אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 20 'סמ
 ימדיק םלב
יזרח ןול
א 
ררחשל לגרודכ תצובק אישנ םיכסמ עודמ
ימואלניב רבע לעב ,קיתו ןקחש ותצובקמ
לע םידיקפת ןווגמב קחשל לגוסמה ,רישע
בשחנ ,תניוצמ קחשמ תייארב ןחינ ,שרגמה
ךייחל לגוסמו ץראב םיריהמה םינקחשה דחאל
וז הלאשב ?קיספהל ילבמ המלש הנוע ךשמב
תנוע תחיתפ ברע ר"תיב ידהוא וטבחתה
יזרח ןולא תחנ תע ,1997/8 םיקחשמה
יזרח ןולא לש ותאבהש הארנ םלוכל .ר"תיבב
וכיחו ,"ירשפא תויהל ידכמ בוט" תקזחב איה
אישנש חיכויש ןוסא והשזיא הרקיש דערב
תחת לעפ אל ,רחש בקעי ,הפיח יבכמ תצובק
םלוא .דחוימב םיקזח אפרמ יחמצ לש םתעפשה
עגרמ .הדיחל ןורתפה אצמנ אל םויה דע
וב -לכה ןקחש חיכוה ,ר"תיבל יזרח עיגהש
ןיידע אוהש ,יאפיח /יתינתנ /ינג -תמרה
אבוה יזרח .ץראב םיבוטה הנגהה ינקחשמ דחא
במוד יסא וירחא ריתוהש ללחה תא אלמל ידכב
.יתנגהה רושיקב הליחתב בלתשהו ,ותביזע םע
הב ,ימדקה םלבה תדמעל טסוה רתוי רחואמ
תא ןהו ,הנגה ןקחשכ וירושיק תא ןה חיכוה
תפקתהל םג ךרוצה תעב עייסלו םורתל ותלוכי
,ביבא -לתב לדג יזרח ןולא .הצובקה
-תמר חכה לש םידליה תצובקב הנושארל קחישו
ןמאמ לש וניע תא דצ ריעצ ליגב רבכ .ןג
ןקחשל ךפהו ,ףרש המלש ,זאד םירענה תרחבנ
קחשל לחה יאבצה ותוריש ךלהמב .ימואלניב
למנ ריעמ לגרודכ תצובק) הפיח יבכמ תצובקב
,(תרמצ תצובקל הבשחנ רבעבש ,ץראה ןופצב
רחאל .לבאדב המע הכז הנושארה ותנועב רבכו
תופילאב הייכזל םג ןולא ףתוש היה ןכמ
ןולא ךפה ,ןכ-ומכ .ףסונ עיבגבו תפסונ
ףתתשה התיא ,לארשי תרחבנב חתפמ ןקחשל
1994 לאידנומ תארקל ימלוע םדקה רינרוטב
וכרד תליחתב .הפוריא תופילא תומדקומב ןכו
חיכוה םינשה םע םלוא ,ץולחכ ןולא דקפות
תירשפא הדמע לכב קחישו ותוינוג -בר תא
.רעוש טעמל שרגמב

:דלונ
1971 ראורבפב 13

ר"תיבב הנושאר הנוע


:תומדוק תוצובק
ןג -תמר חכה
הפיח יבכמ

:םג ואר
"יזרח ןולא" ךרעה
ןוקיסקלב
ןולא םע ןויאר
יזרח


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]