[Noon]

סחאנ
םיאשונה ןיב .רחא ןמדזמ ןברוקל הנוע ידמ קבדומה הביח םש
ריאמ ,יניס השמ ,הווקת-חתפ ,ביבא -לת לעופה ,ביבא -לת יבכמ :לועב
ןיערמ ראשו טנרג םהרבא ,טמילג הדוב ,ישילש ימיב עיבג יקחשמ ,הקילמ
.ןישיבו

לארשי תרחבנ
ר"תיב ינקחש תא םעפ ידמ ץמאמה יבונסו יביסולקסקא ןודעומ
ןמאמ ןיב םייעוצקמ תועד יקוליח וררועתה ונמזב .ויתורושל
לגסל ריזחהל ובוריס ביבס ,ץמוקה ןיבל ,ףרש המלש ,תרחבנה
ץמוקה .הנחוא ילא אוה ולה ,םיכלמה יכלמ ךלמ תא תרחבנה
,('וכו ,"תניידזמ תרחבנה") תיר"תיבה הקירוטרה בטימ תא סייג
.יעבטה ומוקמל הנחוא תא ריזחה ףרשו

םניח םישנ
הפיה ןימה תונב תורבועש םייוניעה תכסמש סרוג ןימוי קיתע סותימ
.הסינכה סיטרכ לש וריחמל ףילחת הווהמ לגרודכ ןוידטציאל ךרדב
,ביבא -לת יבכמ) םייביטימירפ םיטבש לש םגהנמל סיסב שמיש סותימה
היילפאה תוינידממ קלחכ םניח הסינכ תודהואל רשפאל ,(לשמל
,ר"תיב לש תיבה יקחשמב תורופס םימעפ םשוי ןויערה .תנקתמה
.הזמ ול אצוי המ בושחל הנפתה יול םהרבאשכ קספוהו

[Samekh]

אבאב ,ילאס
ריעב ורביק רשא ,א"טילש אריצחובא ןורהא ןואגה ברל יוניכ
.רבשמ תותעב ר"תיב ידהואל לגרל היילע רתא שמשמ תוביתנ
םיירט םוש יחלפ ,םישודק םימ םע םשמ םירזוח םה ללכ-ךרדב
תקחרהלו סוחנאמה תריבשל םעייסמה ,תורכזמו תועמק ינימ ראשו
.ערה ןיע

שיעי ,הסיווס
ךסכתסה ,םיבושח םירעש רפסמ שבכ .תיצראה הגילב ר"תיב יבכוכמ
-לכל לעמו הפיח לעופהל הנועה עצמאב בזע ,שודק ןמאמה םע
.ןגו תיב לש רערועמ יתלבה שב -ששה ףולא היה

השמ ,יניס
,(?הלאכ שי) תולפט תונומאב םינימאמ םניאש ונתיאמ ולא םג
לעופה ןקחש לש םיפוכתה וירוקיבש הדבועהמ םלעתהל םילוכי אל
ללכ-ךרדב ונל ומרג ,א"קמי שרגמב ,יניס השמ ,רבעשל ביבא -לת
קחשמב ןבומכ היה םיאישה איש .הטעמה ןושלב ,שפנ תמגוע
התייה ר"תיב .1982-3 תנוע םויס ינפל רוזחמ ,חכשנ יתלבה
.ינשה םוקמבש הפיח יבכממ תודוקנ יתש שרפהב ,ןושארה םוקמב
לש םיהדמ ןוחצנ וחצינו אק"מיל ועיגה ותקהלו יניס השמ
ינש םג שבכש ,יניס לש הריירקב םיבוטה םיקחשמה דחאב ,3:1
ר"תיבמ ענמו ,הגסיפל הפיח יבכמ תא הלעה הז ןוחצנ .םירעש
םירופס תועובש קר הבורק ךכ-לכ התארנש ,הנושאר תופילא
13 לש חיטבמ שרפהב הלבטה שארב הדעצ ר"תיב) ןכל םדוק
וליאו ופי יבכמל 3:2 ר"תיב הדיספה ןורחאה רוזחמב .(תודוקנ
ותואב הלש תויופילאה תרדסב הנושארה תופילאה תא הגגח הפיח
.רטקלס השמ לש רעשמ רדימע -תמר יבכמ לע 1:0 ןוחצנב ,רושע
ידהוא ומשנ ןמאמה לספס לע בשייתהו םידמה תא יניס טשפשכ
ונתוא ףודרל ךישמי ערה לזמהש הלגתה זא לבא ,החוורל ר"תיב
לעופה .םימ תרענ רותב וא הסעמ רותב אובי יניס םא וליפא
הגיל ונתוא דירוהל החילצה יניס השמ לש ותכרדהב ביבא-לת
םיליפשמהו םיברוצה םידספהה דחא תא ונל ליחנהל ,-1991 ב
דליפמולבמ ךרדב דואמ תובוצע תועיסנ ונילע רוזגלו ,(4:0) ונעדיש
הלע ,"if you cant beat them- join them" לש ןורקעה יפ-לע .התיבה
ןושארה ר'גנמל יניס תא תונמל הצובקה יטינרבק לש חדוקה םחומב
,רומוהה לע רבד לש ופוסב רבג ןויגהה .ר"תיב תודלותב
םיבוהצה םידמב יניס לע הבשחמהש םושמ ראשה ןיב .זנגנ ןויערהו
,ר"תיב לש יתימא דהוא לכל תושק לוכיע תויעב ררועל היושע
.ןטבב רומשל םיאנוש ,עודיכ ,ולאו

םוקלס
.ר"תיב תצובק לש ימשרה ץמאמכ תשמשמה םידיינה םינופלטה תרבח
לקהל התרטמש ,הרבחה לש הלודג הנטנא תמקוממ ןוידטצאה דצל
םעפ הסינש ימ לכ .ןוידטצאה ימוחתב םינופלטה תטילק תא
םיעוריא לע ןופלטה תועצמאב חוודלו ,םירעשו םיריש תא םידקהל
יפוליח לש םתוליעיל הלושמ הנטנאה לש התוליעיש עדוי ,שרגמב
.הבייט לעופה ינקחשל ר"תיב ינקחש ןיב םיחרפה

רכיכ ,ארפס
.םילשורי ריעה חרזמב הרייריעה תיירק ילגרל טלפסאו קרי ןג םחתמ
,"ירבעה רפסה עובש" ןוגכ תוברת יעוריא םעפל םעפמ חראמ םחתמה
."הדאיבינגמ"הו "עדילדעה" ,"הדאיזוחמה" ןוגכ טרופס יעוריא ןכו
םיפצמ ולש םומינימה תא תושעל ר"תיב החילצמ הב ,הנוע םויס ידמ
המל םידהואה תובבר רכיכב םיסנכתמ ,תופילאב תוכזלו םידהואה
תיטילופ הפיסאל רתוי המוד לעופבו ,"תופילאה תוגיגח"כ רדגומש
םילשורימ םיטיהר רחוס ,והינתנ ןימינב (!?) דהואה לש וחוצינב
.לארשי תלשממ שארכ תמייוסמ הפוקת ןהיכש
[Ain]

זורכה יזוע
הרשמב קסעומה ,עבש -ראב תטיסרבינואב בשחמה יעדמל טנדוטס
םיכרענה םיקחשמב זורככ םילשורי תייריע ידי -לע תיקלח
תומש תא אירקהל שרדנ אוה ודיקפת תרגסמב ."ידט" ןוידטציאב
ותייטנ ךא ,קחשמה תאצותב םינמדזמה םייונישה לע חוודלו םינקחשה
ןוגכ ,תופסונ תויוכמס ומצע לע ליצאהל ול תמרוג "שאר לידגהל"
ףונב םישדח םיריש עימטהל ןויסנו ,עיציב םידהואה תלהקמ תגהנה
יזוע ,ולא תולוגס לכל ףסונש םיעדוי םיטעמ .ימלשוריה לגרודכה
ויביבחת לכ ןיב יביטמיטלואה בולישה תאו ,ןנוחמ יאנודיח םג אוה
ןיזגמב םעפ ידמ םימסרפתמה לגרודכ ינועושעש לש םתומדב קפסמ אוה
.הצובקה לש ימשרה טנרטניאה רתאב ןכו "הנובירטה לע" יטסיצלבופה

(1) ןבואר ,רטע
חילצמ תאז לכבו הבירי הצובקב קחשמש ידיחיה לגרודכה ןקחש
עיקבהש רעשה דחוימב רוכז .ימלשוריה להקהמ תואושת טוחסל
תרגסמב ידט ןוידטצאב ר"תיב לע 1:2 הפיח יבכמ לש הנוחצינב
ףפועתה ןבוארו ,לאמש ףגאמ ורבעל הבגוה רודכה .וטוטה עיבג
ורעש תרקת לא ותוא קיבדה הביהרמ תרפסמ תטיעבבו ריוואב
לע ומק טושפ םימומהה ר"תיב ידהוא יפלא .גאייסא בקעי לש
דחוימב רשכומ ןקחש אוה ןבוארש ןוויכמ .ועירהו םיילגרה
ןקחשה אוהש הארנ ,תוביצי רסוחו תויביסלופמיאמ לבוס ךא
םינותיעה תורתוכ תורשבמ ץיק ידמ ,ןכאו .ר"תיבל ילאידיאה
סחייתהל ודמל ר"תיב ידהוא .ר"תיב לש "תנווכה לע אצמנ" ןבוארש
,וינפ תא לבקל םהינומהב ועיגה ךא ,תונקפסב ולא תורתוכל
ר"תיבב הכז ןבואר .1997/8 תנוע ךלהמב םילשורי ר"תיבל ףרטצהשכ
דגנ תיבה קחשמב ברכהב חתפ ,תיתוכלמ םינפ תלבקלו 21 'סמ הצלוחל
ףלחוהו עצפנ ךכ רחאו ,רודכב שולש וא םיימעפ עגנ ,הפיח יבכמ
שממ אל ר"תיבל רטע םרתש תוקדה עבשו םיעבש .עבשו םיעבשה הקדב
ותוא ריזחהל הלהנההמ עובתל םיכישממש ,םידהואה לש תויפיצב ודמע
.חצנל השקתמ הצובקהש םעפ לכב ,הצובקל

(2) ןבואר ,רטע
ןומיאב .םתצובקל ףרטצה רטעשכ םולח ר"תיב ידהוא ומישגה 97/98 תנועב
ביבס תועבגה תא ושדגש םיפורש 3000 טעמכ ופצ הרונמה ידמב ולש ןושארה
םימי העברא .םירוביחל ביהרמ רעש שבוכ לתלותמה אלפה תא וארו ןגו תיב
הקדב ףלחוה ,עוצפ אוהשכ ר"תיב ידמב ןושארה וקחשמל רטע הלע רתוי רחואמ
,הצובקל ןקחש לש רתויב ךחוגמה רבעמה ומכ הארנ הז .הנועה תא םייסו 66-ה
לש ותצובקל עיגה אוה .רתוי רחואמ םייתנש הזה אישה תא רבש ומצע רטע לבא
םידהואה תא ביהלה ,אלפנ קחיש ,1999/2000 תנועב 11-ה רוזחמב הנחוא ילא
בזע זאו (ידטב הפיח לעופה דגנ רטמ 40-מ לוג ללוכ) ןפוד יאצוי םירעשב
חינז לספס ןקחש תויהל - ןימויה קיתע ומולח תא םישגהל ידכ 26-ה רוזחמב
.הפיח יבכמב

דוד ,קרע
גהונ .ר"תיב ידהוא לע לטרג השמ לש תובתכה לש יחצנה בכוכה
תווללו ,ןנערמו לולצ קרע טעמב שרגמל ועיגה ינפל "קלדתל"
הצובקל ותמורת .םיכרענ םה רשאב ,היקחשמ לכל ר"תיב תא
לש ותוחכונ םצעב םג אלא ,ינלוק דודיעב קר אל תאטבתמ
הנומת ,בושו .ללכהמ תאצוי "תילאוזיו תוחכונ" לעב םדא
.קרע רטיל ףלא הווש

[Peh]

סנטא ,בשאפ
שכר ינקחש לש םתשיכרל קר קיפסה ןודעומה ביצקת םהב םימיב
ר"תיב לש םירזה ויה ,ומא -ןב ילאו המייכוח ליג תמגוד
,םפש םע דועו ,דחוימב הקיחצמ החידב .הגילה לש החידבל
תנומסתמ לבס רשא ,בשאפ .בשאפ סנטא המשו ,הירגלובמ העיגה
לתפתהלו הצרא חטתשהל הב הקולה לכל תמרוגה ,"רודכה תדרח"
םשור תושעל דואמ רהמ קיספה ,ברקתמ רודכהש םעפ לכב םיבאכמ
היושעש ולש הדיחיה הנוכתה ונממ הלזגנ ךכו םיטפושה לע
.ר"תיבל תלעות איבהל התייה

םיחטש יוניפ
םינשרפ יפב רוגש יוניכ ןכו ,תקולחמב היונש תינידמ הייגוס
.הנחוא ילא לש רודכ ילב העונתה תלוכיל

אפיפ
םוחתב תונושה תונידמה תוליעפ תא דגאמה ימואל -ןיב ןוגרא
רתויב יראלופופה בשחמה קחשמל הז םש חקלנ ,ןכ -ומכ .לגרודכה
דגנכ וא) בשחמה דגנכ לגרודכ קחשל ןתינ ותרגסמב ,(!) הירוטסיהב
,םלועב תוליבומה לגרודכה תוצובק ינקחש תרזעב ,(ףסונ שמתשמ
הצרש ימ לכ .םילשורי ר"תיב ...ו דטיינוי רטס'צנמ ,ןאלימ ןוגכ
וגזלג תא הליפשמ ,ןובסיל הקיפנבב תמקונ ר"תיב תא תוארל
דירוהל ןמזומ ,דירדמ לאיר תא תונטק תוכיתחל תצצוק וא סר'גנייר
,"בוהצ ןותיע" ןיזגמב ןויעב קפתסהל וא ,קחשמה לש ומד תסריג
.2001 תרודהמ

ןאווטשיא ,טנושיפ
תודלותב רתויב בוטה רזה ןקחשה םיבר תעדל .םינקחשה יפב "יזרט"
תופילאה תנועב .לארשיב קחישש רתויב בוטה רזה ףא ילואו ר"תיב
הסני םא לדגת ךא הצובקל ותמורתש והשימ ול שחל 96/97
תמושתל הצלמהה תא חקל יזרט .םירעש עיקבהל םג םעפ ידמ
תחיתפל רוזחל ןאימו ןאווטשיא םלענ ץיק ידמ .םשייל רהימו ,ובל
תצובקב עתפל הלגתה אוה הרק הז הב הנורחאה םעפב .הנועה ינומיא
םתואיקב תא הלצינש ,הינמרגב הנושארה הגילהמ טרופקנרפ טכרטנייא
ריבעהל תנמ לע תיפוריאה תודחאתהה ןונקת יזרב ר"תיב יטינרבק לש
טנושיפ לש ותראשה לע יטפשמה קבאמה ךלהמב .היתורושל ןקחשה תא
הפקה תיב לש תיפמ לע ,טנושיפ םע םתחש הזוחה תא שדד ףשח הצובקב
לש תעמשמה תדעו ינפב הגצוה תיפמה .םילשורי זכרמב "הוואנ"
.הקידבב ןיידע אצמנ אשונה ולא תורוש תביתכ תעשבו א"פוא

בקעי ,דלפ
ריתוהש ללחהמ טעמ אלמל לגדל ארקנש ,תיב תרצותמ יזכרמ ץולח
תונש יהלשב תיגלבה ןלכמ תצובקל ותביזע םע הנחוא ילא וירחא
,הכורא הפוקתל תבשוהו עצפנ ךא ,בוט םשור ריתוה דלפ .םינומשה
.ויתובקע ומלענ זאמו הנויצ-סנ .כ.סל לאשוה

יטסטנפ
ותוא הפדר תרתוימ תחא הלימ לבא ,ולש ןייוצמה יוטיבה רשוכב עודי הנחוא ילא
,דבע םהב םיאנתל סחיבש רמא הנחוא .ר"תיבב ולש ןומיאה תיצנדק ףוס דע
ללוכ) ילא לש ויחגנמ לכ תא שמיש הזה יוטיבה ."תיטסטנפ" הנוע שי ר"תיבל
תמר תא הריכזה ר"תיב לש לגרודכה תמרש םעפ לכב (רתאה תווצמ םיקלח
.ידט לש ןונזמב לכואה

דוד ,עצפ
לש הנושארה הרושב תבשל גהונ ."ץמוק"ה ןודעומב ימשר רבח
תוארוה קלחמ אוה םשמ ,הצובקה לספס לעמ שממ ,יברעמה עיציה
יגטרטסאה םוכחתהמו קחשמה תנבהמ וילע ליצאמו ןמאמל תויטקט
"הי-וי"ה תאירק םוש לע "הי-וי דיוד" יוניכב םג עודי .ןחינ וב
.ר"תיב ידהוא לש תימשרה ברקה תאירקל ךופהל חילצה התוא
ןמאמ תא םידהוא רפסמ לש תורזוח תודרטה תובקעב ,1996 תנשב
םידהוא רפסמ לעו עצפ דוד לע הרטשמה הרסא ,הינקחשו הצובקה
ןוטלש לש הכוראה ועורז ךא ,ןוידטציאל הסינכה תא םיפסונ
םירשק ,תויתריצי תושופחת תרזעבו ,עישוהלמ הרצק התייה קוחה
,ןוידטציאה רדגל ץוחמש רורוויאה רוניצ תרזעב -רקיעבו ,ןרדסה םע
ןיגפהלו ,םירטושה לע םירעהל םעפ רחא םעפ עצפ דוד חילצה
.שרגמב תוחכונ

[Tsadey]

ןורי ,והיקדצ
םידבוכמה עיציב דובכ לש חרוא -הווהב ,ץמוקה גיהנמ -רבעב
"םיצומחהמ ןורי" ויוניכב םג עודיה ןורי .ידט ןוידטציא לש
ינימ שוכרל ןתינ הב ,"והיקדצ ינדעמ" תשר לש הילעב אוה
-לכל לעמו ,םינשועמ םיגדו םירשב ,תוחבושמ תוניבג ,ראיווק
שיו ,לגרודכב םג םעט ןינא אוה ןורי .םיצומחה יגוס לכ
,"ןאילימלמ ןופפלמ לכ" תיגולותימה הרמיאה תא ול םיסחיימה
.םוסריפו קווישל חתופמ שוח לע םג הדיעמש

ולסאל ,הצ
דועו ,הוקת -חתפ לעופה לומ ץוחה קחשמב הנושארה הקדב רעש
קיזחהל ידכ הצ ולסאלל וקיפסה אל ,וטוטה עיבגב םירעש רורצ
בוטה ורבח תצלמהב ר"תיבל אבוהש ,הצ .ר"תיבב המלש הנוע
טנושיפ ןאווטשיא ידי-לע הנועה עצמאב ףלחוה ,יולאש ןפטס
,ללכ ךרדב תינוניב תלוכי הליג .תיצראה הגילב קחשל רבעו
םירעשה דחא רחאל רשאכ ,ר"תיב ידהוא לש םנורכזב דעל קקחנו
."הירגנוהמ הלוע ,הצ ולסאל" אוה רעשה שבוכ יכ זורכה זירכה שבכש

רוחש -בוהצ
לע"ל ןויארב רהוז קיציא ידי-לע הלגתנש םורטקפסב שדח עבצ
תנרקסמ הלאש) וילע ביבחה עבצה והמ לאשנ רהוז ."הנובירטה
עבצה והמ תעדל ןיינועמ אל ימ ירהש ,המצע ינפב קמוע תברו
ךכב ףשח רהוז .רוחש -בוהצ :בישהו (?רהוז קיציא לע ביבחה
תועומשל ןימאהל םאו ,עבצ הזכ לש ומויקל תיעדמה ותילגת תא
תילגת ףושחל דיתע אוה האבה הנועבש ירה ,םינותעב תומסרפתמה
םידמה יעבצל המוד הרקמב ירמגלש)ןבל -קורי עבצה ,תפסונ תיעדמ
הפיח יבכמ לש
[Next][To top][Prev.]