אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 10 'סמ
 ץולח
היליבס רי
נ 
-If you can't beat them" םגתפה רמאמכ
תחנמ ר"תיב הלבסש רחאל . "...Join them
-לת יבכמב לדגש ןיוצמה ץולחה לש ולגר
ותוא ףרצל הצובקה ישאר וטילחה ,ביבא
תנוע עצמאב ר"תיבל ףרטצה רינ .היתורושל
רבכ .הנחוא ילא לש ותעיצפ רחאל ,1996/7
ןוחצינב רעש שבכ הצובקב ןושארה וקחשמב
הייהש רחאלו ,הווקת -חתפ יבכמ לע 3:0
הנחוא לש ותוששואתה בקע) לספסה לע תכשוממ
תלוכי תא חיכוהו קחשל בש ,(העיצפהמ
םויסב .קחשמ לכב טעמכ ולש תניוצמה העקבהה
םיקחשמב אקווד הצובקה העטרק הנוע התוא
ולא םיקחשמבו ,הנועה םויס לש םיעבוקה
רעש תא שבכשכ ,איש תלוכי היליבס רינ הליג
דמצ ףיסוהו ,אבס -רפכ לעופה לומ ןוחצינה
םירעש .ביבא -לת לעופה לע 3:0 ןוחצינב
לש התחלצהב רתויב םיעירכמהמ ויה ולא
.הנוע התוא םויסב תופילאב תוכזל ר"תיב
בקע ,בכרה ןקחשל רינ ךפה הירחאלש הנועב
םג .הצובקה יצולחמ םיבר לש םהיתועיצפ
ההובגה המרב ץולח אוהש רינ חיכוה ,ןאכ
הכירצ הצובקהשו ,םילארשי םיטרדנטסב רתויב
תועיבש .הב אצמנ אוהש עגר לכ לע ךרבל
םותחל ול המרג ותאבהמ תידדהה ןוצרה
ינזאב אטבתהלו ,תפסונ הנועל הצובקב
תצובקל רוזחי אל "םייחב" אוהש םיברוקמ
.ולש םאה

:דלונ
1975 יאמב 26

ר"תיבב היינש הנוע


:תומדוק תוצובק
ביבא -לת יבכמ
הדוהי -ינב

:םג ואר
"היליבס" ךרעה
ןוקיסקלב
םע ןויאר
היליבס רינ


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]