אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 19 'סמ
 רשק
טנושיפ ןווטשי
א 
רוזחמב םילשורי ר"תיבל עיגה טנושיפ ןווטשיא
ףילחהל דעונש יאשח עצבמב ,95/96 תנוע לש ירישעה
קחשמב רבכ .הצ ולסל ,רחא ירגנוה ןקחש תוריהמב
ביבא-לת ר"תיב לע 0:4 ןוחצינה - ףתוש וב ןושארה
,יטנגלא ,ריהמ - רשכומ ןקחשב רבודמש רורב היה -
ופלחשכ קר .הנגה תדובעב לחוב וניאש הזכו קיודמ
לפנ םולהי הזיא ונל ררבתה םיפסונ םירוזחמ המכ
יפ לע (םלוח םע 'ו) טנושיפ ןווטשיא .ונקיחל
םידהואה יפב (טנרטניא םע זרחתמ) טנושיפ ,ןוכרדה
דחא אוה םירגנוהה וירבח רובע (Trezi) "יזרט"ו
תימואלה הגילב וארנש םייתילכתהו םיריהמה םינקחשה
חתפמה ינקחשמ דחא היה 96/97 תנועב .םעפ-יא
רוזחמב קר שובכל לחהש תורמל ,תופילאל ךרדב
וזכ המרב ןקחשב תוכזל ונלוכיש הביסה .22-ה
העיצפ ,1995 תנשב טנושיפ לבס הנממ העיצפה איה
הצובקב קחיש הב תיגלבה הגילב קחשממ ותוא התיבשהש
ןווטשיא ןמזוה יולאש ןפטס לש ותצלמהב .האורלרש
הזוח לע םתחוהו ולש המלחהה תפוקת יהלשב הצרא
וילע םישל םיזירז םינקחש ינכוס וקיפסהש ינפל
תא הנקו הכאלמה תא שדד השמ םילשה ךכ רחא .די
ירבדל ףיסומ אוהשכ ,טנושיפ לש ןקחשה סיטרכ
םיבוטה םינלגרודכה דחא תא םילשורי ר"תיב ימי
.םעפ-יא ץראב וקחישש

:דלונ
1970 יאמב 16

ר"תיבב תישילש הנוע


:תומדוק תוצובק
(הירגנוה) דבנוה טשפשיק
(היגלב) האורלרש

:םג ואר
"טנושיפ" ךרעה
ןוקיסקלב
טנושיפ םע ןויאר


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]