אבה ןקחשה
םדוקה ןקחשה
לגסה דומעל הרזח
 12 'סמ
 ינמי ןגמ
יול קילומ
ש 
,יול םהרבא ,ר"תיב לש קיתוה הלהנמ הארשכ
קיפסמ וניא הצובקה לש םינקחשה לגס יכ
םינקחש איבהל השקתמ הלהנהה יכו ,בחר
היעבה תא רותפל טילחה אוה ,תורחא תוצובקמ
.ומצעב םינקחש רצייל ליחתהל :תירוקמ ךרדב
לודגה ויחאו יול ינוס הצובקל ועיגה ךכ
ר"תיב לש תרגובה הצובקב קחשמה ,קילומש
רעונה ינקחשמ דחא אוה קילומש .1990 זאמ
וכפהו ןורחאה רושעב ר"תיבב ולדגש םידדובה
תרגובה הצובקל הלע יול .שממ לש םיבכוכל
רחאלו ,רצלז באז ןמאמה י"ע הכרדוה וזשכ
הגיל תרישנמ הצובקה הלצינ הבש הנוע
קחשמב הינתנ יבכמ לומ 3:2) ןורחאה רוזחמב
רחאל .תיצראה הגילל הצובקה הדרי ,(ץוח
ראשה ןיב ,תימואלל הצובקה הבש תחא הנוע
הארנש ,יול לש ההובגה תלוכיל תודוה
,ןהכ יבא ינמיה ןגמה לש םלשומה ומואתכ
.ביבא -לת יבכמל בזעו ר"תיבב אוה ףא לדגש
בכרה ןקחש קילומש היה תואבה תונועב
.תויופילא יתשב הייכזל אלמ ףתושו ,עובק
תרחבנל ונומיזל םג האיבה ההובגה ותלוכי
.התוחפ החלצה לחנ אוה םש םלוא ,תימואלה
תנועב ,הנחוא ילא ןטפקה לש ותעיצפ רחאל
הארנו ,הצובקה ןטפקל קילומש הנומ ,1997/8
דוע יולל תויופצ ,הנחוא לש ותשירפ רחאלש
שרגמב דקפותמ קילומש .דיקפתב תוכורא םינש
הפקתהב ךומתל םג הברמ ךא ,ינמי ןגמכ
וק ךרואל רודכ תלבוהב ותוריהמ תא לצנלו
,ועבטמ "ררוקס" וניא קילומש םנמא .ץוחה
וארנש םיפיהמ ויה שבכש םירעשהמ המכ םלוא
לשמל ךכ .תונורחאה תונועב ר"תיב יקחשמב
לעופה תשרל תיצראה הגילב שבכש ןורתיה רעש
ןוחצינב ישילשה רעשהו 3:2 ןוחצינב דודשא
תע ,1992/3 תנועב ,עבש -ראב לעופה לע 4:0
רעושה תא םירטמ השימחו םירשעמ עינכה
.םימחר יסא חרואה

:דלונ
1972 ינויב 9

ר"תיבב תיעישת הנוע


:םג ואר
קילומש" ךרעה
ןוקיסקלב "יול
תונומתה תירלג
יול קילומש לש
םע ןויאר
יול קילומש


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 6 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]