אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 21 'סמ
 ףקות רשק
רטע ןבוא
ר 
ריהמ יזרח ,ונממ בוט חגונ הנחוא םא םג
ירה -ונממ םירעש רתוי שבוכ יולאשו ונממ
רטע ןבוארל ןיא להקה תבהאל רושקה לכבש
הכז התיא ,הפיח יבכמב לדג ןבואר .םירחתמ
רבכ .םיעיבג רפסמבו תויופילא שולשב
הפיח לש תרגובה הצובקב הנושארה ותנועב
רמגב םירעש ינש שבכ ףאו ,בכרה ןקחשל ךפה
החצינ וב ,םילשורי ר"תיב לומ עיבגה
רחאל ,הערכה תוטיעבב בוהצב הצובקה
רטע .תוקד 120 םותב שולש -שולש ןויווש
.גשומה ןבומ אולמב לגרודכ זואוטריו אוה
תלוכי ,רודכב האלפנ הטילשב ןחינ אוה
הטיעבבו ,תוניוצמ ףוג תויטהו רורדכ
.תויופצ -יתלב תויווזו םיחווטמ תקיודמ
םיווהמש ולא םה רטע ןבואר לש םיעצבמה
רחאל םישדוח םג םידהואה ןיב החישל אשונ
םרשב לע םתוא ווח ר"תיב ידהואו ,ועצובש
יבכמב רטע קחיש דוע לכ ,תוכורא םינש ךשמ
רטע הנהנ הפוקת התוא לכב .הפיח לעופהו
,ילארשיה לגרודכב לע בכוכ לש דמעממ
ידהוא לע םג דוהא היה -אלפה הברמלו
תא ךירעהל ועדי ר"תיב ידהוא .ר"תיב
הברמ היהש תורמלו ,ולש דחוימה ןורשכה
ותוא דבכל וברה ,םתצובק דגנ שובכל
הארנ ר"תיבל רטע ןיב ךודישה .תואושתב
לש םתחלצה בקע ,תוצובקה יתשל ילמיטפוא
להקה לש תובהלתההו ,ר"תיבב שכר ינקחש
םינקחשל תינויח הכ איהש ,ימלשוריה
.רטע לש וגוסמ םייתריציו םייביסלופמיא
,עצבתהל תובר םינש הזה ךודישל חקלש םגה
לילאל ךפה אוה ר"תיבל רטע עיגהש עגרמ
הלעמלש הדבועה ךכ -לע דיעתו ,םידהואה
ןומיאה תא םתוחכונב ודביכ םהמ ףלאמ
החלצהל הכזש רטע .הצובקב ולש ןושארה
חילצה אל ,קחיש ןהב תוצובקב תילנמונפ
.לארשי תרחבנב עובק בכרה ןקחשל ךופהל
יטמרדה רעשה לע םותח אוה ,תאז תורמל
רעש ,ילארשיה לגרודכה תודלותב רתויב
,-1993ב תפרצ לומ םיעשתה הקדב ןוחצינה
.םלועה עיבג תומדקומ תרגסמב

:דלונ
1969 ראוניב 3

ר"תיבב הנושאר הנוע


:תומדוק תוצובק
הפיח יבכמ
הפיח לעופה

:םג ואר
"רטע" ךרעה
ןוקיסקלב
לש ותופרטצה םוי
ר"תיבל רטע


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]