אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 18 'סמ
 רשק
ןמכייר רי
נ 
אוהש ןמכייר רינ עדי ןטק דלי היהשכ רבכ
ופוג הנבמ תורמל .לגרודכ ןקחש תויהל דיתע
רבודמש ,ותוא הארש ימ לכ םג עדי ,םונצה
םינקחשה דחאל דיתעב ךופהיש ,קנע ןורשכב
לבס רינ .ילארשיה לגרודכב םיליבומה
וענמש תועיצפ רפסממ ולש הרצקה הריירקב
םלוא ,הצובקב עובק בכרה ןקחשל ךופהל ונממ
ןיאש חיכוה תונמדזה לביקש םעפ לכב
.זבזובמ לאיצנטופ רדגב ראשיהל ותנווכב
תייארב ןחינו ,קחשמ -הנוב רשקכ קחשמ רינ
ודיעי .תניוצמ הריסמ תלוכיבו תחבושמ קחשמ
ונממ לבקל םיליגרה ר"תיב יצולח ךכ לע
ול ,היליבס רינ דחוימבו ,תורדהנ תוריסמ
לע 2:1 ןוחצינב ןורתיה רעש תא רינ לשיב
לדג רינ .1997/8 תנועב ,ביבא -לת לעופה
לעופה תורושמ רבע הילא ,םילשורי ר"תיבב
,זאמ .הרשע -םיתש ןב ותויהב םילשורי
הדוגאה לש רעונה תקלחמב ותוא םיריכזמ
שיו ,םש וחמצש םילודגה תונורשכה דחאכ
ירוא תמגוד לע -יבכוכל ותוא םיוושמה
רינ לבס םינושארה ויקחשמב .ןאילימלמ
רחאל ךא ,ביריה ינקחש לש חושקה םקחשממ
דבע ,אבס -רפכ לעופהב הלאשה תנועמ בשש
םא .דואמ קזחתהו רשוכה רדחב תופסונ תועש
ריבס ,אצמנ אוה וב היילעה וקב ךישמי
ירואית םג דיתעב ופסוותי הז דומעלש חינהל
גרוב תויהל ךופהי רינשו ,םיפסונ םיגשיה
הצובקב יזכרמ

:דלונ
1975 רבמצדב 26

תיב ןקחש
ר"תיבב תיעיבר הנוע


:תומדוק תוצובק
אבס -רפכ לעופה

:םג ואר
"ןמכייר" ךרעה
ןוקיסקלב
םע ןויאר
ןמכייר רינ


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]