אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 11 'סמ
 ץולח

הנחוא יל
א 
"ידט" ןוידטצא עיציב שטינ םינש ךשמב
תומילאל םג םיתיעל ררגנש ,רמ חוכיו
רתויב בוטה ןקחשה והימ הלאשב ,תיזיפ
ואצמנ םשו הפ .םילשורי ר"תיב תודלותב
,יספלא ןומיסל עיגמ ראותהש ועבשנש םישישי
סחייל ושקיבש תיביטנרטלא תונמא יבבוח וא
ועיגה ללכ -ךרדב םלוא .ירורד ןוריל ותוא
הנחוא ילא :םיינש קר חוכיוה לש רמגה וקל
חנזנ תונורחאה םינשב .ןאילימלמ ירואו
וקספ ר"תיב ידהואש ןוויכמ אלו ,חוכיווה
לש ויגשיהש םושמ אלא ,היווירטב קוסעל
אוה הב הפוקתב ר"תיב לש היגשיהו הנחוא
אל אוה הנחוא .ףכה תא תיפוס ועירכה ,קחשמ
ןקחשו ,םינמזה לכב ר"תיב ירעש ךלמ קר
רתויב הלודגה תישיאה החלצהל הכזש תיבה
לודגה "רניוו"ה םג אוה הנחוא ,ר"תיבל ץוחמ
שולש ךכ -לע ודיעיו ,ר"תיב תודלותב רתויב
.ותגהנה תחת ר"תיב התכז ןהב תויופילאה
קחיששכ רבכ אלפ דליל בשחנ הנחוא
תיברמל דוגינבו ,רעונהו םידליה תוגילב
רבכ .רגבתהשכ םג יאלפ ראשנ -אלפה ידלי
ר"תיב תא דיעצה הצובקב תונושארה ויתונועב
תונוע רפסמ ךשמבו ,םיריהזמ תונוחצינל
בוטהו ביהלמה לגרודכה תא הצובקה הקחיש
ןקחשל הנחוא רחבנ 1987 -ב .ץראב רתויב
רשאכ ,ץראב טרופסה תונותיע לש הנועה
הנושארה תופילאל ר"תיב תא דיעצה
ר"תיבו ,תוגיגחה ומתשמ .היתודלותב
הנחוא היה ,האבה הנועה יקחשמל הבצייתה
תא לחה םש ,היגלבמ ןלכמ תצובקל וכרדב רבכ
הנושארה ותנועב .ולש תיאפוריאה הריירקה
ירעש ךלמ הנחוא היה ןלכמ ידמב (הריהזמהו)
לשיב ףאו ,תוקיזחמל הפוריא עיבג רינרוט
החצינ וב ,עיבגה רמגב ןוחצינה רעש תא
עיבג תקיזחמכ הרתכוהו ןלכמ ותצובק
הדירי ררג וינמאמ םע ךוסכס .הפוריא
ןקחשל ךפה אוה תואבה תונועבו ,ורשוכב
הגילה תיתחתמ ,הגארב תצובקל רבעוהו לספס
לש הבכוכ םג ךעד םימי םתואב .תילגוטרופה
תשולש תא םייתנש ךות הדביא רשא ,ר"תיב
,ןהכ יבאו הנחוא ,ןאילימלמ -הלש םיסאה
רזח 1991/2 תנועב .תיצראה הגילל הרשנו
לחהו ,היינשה הגילב התויהב ,ר"תיבל הנחוא
דע ךשמנה ,הלש אלפנה תוששואתהה עסמ תא
הגילב הנועה ןקחש היה הנחוא .םויה
תופילאב הצובקה התכז הב הנועב ,תיצראה
.הריכבה הגילל הרזח התלעו היינשה הגילה
םימרוגה דחא הנחוא היה ןכמ רחאלש הנועב
תופילאב הצובקה לש התייכזל םיטננימודה
רתוי חרואמ םינש עבראו ,היתודלותב היינשה
רבעמ .תישילשה תופילאב םג ר"תיב םע הכז
,ההובגה תישיאה ותלוכיו םירדהנה ויעצבמל
םינקחשה ברקב רתויב ההובגה םיבר תעדל
רשוכב הנחוא ןחינ ,ורודב םילארשיה
תא ףוחסל תלוכיו ,קחשמ לוהינו תוגיהנמ
לכל ליעפ ףתוש היה הנחוא .ויגשיהל הצובקה
ןכו ,הצובקה התכז ןהב תויופילאה שולש
תונוע דועלו ,הנידמה עיבגב תויכז יתשל
אל .םיבר םיחכשנ יתלב םיקחשמו תוחלצומ
חיטבהל ,שדד השמ ,הצובקה ר"וי רחב ידכב
,שורפישכל הצובקה ר'גנמ דיקפת תא הנחואל
המ לכ לע ול לומגל" ,(ר"ויה ירבדכ) ךכבו
."הצובקל םרתש

:דלונ
1964 ראורבפב 1

ר"תיבב לדג


:תומדוק תוצובק
(היגלב) ןלכמ
(לגוטרופ) הגארב

:םג ואר
"הנחוא" ךרעה
ןוקיסקלב
תונומתה תירלג
הנחוא לש
[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]