אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 22 'סמ
 ץולח
ןמצלוה י
ש 
רוזחמה ינפל םילשורי ר"תיבל ףרטצה ןמצלוה יש
"ןאר" תצובקמ לאשוה אוה .97/98 תנועב 13-ה
הלבגמ ללגב היקחשמב בלוש אלש ירחא תיתפרצה
תרחבנה לש ןושארה בכרהב קחיש יש .תיתלהנמ
הפיח יבכמ ,הינתנ יבכמב תועפוה ורבעבו תיפמילואה
בורקב .(הנידמה עיבגב הכז המיע) עבש-ראב לעופהו
.ןקחשה לע םינכדועמ םיטרפ ןאכ קפסנ

:דלונ
1974 ראוניב 1

ר"תיבב הנושאר הנוע


:תומדוק תוצובק
,הינתנ יבכמ
,הפיח יבכמ
ןולוח םירירפצ
עבש-ראב לעופה
(תפרצ) ןאר


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]