תחאב הז ראותב דבכתהל יושע ,יחכונה הנשמה
תרגובה הצובקב קחשמ איג .תובורקה תונועה
רפסמ לגדל ארקנ הב ,1994/5 תנוע זאמ
םתואירב בצמ .ההובג תלוכי חיכוהו םימעפ
קיציאו ןמטנא ארויג ,גייסא בקעי לש ןיקתה
תובר תויונמדזה לבקל ונממ ענמ ןייפנרוק
קידצהל דיפקה ,ןתוא לביק רשאב ךא ,קחשל
תורמל .הצובקה ישאר וב םילותש תויפיצה תא
בלתשהל איג היה לוכי רתוי תונטק תוצובקבש
תונלבסב ןיתמהל ףידעמ אוה ,ןושאר רעושכ
ונתאמ שיאש םגה .הצובקה תא בוזעל אלו
תבשומ ןושארה רעושה וב בצמל לחיימ וניא
לבקמ איג תא תוארל חמשנ ונלוכ ,תוליעפמ
ונל שי הרצ תעבש חיכומו ולש תונמדזהה תא
.ךומסל ימ לע

:דלונ
1975 ילויב 20

ר"תיבב תיעיבר הנוע[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]