אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 1 'סמ
 רעוש
ןייפנרוק קיצי
א 
,"שיבכל רבעמ" לדגו ,םילשוריב דלונ ןייפנרוק קיציא
ויתונשב רבכ .םילשורי לעופה לש לגרודכה תצובקב
םיאליגה תורחבנל קיציא ןמוז ןודעומב תונושארה
הנמיס םירגובל ותילע .ןיוצמ רעוש בשחנו ,תונושה
ומצע אצמ אוהו ,ולש הריירקב הריצע תדוקנ אקווד
אלב קחיש 24 ליגבש דע ,הנש ידמ הצובק ףילחמ
.תיצראבו תימואלה הגילב תוצובק שמחמ תוחפ
םילשורי ר"תיב לש ןתמו אשמה הלע 1995 ץיקב
ןייפנרוקלו ,ןוטריש לע ךלמילא טיבש רעושה םע
הנועב .הל ברסל היה לוכי אלש העצה השגוה
תלוכי קיציא ןיגפה ץיק ותוא ינפל המייתסהש
,ביבא לת ר"תיב לש רעשה תורוק ןיב הלועמ
תורמל ,רתויב םיבוטה הגילה ירעושמ דחא בשחנו
לע הבשחמה .ותצובק הגפסש ברה םירעשה רפסמ
המסק אל תררוחמ הנגה ירוחאמ תפסונ הנוע יוליב
תלהנה לש םירשקבו תיטפשמה תלוכיב רזענ אוהו ,ול
.ביבא-לתב והזוחמ ררחתשהל ידכ םילשורי ר"תיב
וגזמ ."םיעגושמ"ה םירעושה ןזל ךייש וניא ןייפנרוק
ויתולעמו ,ול הצוחמ ןהו שרגמה לע ןה טקש
טעמכ הבוגת ןמזו ןיוצמ םוקימ ןה תוירקיעה
תחלצומ התיה ר"תיבב הנושארה ותנוע .ישונא-לע
,יעבטה ומוקמל ןמוז הינשה הנועה תליחתבו ,דואמ
.לארשי תרחבנ לש רעשה תורוק ןיב

:דלונ
1971 רבמטפסב 24

ר"תיבב תישילש הנוע


:תומדוק תוצובק
םילשורי לעופה
ןג-תמר לעופה
הירבט לעופה
הווקת-חתפ לעופה
ביבא-לת ר"תיב

:םג ואר
"ןייפנרוק" ךרעה
ןוקיסקלב
םע ןויאר
ןייפנרוק קיציא


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]