אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 17 'סמ
 ימדק םלב
יאלוזא רמו
ת 
םינקחש לש תורוד השלש רבכ הדימעה יאלוזא תחפשמ
,םישישה תונשב יאלוזא םייח - םילשורי ר"תיבב
ןטקה רמותו םינומשהו םיעבשה תונשב יאלוזא ןנח
ןב רמות תויהב רבכ .1991 תנשב םירגובל ףרטצהש
םלב היהי הזה ןוסחה ריעצהש רצלז באז זירכה 15
בכרהה ןקחשל ךפה רמות .לארשי תרחבנ לש דיתעה
תופילאה תנועבו ,91/92 תנועב ר"תיב לש ןושארה
ועינכהב ,הנוע התוא לש ןושארה רעשה תא שבכ
10-מ החיגנב ביי'גאב ביבא-לת לעופה רעוש תא
םלוא ,שארב ועקבוה רמות לש וירעש בור .םירטמ
רמג תינימשב ,תירוחא תרפסמב שבכנ םהב הפיה
.םילשורי לעופה לומ 1994 תנשב לגרודכב הנידמה עיבג
המרג 1995-ב לבא תיפמילואה תרחבנל עיגה רמות
יבכמל תולגל םילשורי ר"תיב םע תיפסכ תקולחמ ול
.תיצראה המרב טלבתהל השקתה וב ןודעומ ,הילצרה
רזחוה 97/98 תנועב ר"תיבל ןטשק רורד לש ובוש םע
תא ןיגפהל רזוח אוה יכ הארנו ,התיבה דבואה ןבה
תינכט תונמוימ בלשמה קחשמב ,ההובגה ותלוכי
.הליעיו השקונ הנגה םע

:דלונ
1974 רבמבונב 28

תיב ןקחש


:תומדוק תוצובק
הילצרה יבכמ

:םג ואר
רמות" ךרעה
ןוקיסקלב "יאלוזא


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Januray 7 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]