אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 16 'סמ
 רשק
ןהכ ילי
ג 
רפסל לכונש המ לכ -ולא תורוש תביתכ תעב
יבבל רוחב אוהש אוה ,ןהכ יליג לע םכל
דחא םוי ךופהיש םיזוח רבד יעדוישו ,דמחנו
לש ולזמ עורל םלוא .ר"תיבב בכרה ןקחשל
עיגהו ביבא -לת לעופה תצובקב לדגש ,יליג
תנש רחאל ,תודלימ דהוא אוה התוא ,ר"תיבל
הנועה םורט ינומיאב רבכ עצפנ אוה ,רגסה
הצובקה לש דחא קחשמב וליפא ףתוש אלו
ןמזב םג .(ולא תורוש תביתכ ןמזל ןוכנ)
לכל ביבא -לתמ עיגהל יליג ךישמה ותעיצפ
.הצובקל וירבחל בורק ראשיהלו ,ןומיא
אל ןיידעש ונל רפיס אוה תוישיא תוחישב
אוה ששואתיש עגרבשו ,הנומאה תא דביא
ןמזב ויפלכ רדהנה סחיה לע הצובקל לומגי
םרטבו ,ץולח רשקכ קחשמ יליג .עוצפ היהש
,קזחו ריהמ אוהש םינומיאב הארה עצפנ
ןה ,קוחרמ תוטיעבב רעשה לע םייאל לגוסמו
.לאמש לגרב ןהו ןימי לגרב

:דלונ
1978 טסוגואב 8

ר"תיבב הנושאר הנוע


:תומדוק תוצובק
ביבא -לת לעופה


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]