1997/98 םילשורי ר"תיב [Right Banner]

לש טרופסה רודמ תובידאב הנומתה
ןותיעל תורומש תויוכזה לכ .בירעמ
.ישיבא ידע םלצלו בירעמ

[Beitar Jerusalem 1997]
:(לאמשל ןימימ) הנוילע הרוש
רמות ,יולאש ןפטס ,הליחכ דוהא ,סיסקובא יסוי ,ןהכ ןולא
ןהכ יליג ,קאיטירט ייגרס ,יאלוזא

:(לאמשל ןימימ) תיעצמא הרוש
ירשוא ,יחרזמ ןתיא ,יערד ןנער ,יול םהרבא ,ןילביצ ןור
רורד ,ילאומש יסוי ,ץרפ דוד ,ןמכייר רינ ,הנחוא ילא ,הנחוא
שדד השמ ,ןטשק

:(לאמשל ןימימ) הנותחת הרוש
,ןייפנרוק קיציא ,ןממ ימולש ,יול קילומש ,רמאה ןווטשיא
בוקינסלט ןא'ז ,טנושיפ ןווטשיא ,ףירג איג

:הנומתב םירסח
,(רבזג) ןמרדפ דוהא
ןמצלוה יש ,רטע ןבואר ,היליבס רינ ,יזרח ןולא

[Beitar Separator]

Site hosted by
[OptiMedia]
Copyright © 1998 Beitar Jerusalem FC Web Committee, Updated January 1 1998.
Your feedback is welcomeונל ובתכת םא חמשנ
[Macintosh!]