[Lamed]

דלנור ,רדואל
הקיטמסוקה תרבחב הטילשה תוינמ תא שרי .יאקירמא םיקסע שיא
םיקה דרנואל לודגה ויחא םע דחיבו ,רדואל יתסא ,ומא המיקהש
דראילימ הרשעמ הלעמלב ךרעומ היוושש ,תגשגשמ תילכלכ הירפמיא
לש םנומא תא םג לוזב הנק ,שכרש םיעוצעצה ראש ןיב .ראלוד (!)
הצובקה תא שוכרל ותנווכבש ול ונימאהש ,םילשורי ר"תיב יטינרבק
הרוצב להונמה קסעל התוא ךופהלו ראלוד ןוילימ העבשכ תרומת
בריס ,הנחוא ילא ,ר"תיב ןטפקש רחאל הלשכנ הקסיעה .תיעוצקמ
םינומא רומשל שקעתהו ,רדואל תרצותמ םימשבב שמתשהל ליחתהל
.ולש עובקה בייש -רטפאל

רימידלו ,בולאל
הצובקהשכ םג .1989-90 תנועב ר"תיבב קחישש הירגלובמ ירוחא םלב
ותוא הריתכה תימוקמה תונותיעהו ,הלבטה תושאר תא הרעסב השבכ
בולאלש ןוויכמ .תימומגעו האופק וינפ תעבה הראשנ ,ריעב בוטה ןקחשל
וינפ תעבהל תואיצמה הלגתסה ,תואיצמל וינפ תעבה תא לגסל חילצה אל
דרי בולאלו ,תיצראה הגילל הצובקה הדרי הנועה םויסב .תרדוק הכפהו
.ןקלבל רזחו ץראהמ

םהרבא ,יול
רבכ ןהכמ םהרבא .םילשורי ר"תיב לש לגרודכה תצובקל ףדרנ םש
ראותה בסוה תונורחאה םינשב) הצובקה להנמכ הנש םירשעמ הלעמל
חרוכמו ,(קוידב דיקפת ותואב רבודמ לעופב לבא ,הצובקה ל"כנמל
לכ .םינקחשה לש םינושה םהיכרצב ףטושה לופיטה לע יארחא ודיקפת
ותוריסמ תאו םהרבא לש ותמורת תא ןייצ דימת ר"תיבל עיגהש ןקחש
קלחמ אוה םשמ ,הצובקה לספס לע בשוי אוה םיקחשמב .הברה
רקיעבו ("הקנולא ואיביש הכח ,לופית") םינקחשל תויטקט תוארוה
לש הבוטה יופכ דיקפתה תא ומצע לע חקול םהרבא ,ןכ-ומכ .םיטפושל
.תודחאתהה לש תעמשמה תדעווב הצובקה גוציי

ינוס ,יול
םג היפל הרבסל האיבה הצובקב יול קילומש לש המוצעה החלצהה
-ינב דגנ ,דחא קחשמ דבלמ .המוד החלצה היופצ ינוס ריעצה ויחאל
היהו ויחא תא ריעצה ינוס ףילחה וב ,היינשה תופילאה תנועב הדוהי
הארנכ .היצלוקפס רדגב הרבסה םייתניב הרתונ ,שרגמב ןייטצמה
,הקריפל עיגת רתימ הנטקה תוחאהש דע תונלבסב תוכחל ךרטצנש
.ןיינמה ןמ תינקחשכ הלזמ תא איה םג הסנתו

קילומש ,יול
תליחת זאמ ר"תיבב בכרה ןקחשל ךופהל חילצהש דיחיה תיבה ןקחש
אל לבס ,יול םהרבא ידגאה הצובקה להנמ לש ונב ותויהב .םיעשתה תונש
ףאו הצובקב חתפמ ןקחשל הרהמב ךפה ךא ,םיפודיגו תוצמשהמ םעפ
,הפקתהה תרזעל תולעל הברמ אוהש םגה .לארשי תרחבנ לגסב רבחל
,וגהנממ גרוח אוהש תויונמדזה ןתואב ךא ,םירעש שובכל קילומש טעממ
תנועב לשמל ךכ .הצובקה לש רתויב םיפיה םירעשהמ המכ קפסמ אוה
םימחר יסא עבש-ראב לעופה רעוש תא עינכה רשאכ היינשה תופילאה
תע ,תישילשה תופילאה תנועב ןכו ,םירטמ השימחו םירשעמ הטיעבב
ידכ -ךות הביהרמ החיגנב ךלמילא טיבש ביבא-לת לעופה רעוש תא עינכה
לע קילומשל למג ךכבו ,הנחוא ילא לשיב ל"נה רעשה תא .קוניז
.םינשה ךשמב הנחוא לש םירעשל ולש םילושיב רופס-ןיא

ןובסיל
,הפוריא ברעמ -םורדב תנכושה ,לגוטרופ תנידמ לש הריבה ריע
,דחוימב יביסולקסקא שפונ םוקמ התויה םושמ .ןוכיתה םיה יפוחל
וצלאנ ,תופולאה תגיל תומדקומ תלרגה לש סוחנאמה םושמ רקיעבו
תוירא לע רובגל ןויסנב ,םיימעפ תאזה ריעב תולבל ר"תיב ינקחש
הז הנושארה םעפב .תופולאה תגיל יקחשמל ליפעהלו ימוקמה לגרודכה
םעפבו ,תימוקמה גניטרופס תדוגאל 3:0 העונצה הסובתב רמגנ
ןובסיל הקיפנב תצובק ,רתוי ירזכא ררוצל ןברוק ונלפנ היינשה
דואמ הנהנ הצובקה לש טנרטניאה רתא תווצ .םימעפ 6 ונב המלהש
ילכאמ תדעסמ לע הב םישפונה לכל ץילממו ,ןובסילב םירוקיבהמ
.ריעה זכרמב ןותרש ןולמל ךומס תמקוממה ,"ואו'ז" לש םיה

בלסינטס ,יקסבוקסיל
לע ר"תיבל אבוה .ר"תיב תודלותב עורגה רזה ראות לע יניצר הרחתמ
ולש הרוכבה קחשמבו ,תיצראהמ היילעה תנועב עישומ לש ןקת
עיבג תרגסמב ,הפיח יבכמ תיטסילבאדה לומ רעש עיקבה הצובקב
לכ תא הצוצר תיכ'צב לליקו לספסה לע בשי הנועה תיראשב .וטוטה
סנכנ ,תימואלל היילעה החטבוה וב ,הנועה לש ןורחאה קחשמב .םלועה
לע םימרומה וירבחב הגונ טבמב הפצ םויסל הקירשה םעו ףילחמכ
.םירשואמה םידהואה יפלא ןיב םיכעמנו םייפתכה

תבשל
,ןוידטצאה לש לכירדאה .ידט ןוידטצא ןדיעב תיתרגש הקוצמ תאירק
רשפא -יא םיעיציהמש הככ ותוא הנב ,םיכורא םייחל לדביש
בשייתהל םידהואל םרוגש המ ,שרגמה לש םימייוסמ םיקלח תוארל
.קחשמה ךשמב תופילח םוקלו

[Mem]

קיפמילוא ,ייסראמ
עיבגב התייכז רחאל הנש רשא ,ןורחאה רושעב תפרצ לש ראפה תצובק
לש היירורעש תובקעב ,תפרצב הנשמה תגילל הדרוה ,תופולאל הפוריא
ירבחו םינקחש רפסמ םיברועמ ויה הב ,םיקחשמ תואצות תייטה
החיתפה קחשמל ייסראמ קיפמילוא העיגה םילודגה הימיב .הלהנה
יבכוכ לש תרתלואמ תרחבנ הבצייתה הלומו ,ידט ןוידטצא לש יגיגחה
יסוי םינמאמה לש םתכרדהב ,םילשורי לעופהו (תיצראב זא) ר"תיב
,ילוב ,ןפאפ ,ייאסד ,ייסראמ קיפמילוא ינקחש .שודק אפולו יחרזמ
לש םילודגה תומשהמו תויתיבה ןורתימ ולהבנ אל םהירבחו פמאשד
ידרומ ,גיווש ןנור ,שורה -ןב ישי ,רמרק יסוי) תימלשוריה תרחבנה
.5:2 תולקב החצינו (ןינקעו

-ה עיבג ,הנידמ
ןדועמ יוטיב ,"תיסופיט עיבג תצובק"ל ר"תיב הבשחנ םלועמו זאמ
םיקחשמב קר תולעתהל תלגוסמש תוביציו יפוא תרסח הצובק"ל
,קלח ר"תיב הלטנ וב רתויב יטמרדה הנידמה עיבג קחשמ ."םיבושח
היירטה הפולאה תא רמגב ר"תיב השגפ וב ,1988-9 תנועב קחשמה היה
,ןואילימלמ ירואו ןורתיל םיחרואה תא הלעה רטע ןבואר .הפיח יבכמ
ןהכ יבא הלעה היינשה תיצחמב .הוושה ,ר"תיב ידמב ןורחאה וקחשמב
ךכל טפושה לש ובל תמושת תא ובסה ר"תיב ידהואו ,ןורתיל ר"תיב תא
תורצפהל תונעיהל בריס טפושה .קחשמה לש יקוחה דעומה םתש
הדבוע לצינ יחרזמ רפוע הפיח יבכמ ץולחו ,ר"תיב ידהוא לש תוסמונמה
,הרשע-ששה תבחרל דע ותיא םדקתה ,שרגמה זכרמב רודכ ףטחשכ ,וז
לגרודכב וארנש רתויב םיפיה םירעשה דחא תא שבכו םירוביחל טעב
ןורחאה וקחשמב ןכ םג) ןהכ יבא שבכ הכראהב .םעפ -יא ילארשיה
.ןויווש רעשב דיימ ביגה רטע ןבוארו ינשה ורעש תא (ר"תיב ידמב
רצע ,ר"תיב רעוש ,גרובצניג ינוב .הערכה תוטיעבל ובצייתה תוצובקה
דגנמ ץרווש בקעיו ,ילמרא יהאז טעבש הפיח לש תיעיברה הטיעבה תא
לש וקלחב הלפנ העירכמה הטיעבה .4:3 לש ןורתיל ר"תיב תא הלעה
םעפב הנידמה עיבגב ר"תיב תא הכיזו הרוקל טעבש ,ריעצה רגנילק רינ
.היתודלותב תישימחה

הרטשמ תנידמ
םפוגב ונתוא םימסוח (םירטוש ןלהל) קוחה ןוטלש יגיצנ ובש ןדיעב
םיקובקב תכלשה לש תיחרזאה ונתבוח יולימ תא ונתיאמ םיענומו
אל ,טפושה םע ילאוטקלטניא ןויד ךרוצל שרגמל הסינכו ,םיזיזחו
תנידמ" תויתרוסמה תואירקב וניתאחמ תא עיבהל אלא ונל רתונ
םיכישממ ,תונוטלשה דצמ תורזכאתהו יוכיד לש הפוקתב ."הרטשמ
.היטרקומדה לש הרימשה יבלכ תויהל ר"תיב ידהוא

?יבכמ התשע המ
ךילא רתויב בורקה ןמ-קווה לעב לא עבק ךרד תינפומה הלאשה
תונווגמו תורתוס תועומש ידט יעיציב תוצופנ תבש ידמ .עיציב
.םירחא םישרגמב תואצותה יבגל

הלורוטומ
יקסע הרחתמ הווהמה (םינופאלפ ,ינעי) תירלולס תרושקתל הרבח
םע תוירדילוס תואכ .םוקלס תרבח ,ר"תיב לש תימשרה תצמאמל
המכ הלורוטומ תרבח לע רישל ר"תיב ידהוא םיגהונ ,תצמאמה הרבחה
.םיטפושל וא ביבא -לת יבכמל ללכ-ךרדב םישדקומה םירישהמ

דרומ
לעו "וה וה וה"ה לע יארחאש שיאה .דרומ םתרמא ,ץמוק םתרמא
.ידט ןוידטצא יעיצימ המיימשה תולסלתסמה הרצוצחב תועיקתה

ילא ,דרומ
וא ןומיא לכ םויס םע וידיל לבקמ .הצובקה לש יגולותימה יאנספאה
יבכוכ בטימ לש םתעיזב תוגופסה ,תובוהצה תוצלוחה תא קחשמ
העורג החיתפ רחאל ,1994-5 תנועב .הסיבכה תנוכמב ןתוא םשו ,ר"תיב
עזעזל ידכ רטפתהל םייא ,ןורחאה םוקמב התייה ר"תיבשכ הנועה לש
.תכרעמה תא

-ה תא ףורשנ ,ןודעומ
תא ראתמה ,רוויחה ששגה לש "ירוטס דייספוא" ןוכרעמהמ טוטיצ
ףורשנ -וחצנת אל םא" טפשמה .ר"תיב ידהוא רפסמ לש םהיתורוק
ותיצה םינומלא רשאכ 1991-2 תנועב ישחומ ךפה "ןודעומה תא םכל
.ןגו -תיבב ר"תיב לש םינומאה שרגמ תא

יסוי ,יחרזמ
הלגלגעה וסרכ .םעפ -יא ר"תיבב קחישש רתויב בוטה רעושה ילוא
,ביריה יצולח תא עיתרהל הארנכ וחילצה םיבחרה ויפעפעו
תופילאה תנוע רחאל שרפ .ןייוצמ תרחבנו הגיל רעושל ךפה יסויו
.הצובקה ןמאמכ םינש הנומש רובעכ ר"תיבל רזחו ,הנושארה
רוכזנ דעל ךא ,תחנ הצובקה התוור אל ןמאמכ הדיחיה ותנועב
,(הילצרה יבכמ לע 8:1) ר"תיב תודלותב רתויב לודגה ןוחצנה תא ול
.וטיברש תחת עצובש

םינומיא הנחמ
םוחתב אוה םדי חלשמ רשא ,םירגובמ םידליל תינרדומ הנטייק
תונידממ תחאב םינומיא הנחמל הצובקה תאצוי הנש ידמ .לגרודכה
.ימוקמה וניזקל תורצק תוחיגו םייביסנטניא םינומיא בלשמה ,הפוריא
עדימה ירוריפב קפתסהל םיצלאנ תיבב םתוא וחכשש םידדובה םידהואה
ןומיאה יקחשמ תואצות לש טוריפ םהבו ,טרופסה ירודמ םהל םיקפסמש
לבא ,תידדצ -דח האצותב ללכ-ךרדב םימייתסמה ,םיבבוח תוצובק דגנ
ןחתומ םינומיאה תונחמ תרגישל ףסוותנ הנורחאל .תיתרפיס -וד
רחאל ץראהמ תאצל תוכזה לע הצובקה ינקחש םיקבאנ וב ,עשעשמ
האיצי רוסיא וצ םדגנ אצוהש הלגתמ הפועתה למנל םעיגה םע שממש
.ץראהמ

הדוהי הנחמ
לש ימשרה םזועמ .ינוריעה קושה םקוממ הב ,םילשורי זכרמב הנוכש
תלבוגה הצרעהל םש םיכוז רשא ,הנחוא ילאו ןיגב םחנמ ,ילאס אבאבה
תומלצמ קושב ופפוטצה יברד קחשמ לכ ינפל .םילילא תדובעב
טעמ ףוסאל ידכ ,לטרג השמ םלוכמ לודגה םע תילארשיה היזיולטה
,הרוחסה תא וקפיס ללכ ךרדב ר"תיב ידהוא .קחשמה ינפל הירטנקיפ
תא םיכפוהש הסמאחהו חרקה ,םושה תא תומלצמה ינפב ופשחו
.הירפמיאל ר"תיב

לבוי ,ןומיימ
שיש וילע ורמא דימת .תובר םינש ךשמב םילשורי ר"תיבב ףילחמ רעוש
המ ךא ,ךומסל ימ לע ונל היהי הרצ תעבשו לספסה לע בוט רעוש ונל
וקב ראשיהל ודיפקה ןמטנא ארויגו גייסא סקעי ,לולמ ןלוגש תושעל
.היצלוקפס רדגב וזה החנהה תא ריאשהלו תואירבה

הילצרה יבכמ
תנועב ידט ןוידטצאב ץוח קחשמל העיגה ןורשהמ הביבחה הצובקה
וכרתשהש ,תובזכואמו תובזכאמ תוצובק יתש ןיב ברקל ,1994-5
םייבחור םיספ תשובלתב קחשמל התלע ר"תיב .הלבטה יתכריב
תונומאה יבבוחו ,והישעמ אלכ לש תרוסמה בטימכ ,הנבל -הלוחכ
םישולשה הקדב ?אלפה המו .החלצהל הלוגס ןהב םיאור תולפטה
ןורי ףיסוה ןכמ רחאל תורופס תוקד .החיגנב רעש יזרח ןנור עיקבה
הטיעבב רעש ןהכ לייא שבכ תיצחמל הקירשה םעו ינשה תא ירורד
לבא ,עיתפמ ןורתיב תיצחמל הדרי ר"תיב .הבחרה הצקמ הביהרמ
תיצחמה לש תונושארה תוקדה םירשעב .הליחתה קר השעמל העתפהה
יולאש ןפטס .תפסונ היישימח עיקבהל ר"תיב ינקחש וחילצה היינשה
םירעש ,ינייפוא ישיא עצבמב הנחוא ,הצובקב ולש הרוכבה רעשב
הקדב .ודאנב קיראל הרוכב רעש -חוניקלו ,יולאשו יזרח לש םיפסונ
ןוחצנה -קחשמה תאצות תא עבקו -8:1 ל יחרזמ רפוע קמיצ םיעשתה
.םילשורי ר"תיב לש הירוטסהב רתויב הובגה

ןח-תמר המקשה יבכמ
הצובקה לבא ,הומת עמשהל יושע הז ר"תיב לש םיריעצה םידהואל
אקווד אלא ,ביבא -לת יבכמ הניא ר"תיב ידהוא לע תמאב האונשה
רבעממ םימחרה תררועמו הללמואה הצובקה ,ןכ .םילשורי לעופה
אל .ר"תיבל ךרע הוושו לוקש בירי םינש המכ ינפל דע התייה שיבכל
העורג התייה ר"תיבש ללגב אלא ,תדחוימ החלצהמ התנהנ איהש ללגב
א"קמי שרגמ שמיש דועש הנורחאה הנועב ,םימי םתואב .הדימ התואב
םישגפמ ינש דחא עובש ףוסב וכרענ ,תוצובקה לש יתיבה שרגמכ
תא (החצינו) החריא ר"תיב .הנידמה עיבגב םדקומה בלשה תרגסמב
ןויוויש רעש לומ ,דוה קיציאו המייכוח ליג לש םירעשמ הייפסוע יבכמ
,תאז תמועל ,לעופה .ןוקור -ובא דאמיע ,הייפסוע ןטפק לש ינמז
תבכרומה הצובק ,'א הגילמ ןח -תמר המקשה יבכמ דגנ קחשל הלרגוה
םידבוע םויה ךשמבו ,עובשב םעפ דחיב םינמאתמה רבע יבכוכ רפסממ
םירנויסנפה .סרכה תא היולג האנהב םיחפטמו ,םינוש די -יחלשמב
הסינכב רבכ ךא ,תודעור םיילגרב א"קמי שרגמל ועיגה ןח-תמרמ
לש דובכב םהינפ תא לבקל ואבש ר"תיב ידהוא םיפלא -תשולשב ולקתנ
יריש רבחל ידכ םחוכ לכ תא םידהואה וסייג תוקד 90 ךשמב .םיכלמ
הליפעה ןח-תמר המקשה יבכמ .רזע הז -ןכאו ,תחרואה הצובקל ללה
2:1 ענכשמ ץוח ןוחצנ רחאל ,עיבגה רמג תינימשל היתודלותב הנושארל
רעש תמועל ,רזלג םעונו ץרפ יקיו לש םירעשמ ,םילשורי לעופה לע
ימימ תוגיגחה תא וריכזה םילשוריב תוגיגחה .ןושש יצרא לש קמצמ
המקשה יבכמ לש םיכובנהו םימומהה םינקחשהו ,הנושארה תופילאה
ןוחצנה .םלוע תליהת לש המעט תא תורופס תוקד ךשמל ומעט
התואב םידדובה רואה יעגרמ דחא היה המקשה יבכמ לש ריהזמה
.תיצראה הגילל הרישנב ר"תיב תניחבמ המייתסנש ,הנוע

וכע יבכמ
לש היצסנסה התייה ,לולהב ריהוז לש וירוגמ ריע לש לגדה תצובק
קחשל דובכה ר"תיבל היה הב הנוע ,91/92 תנועב תיצראה הגילה
לגרודכ תומצעמו הירבט לעופה ,הנויצ סנ .כ.ס םע דחי ,הגיל התואב
קחשמל ,ידט ןוידטצאב וכע יבכמ החראתה ישישה רוזחמב .תופסונ
ולש הרוכבה רעש תא שבכ הנחוא .הצובקל הנחוא ילא לש קב-םאקה
עיתפמ ןורתיל וכע תא הלעה לאינד רבצש ינפל אל ,הנושארה תיצחמב
קחשמה םלוא .טאירפא ןועמש לש ןרק תהבגה רחאל ,תישימחה הקדב
םיינופצה וחצינ וב קחשמה היה ןודעומה תודלותב רתויב לודגה
בקעי לש ינמז ןויוויש רעש .2:1 יתיבה םשרגמב ר"תיב תא םיביבחה
רעש תא שובכל רמע ןועמשמ ענמ אל ,ימגיד רפוע לש לושיבמ ,ץרווש
ר"וי .יברוק ןגוע לש רעשמ תיצחמב 1:0 הליבוהש ,וכע תוכזל ןוחצנה
אשדה לע ולפיש ידכ וינקחשב טעבו שרגמל רדח ,ריפוא ךורב ,הצובקה
אל ןתומכ תוגיגחל תואה ןתינ םויסה תקירש םעו ,ןמז תצק וזבזביו
,הנועה םויסב .וכע ריעה תומוח תא הטרפנוב ןואילופנ עיקבה זאמ וארנ
.תונורכזה לע גנעתהל וכע תא הריאשהו תימואלל ר"תיב התלע ,ןייצל שי

ריאמ ,הקילמ
,ביבא-לת יבכמ לש ןקחש היהש ךכ לע ול וחלס ר"תיב ידהוא
הדבועה לע וליפאו ,ר"תיב דגנ םירעש שובכל גהנש ךכ לע
תוביהרמ תוליפנ לפנש רחאל ןישנוע ירודכ תטיחסב החמומ היהש
םירופסה םיקחשמב ןיגפהש הבולעה תלוכיה לע לבא .ביריה תבחרב
וקפד ביבא-לת יבכמ בוש .םלועמ ול ונחלס אל ר"תיבב קחישש
.יאלב בצמב תשמושמ הרוחס ונילא וחלשו ונתוא

ימס ,הכלמ
הצובקב וכרד תליחתב .םינומשה תונשב ר"תיב יבכוכמ ,בל בוט דמג
-ראבב םייתנש לש תולגל חלשנו ,ןאילימלמ ירוא לש ותוגיהנמ לע רעריע
ןקחשל ךפהו ,הצובקה לגסב בטיה בלתשה עבש -ראבמ בששכ .עבש
קחשמב ןושארה רעשה תא שבכ הנושארה תופילאה תנועב .חתפמ
,ביבא -לת יבכמ רעוש ,סוכרמ השמ לש ותשרל הטיעבב ,הרתכהה
םיגשיהה לכל ףתוש היה הכלמ .םירטמ השימחו םישולש לש קחרממ
.םיעיבג השולשו תחא תופילא וללכש ,םינומשה תונשב ר"תיב לש
תויהל בשו ,הצובקה לש עובקה ףילחמל ךפה תימואלל הבישה תנועב
.ןודעומה לש רעונה תצובק ןמאמכ םויכ שמשמ .םידהואה ביבח

ירוא ,ןאילימלמ
םילודגה םינודעומה דחאל תיתחת תצובקמ ר"תיב תא ךפהש ןקחשה
ותנועב רבכ רחבנו ,16 ליגב םירגובה תצובקל הלע .ילארשיה לגרודכב
לכ .הלימה ןבומ אולמב רקיימ-יילפ היה ירוא .הנועה ןקחשל הנושארה
ןרציכ םג הלגתה אוה לגרודכב ונורשכ דבלמ .וכרד הרבע הפקתה
לכ לש ויפב םויכ םירוגשה םיטפשמהמ םיברו ,תוחבושמ תואשילק
םיעשת ךשמנ קחשמה"ו "לוגע אוה רודכה" תמגוד ,הגילב ןוריט
עדונ ןאילימלמ .ןאילימלמ לש רצויה תיבמ םושר גתומ םה ,"תוקד
,תואלפנה ןישנועה תוטיעבבו ולש תוקייודמה קמועה תוריסמב
.ושארל ביבס ןימי די עבצא בוביס ךות עיציל הצירב ווול ללכ-ךרדבש
רפסמל ותחפשמו ירוא וכז ביבא-לת יבכמל תחלסנ יתלבה ותקירע תובקעב
קחשל ביבא -לת יבכמ ידמב ירוא בצייתה וב םויבו ,םהייח לע םימויא
םידהוא תורשע לש םימיהדמ תוזחמ להקב וארנ א"קמיב ר"תיב לומ
התייהש ךכ ,הדיספה ר"תיב ,הזמ ץוח) םיחפייתמו יכבב םיצרופה
תוקירשב הריבב לבקתה ירוא .(חפייתהל הבוט הביס דוע םהל
ר"תיבל ותוא ריזחהל תינכת ענמ ףא םידהואה ץחלו ,תומרוצ זוב
תורמל .וירוענ תצובקב התוא םייסיש ידכ ,ולש הריירקה יהלשב
ראשנו היה ירוא ,ר"תיבמ דרפנ םהבש םימרוצה םידרוקאה
לש םיעצבמה .תרחא תומד לכמ רתוי ר"תיב םע ההוזמש ןקחשה
םירזחושמ ,ןמיונ ינדו הנחוא ילא םע אתווצב ,קחישש הפוקתב ר"תיב
לש םתליחתל המימשמה הייפיצה ןמזב הייאר ידע יפב םויה דע
בככל ךישממ אוה ,ליעפ קחשממ שרפש רחאל םינש םגו ,םיקחשמ
תיבהמ אצוי אוהש םעפ לכ םע םינושה םינותעה לש תוליכרב ירוטב
.לפאלפ לוכאל

-ה תנוע ,םינופפלמ
.שדחמ התחיתפל לגרודכה תנוע םויס ןיבש הרגפה תפוקתל יוניכ
ינמז םיבאכ ךכשמ םינומויה לש טרופסה ירודמ םיווהמ וז הפוקתב
םמצע םע םיאנותעה םירחתמ ץיק ידמ .לגרודכב השקה ךסחל
ר"תיב ינקחש םיעתפומ רקב ידמש אצוי ךכו ,םישדח םיפוקס תאצמהב
יזריש יזחו רטע ןבוארש ,תונושמו תונוש תוצובקל ורבע םהש אורקל
םע ללכ ךרדב .ביבא -לת לעופהל ךרדב יחרזמ ןתיאשו הצובקל ופרטצה
םישמשמ ץיקה ינותיעו ,היהשכ לגסה רתונ םינופפלמה תנוע םויס
.הדוהי הנחמ קושב םירכמנה םיירט םיגד תזיראל

רינ ,םחנמ
ונילזמ עורלש אלא ."תחא הנוע לש בכוכ" גשומה לש השעמל תומשגתה
תוארל וניכז ונאש ךכ ,ר"תיבל עיגהש ינפל םייתנשכ התייה הנוע התוא
ונא ךא ,הנושארה תופילאל יביספ ףתוש היה .הקופת דואמ טעמ ונממ
לומ עיבגה רמג עברב ןישנועה תטיעב תצמחה תא אקווד דימת ול רוכזנ
.הינתנ יבכמ

תודדועמ
טרופסה תוברתמ יוקיחל םילדומ ץמאל ר"תיב לש הנויסנ תרגסמב
(cheerleaders) תודדועמה תקהל המקוה ,הקירמאבו הפוריאב הגוהנה
ידכב ,תיבה יקחשממ דחא ינפל אשדל התלע רשא ,ר"תיב לש תימשרה
םושמו ,תינימ הדרטהב לבג להקה לש םחה סחיה .להקה תא עשעשל
םייגיגח םיקחשמל קר הזה ביבחה גהונה רמשנ ךכ

הנאוחירמ
.סיבאנאקה חמצ לש ויחרפמ קפומה (קוחה תרדגה יפ-לע) ןכוסמ םס
שוטשיט לש השוחתל םימרוג חרפה ילע לש ןושיעש םירפסמ רבד יעדוי
,רהוז קיציא לש וירבחמ דחא בשח םג ךכ .תומיענ תויזהב העיקשו
תומכ ופוג לע רשאכ ,רהוז לש ותרידמ ותאצב הרטשמה ידי-לע ספתנש
אלו תועש המכ רחאל ררחוש ,הריקחל רצענ רהוז .םסה לש הדבכנ
םיינחלס תוחפ ליגרכ םה ר"תיב ידהוא .םושיא בתכ ודגנ שגוה
ראוטפר תבחרהל ליבוה תרושקתב םוסרפהו ,טפשמהו קוחה תויושרמ
האירקה .םיפסונ םיטירפ ינשב םידהואה לש תואירקהו םירישה
,עשפמ ףח רהוז קיציא" רישהו ,איטחמ קיציאשכ "ןמוקרנ ,ןמוקרנ"
רבכ סאמנשכ םתס וא ,שבוכ קיציאשכ רשומה "םימס חקל אל
.םירחאה םירישהמ

-ה תדעוו ,תעמשמ
תא םישאהל םינהנה ,תודחאתה ידיקפ המכ לש ירורפאו חנזומ דרשמ
םישנוע ךכ לשב ליטהלו תוריבע ינימב ,םפכב לווע אל לע ,ר"תיב ידהוא
יול םהרבא לש תועובקה ויתוניחת תורזוע אל .הצובקה לע םינוש
אל ללכ תעמשמה תדעוו ינייד .שדד ר"ויה איבמש תוכתוחה תוחכוההו
תכלשה לש תוריבעב ונתוא םימישאמו םיענכשמה ונינועיטל םיניזאמ
.(!ארבנ אלו היה אל !?הפ ילובינ !?ונחנא) .הפה לובינו םיצפח

[Next][To top][Prev.]