[Koof]

ריאמ ,שודק
.תויופילא יתשב המע הכזו הנש הרשע -שולש ךשמב ר"תיבב קחיש
גציימל רוציקבו ,"רוחש" לעופ ,"רופא" ןקחשל דימת בשחנ
וטוטה עיבג קחשמב .םיעבצה םורטקפס תלאקס לש ילאמשה הצקה
היווחב הסנתה ,הצובקב הנורחאה ותנוע ,היינשה תופילאה תנועב
קחשמ תונש הרשע -שולשב ןושארה ורעש ,רעש שוביכ לש הנהמה
הבש הנועבש ןיבהו המהדתב ויניע תא ףשפיש להקה .ר"תיבב
.תופילאה תא ונתיאמ ענמי אל רבד ,רעש שבוכ שודק ריאמ וליפא

ייגרס ,ןיקבוטולוק
יוניכל הכזו ידט ןוידטצאב תואושתב לבקתה הבקסומ ומניד ןקחש
רורד לש הנורחאה הנועב ר"תיבל עיגה ."הלוק -הקוק" אימחמה
ללה בקעי וירחא ריתוהש רוחה תא אלמל הרטמב ,ןמאמכ ןטשק
ןיקבוטולוק .ביבא -לת יבכמל ותרזח םע ,ילאמשה ןגמה תדמעב
וקנחו ונורגמ לוהוכלאה ידא ולע םרט ,דחא רעש שובכל קיפסה
.קולשוק גלואב ףלחוהו םירוזחמ רפסמ רחאל קלוס .להקה תא

ידט ,קלוק
תויומדה תחאו ,הנש םישולש טעמכ ךשמב םילשורי לש ריעה שאר
ידהוא לע דחוימב ביבח היה אל .שדוקה ריע תודלותב תוידגאה
הדבועה תאו יטילופה וכויש תא דימת ול ורכז רשא ר"תיב
,א"קמי שרגמ ביבסש םיצעה לע ספטל םיצלאנ םה תבש ידמש
תחפשמ לש תספרמב אסכ רובע עקפומ ריחמ םלשל ןיפולחל וא
רשע-דחאב תופצל ידכב ,שרגמל ךומסה ןלוקניל בוחרב הרדה גלזמא
הצובקה יקחשמב ידט רקיבש םעפ לכב .רוחש בוהצב םיאלפומה
יהלשבו "ןוידטצא ,ןוידטצא" תובוצקה תואירקב לבקתה אוה
אלחא םהל הנבו םידהואה תורצפהל רתענ ריע שארכ ותנוהכ
םיחונ אל םיבשומה ,ידמ לודג תצק שרגמה .םלועבש ןוידטצא
?חצנה תמועל הז המ -וניניב לבא ,םיווקה תא תוארל השק תצקו

-ה ,ץמוק
הנומיזל םימרוג רשא ר"תיב ידהוא םתואל סחייתמה יטפשמ חנומ
אוה ץמוקה .תודחאתהה לש תעמשמה תדעוול הצובקה לש יעובשה
עוריא לכב ותוא םישאהל גוהנו ,הצובקה לש לזאזעל ריעשה
.ןוידטצאה יבשומ תפירשו תוינעזג תוללק ,םיצפח תקירז לש
רשע-השימחכ עובש ידמ ללוכ ץמוקהש םינעוט ר"תיב יאנוש
םידלוסה םידהוא םתוא תא םמוקל החילצמש הנעט ,םידהוא ףלא
.(הלאכ שי ,ואלפתת) וכותב ללכהל םינכומ אלו ץמוקה לש םהישעממ

ינד ,ןרוק
-ה ,הנוז-ןב טפוש :ךרע-ןייע

קיציא ,ןייפנרוק
הדוגאב בשחנו ,הדילמו ןטבמ ימלשורי אוה ,ןייוצמ סרית קיציא
ריבסשו םילשורי לעופהב אקווד לדגש הדבועה .תיב ןקחשל
ינקחש יפלכ םינווגמ האנש ייוטיבב ותודלי תא הליבש חינהל
לחהו ,הצובקל ףרטצה קיציאש עגרב הירוטסהל הכפה ,ר"תיב
.תרחבומ הדיחיב תוריש תפסותב ב"לק תוריש לש סונובהמ תונהל
ותויה םוש לע ,רזומ ףועל הצובקב בשחנ אוה יללכ ןפואב
םידהואה .רהצומ ינלאמש (ןלציל אנמחר) -ו הטיסרבינואב דימלת
בוש חיכומש המ ,הבר תונחלסב הנורחאה הדבועל םיסחייתמ
ןוגכ תוטוז תמועל הלענ ךרע הניה תיעוצקמה תלוכיה המכ דע
.'וכו ,םיכרע ,םלוע תפקשה ,היגולואידיא

גלוא ,קולשוק
ןיקבוטולוק ייגרס לש ומוקמב ,1993-4 תנוע עצמאב ףרטצה
ר"תיב ינקחבש בוטה היה קולשוק ."הקושקש" דוקה םשל הכזו
ביבא-לת יבכמ לומ אלפנה וקחשמ דחוימב רוכזו ,הנוע התואב
.םירעשה תשולש לכ תא לשיב וב ,(רואה ינבל 3:2) ןג-תמרב
ךכ .הנועה לש ןייטצמה רזל םיבר יניעב בשחנ הנועה םויסב
ותצובק לא ותוא רורגל רהימש ,ןטשק רורד ונמאמ םג בשח
יעיציב להקה אונשל הליל ןיב ותוא ךפהו ,הפיח לעופה השדחה
התוערל תחא תיתחת תצובקמ זאמ דדונ קולשוק .ידט ןוידטצא
תולעתהלו בושל רחב וב עגרהש אלא .הפישחל הכוז אלש טעמכו
ידמב ידטל עיגה תע ,1995-6 תנועב ,ר"תיב דגנ אקווד היה
ןושארה דספהב ןוחצנה רעש תא שבכו ןויצל -ןושאר ינוריע
.הנוע התואב ר"תיב לש

וניזק
רתא הווהמ ,םירומיהו לזמ יקחשמל זכרמכ שמשמה םיעורא םלוא
ביבס .ל"וחב תושפוחב םתייהש ןמזב ר"תיב ינקחשל לגרל היילע
רופס ןיא רבכ ומקרנ וניזקה םלואב יוליבל םינקחשה לש םתכישמ
קיציאשו דבכ רמהמ אוה הנחוא ילאש רופיסה םהיניב ,תודגאו תוישעמ
.הצובקה תא דהואש וניזק לעבל ולש בוח תובקעב ר"תיבל עיגה רהוז

םהרבא ,ןיילק
קחשמב ןווקכ שמיש ,לארשי לש םיריכבה לגרודכה יטפושמ
חצנל ול ורכזי ר"תיב ידהוא .דרפסב -1982 ב םלועה עיבג רמג
לש רעש ןיילק לספ וב ,ביבא -לת יבכמ לומ תיבה קחשמ תא
תא םיגגוחה הצובקה ינקחש רשאכ ,ר"תיב תבוטל בידא ןורי
ןמיס ןיילק .שרגמה הצקב המרעב ינשה לע דחאה םיבכוש רעשה
ןיאב םדקתה ,יבכמ ןקחש ,רינוויא יטומו קחשמה תא שדחל
ץחלה .ןוחצנה רעש תא שבכו יחרזמ יסוי לש ורעשל דע עירפמ
עוריאהו ,רזע אל טפושה לע םינקחשה וליעפהש ןותמה יזיפה
.הצובקה תודלותב רתויב םילכסתמה תיבה ידספהמ דחאל םרג

רינ ,רגנילק
תועפוה לש איש רפסמב קיזחמ ,ביבא-לת יבכמ תצובק ןקחש
תצובק ידמב קחיש דוע לכ .לארשי תרחבנ ידמב תוימואלניב
םושמ רקיעב ,דסח ר"תיב ידהוא ול וטנ ,הפיח יבכמ וירוענ
קינעהלו -1989 ב עיבגה רמגב ןישנוע תטיעב ץימחהל תואינש
הרטמ שמשמ אוה ביבא -לת יבכמל רבע זאמ .ראותה תא ר"תיבל
,רגנילק .שמח עיצי ינכוש לש םייתריצי רתויה םיפודיגהמ המכל
-רוציקב) ויניעמ תחאב הלק תיטפוא הייעבמ לבוס ,תושעל המ
ןונמהב "היפוצ ןויצל ןיע" הרושה הבסוה ךכ םושמו ,(לזופ
םיהולא" הרושה הרבוח ןכו ,"האור אל רגנילק לש ןיעה"ל ימואלה
יתלבה הריש תניגנמ יפ-לע תרשומה "ןייד השמל רגנילק תא ךפה
לודגה טיהלה לבא ."ץקועה לעו שבדה לע" ,רמש ימענ לש חכשנ
תניגנמב ,"רגנילקל שי ןיע הזיא" רישה אוה שמח עיציב תמאב
."קוטסיפל שי תיב הזיא"

חרק
ירוחאמ לא םידהואה יפכ לע אשינה ,ןואפיק בצמב םימ לש שוג
ידכב הדעו םע לבק רבשנו (הפוצר םידספה תרדס רחאל) רעשה
קחשמב הבר תוליעי חיכוה .האלהו ונתאמ ערה לזמה תא שרגל
הנועב ץורח ןולשיכ לשכנ ךא ,ופי יבכמ לומ תיצראה הגילה
.תיצראל הדיריה תנוע ,ןכ ינפלש

רורד ,ןטשק
תונושארה תויופילאה יתש לע םותחה ,רבס רומח ןשע דומע
גשיהה סחוי הנושארה תופילאה תנועב םא .ר"תיב תודלותב
יסוי ,ןאילימלמ ,הנחוא) ןייוצמה םינקחשה רדאקל רקיעב
הגילהמ היילעה רחאל דיימ ,היינשה תופילאהש ירה ,(יחרזמ
םומיסקמה תא קיפהל עדיש ןמאמ לש תבשחמ תכאלמ התייה ,תיצראה
יאלוזא רמות ,יחרזמ ןתיא ,ררהלא ןליא ומכ םינקחש .וינקחשמ
תובוטה תונועה תחאל ר"תיב תא ףוחסל וחילצה ,םחנמ רינו
בזע ןטשק .הנידמה תופילאב הייכזב המייתסהש ,היתודלותב
שיא ,ןקחש לכ םע ךסכתסהל חילצהש רחאל ,ןכמ רחאלש הנועב
לעופה תא ןמיאשכ .הצובקל רושקש יאנספא וא הסעמ ,הלהנה
,יתרטשמ יווילב ר"תיב דגנ קחשמל עיגהל ץלאנ אוה הפיח
,חווט ךורא ןורכזב םינחינה ,ר"תיב ידהואמ ענמ אל הז ךא
אמש ששחה ררועתמו ,הדיספמ הצובקהש םעפ לכב ומשב אורקל
.הצובקה תודלותב רתויב חילצמה ןמאמה והימ החכש הלהנהה
,קתנ תונש שולש רחאלש ,הלהנהה ינזאל ועיגה תומרה םהיתואירק
.הרונמה ריעל ןטשק תא הריזחה


[Resh]


יבוק ,ןבואר
שמשמו ,תואבה םינשב ר"תיב יבכוכמ דחאל ,םתסה ןמ ,ךופהיש ימ
,הנימינב לעופהמ ר"תיבל עיגה .דבלב םינומיא ןקחשכ םייתניב
עיבגב תיב קחשמב ,הצובקה לש ןושארה בכרהב עיתפמב ומצע תא אצמו
קחשמ ותואב עצפנ אוה רעצה הברמל .סר'גנייר וגזלג דגנ הפוריא
עדוי הצובקה ינומיאב וב הזחש ימ לכ ךא ,תורופס תוקד רחאל
.דבלב ןמז לש ןיינע איה הצובקה לש ןושארה לגסב ותובלתשהש

סוידר
ר"תיב לע רוזגל תודחאתהה לש תעמשמה תדעוו ינייד םיטילחמשכ
תא ןובשחב םיחקול אל הארנכ םה ,קחורמ שרגמב סוידר קחשמ
תוינוכמ לש תורייש .ץראה יבחר לכב םידהוא שי ר"תיבלש הדבועה
סוידר יקחשמל םג הצובקה תא וויל םיפפונתמ םילגד תוסומע
קשנ תודחאתהה האיצמה זאו ,ביבא-לת וא הינתנ ,ןולקשאב
הבושת האצמנ אל דוע םנמא הזל .להק אלל סוידר יקחשמ :שדח
(וניניבש ץמוקה תא :החילס) ונתוא עיתרמ שממ אל הז לבא ,תמלוה
.הצובקל הדהאה תא אטבל ידכ םיזיזחו םיקובקב ,םיזופתב רזעיהל

רינ ,ןמכייר
.הנחוא ילא זאמ הדוגאב לדגש רתויב בוטה תיבה ןקחש -םיבר תעדל
ותלוכי תא אטבל וילע ושקהש תוינדרוט תועיצפמו לזמ רסוחמ לבס
תונמדזה לביקש םעפ לכב ."שמוממ יתלב לאיצנטופ"כ ותוא וגלטיקו
לש בכוכל ךופהלו לאיצנטופה תא שממל לגוסמ אוהש חיכוה ,קחשל
ןהיטבמ תא דקממו עיציב בשוי אוה ףתתשמ וניא םהב םיקחשמב .שממ
.שרגמב תודהואה לכ לש

יבא ,ןוצר
השק םדאל םינשה םע ךפהש ,הילטיאב לארשי תורירגשב רמוש
יקחשמל תויונשרפ תועצמאב וילוכסת תא קרופה ,לכסותמו םוי
תרגסמב ןהו "םירעשו םיריש" וידרה תינכת תרגסמב ןה ,לגרודכ
הברה ,הבר יכ ותוליסכב .ןושארה ץורעה לש היזיולטה ירדשמ
תושעל ץלאנ ךכ םושמו םילשורי ר"תיב תצובק לש הכרעמ טיעמהל
ראש ןיב .יתרטשמ יווילב קרו ךא ידט ןוידטצאל וכרד תא
הנחוא :הדעו םע לבק עיבהל רחבש תויתרגיש יתלבה תועדה
תלוכי תורמל תופילאב התכז ר"תיב ,תרחבנב תויהל יואר אל
.תיטפמיס הצובק איה ביבא -לת יבכמ ,תינוניב


[Shin]

ןאווטשיא ,יולאש
ומכ ןורשכב ןחינ .לגרודכל אובל וליחתה םישנש ךכל תירקיעה הביסה
החנשכ .ךדיאמ והינתנ תלשממ לש ומכ תוביצי ךא ,דחמ ודלאנור לש
רעשה לושיב תמגוד ,םימיהדמ םיעצבמ םידהואל קפסמ אוה חורה וילע
תישילשה תופילאה תנועב הוקת -חתפ לעופה לומ תיבה קחשמב הנחואל
תנוע לש ןושארה רוזחמב ,רוחאל תרפסמ תטיעבב ןויווישה רעש וא
.הפיח לעופה לומ 1995/96

הליש ,יולאש
ןגמ- ץולח -רשקה לש וידלי םאו ותגוז ,ירגנוה אצוממ ןח תמלע
,הצובקה יקחשמב עבק ךרדב תרקבמ .יולאש (ןפטס) ןאווטשיא
לש ויעצבממ דובכה עיצי ינכוש לש בלה תמושת תא טיסהל החילצמו
וכפה היתוכילה םעונו לגרודכב התוניינעתה .אשדה רכ לע הלעב
תוליכרה ירודמב עבק תנכושלו ,הריבב תיראלופופ תומדל התוא
.םיימוקמה

ןנור ,גיווש
ןאילימלמל ומכ תחרק ול התייה ,ןאילימלמ ומכ הנומש רפסמ היה אוה
רוזחמב) ןאילימלמ ומכ שממ ,ןרק תטיעבב רעש שבכ םעפ וליפא אוהו
תע ,אבס-רפכ לעופה לומ ץוח קחשמב ,תיצראל הדיריה תנוע לש 13-ה
,םינש רפסמ רחאלש אלא .(רימש רידא ימוקמה רעושה תא עינכה
ולגהו ,ןאילימלמ אל אוה גיוושש הדבועב הצובקה יטינרבק וריכה
,(םילשורי לעופה ,ביבא-לת ר"תיב) הקוצמב תיתחת תוצובקל ותוא
.םאתהב ןוצרה תועיבשו ,רתוי תוילאיר ויה ונממ תויפיצה םש

בקעי ,ץרווש
ןאילימלמ לש םילאיצנטופה םישרויה דחאל םינש ךשמב בשחנש ימ
ולא םימיב בככמ אוהו לספס ןקחשל םינשה םע ךפה ,הצובקב
קיפסה ותורדרדתה םרט ךא .תיצראה הגילהמ דול לעופה ידמב
תונוע יתשב עובק בכרה ןקחש תויהלו תונייוצמ תונוע המכ תתל
קפס אלל אוה רתויב לודגה ישיאה וגשיה .תונושארה תופילאה
ךרואל ר"תיבב ידיחיה יזנכשאה ןקחשה תויהל חילצהש ךכב
!ובארב .םלש רושע

-ה ,הנוז-ןב טפוש
.םה רשאב לגרודכה ידהוא לכ לע תלבוקמש הדיחיה העיבקה

רפוע ,תירטש
ר"תיב לש לגרודכה תדוגאב ריכשכ ותייחמל דבועה לגרודכ ןקחש
וידיבעמ ןוצר תא עיבשהלו ותרוכשמ תא קידצהל תנמ לע .םילשורי
.םירעש שוביכב תוברהל ,ותדובע תרגסמב ,לדתשמ אוה

רימא ,חלש
.לגרודכב לארשי תרחבנ ןטפקו ,ביבא -לת יבכמ תצובקמ ימדיק םלב
בקע רקיעב ,ר"תיב ידהוא לע רתויב םיאונשה םינקחשהמ דחא היה
ךכ בגא ותיא ףילחהלו ,הנחוא ילא לע רמשמ לכמ רומשל ותייטנ
המסיסב ולגד םלועמו זאמש ,ר"תיב יטינרבק .תויתוידי תומולהמ
תורושל חלש תא וסייג ,"If you can't beat them ,join them"
.רבעב ויללעמ לכ לע עיתפמב ול ולחמ םידהואהו הצובקה

המלש ,יזריש
תופילאב תוכזל הל עייסו ,הינתנ יבכממ ר"תיבל שכרנש ילאמש ןגמ
גהנ ןתוא ,המישרמ רורדכ תלוכיו המיהדמ תוריהמב ןחינ .הנושארה
ירודמב בכיכ יזריש ."ויד" הדוקפה להקה ןוויכמ העמשנש תעב ןיגפהל
עגפ רבדהש דיגהל השק ךא ,טרופסה ירודמב רשאמ תוחפ אל םילילפה
לש הליהתה לכיהב דעל קקחנ ומש .םידהואה ברקב ולש תוירלופופב
,הנושארה תופילאה רעש תא שבכש רחאל ,(הזכ רבד שי םא) ר"תיב
.2:0 ביבא -לת יבכמ לע ןוחצנב

המלש ,ףרש
,םנפומ שיא .1992-1999 םינשב לארשי לש תימואלה תרחבנה ןמאמ
.ותבשחמ קמועל הינש קר התיה ולש רובידה תוברתש ילנויצארו לוקש
תיכוניח אמגוד הוויהש ללגב וימדוק לכמ רתוי ודיקפתב ראשינ
םיפופכה לש יוביג ,תוירחא תחיקל ומכ םימוחתב הנידמה יחרזאל
עירפהל אל ידכו ,ר"תיב לש ףורש דהוא היה ףרש .ךורא חווטל ןונכתו ול
הלאשכ םג הינקחשמ המכ ןימזהלמ ענמנ תרמצב היקבאמב הצובקל
.םיליעפה םילארשיה םינקחשה לכ ןיבמ םדיקפתב רתויב םיבוטה ויה


[Tav]


יתוא סינכת
דיל םיבשו םירבועהמ םישקבמה םיטוטאז לש תיסאלקה הניחתה
קיתע גהונ .סיטרכ ותואב םתיא סנכהלו םתוא ץמאל ןוידטצאה
.וחיל סנ אל ךא ,םיזילעה א"קמי ימימ רמתשנש

ביבא-לת
שפנ-יפיו םיזנכשא ,םינלאמש תרובחב תסלכואמה ,ץראה ברעמב למנ ריע
.תוימוקמה ןושמשו ר"תיב ,הדוהי-ינב ,לעופה ,יבכמ תוצובק תא םידהואה

-ה ,הוקת
ץרה ילתפנ ידיב תובר םינש ינפל רבוחש יראלופופ ןומזפ
.לארשי תנידמ לש ימשרה ןונמהכ הנידמה םוק זאמ שמשמו ,רבמיא
ןוידטצא יעיציב םיביבחה םיטיהלה דחאל ךפה תונורחאה םינשב
.קחשמ לכ תליחתב ותוא עימשהל םידיפקמ ויטינרבקש ,ידט
ןמזה עיגה ךא ,ןונמהה םע דחי רישל ץמאמ לכ םישוע םידהואה
היצזינורכניסה רסוחל בל םישי ןוידטצאה תלהנהב והשימש
.רהמ רתוי תצק הווקתה תא ןגנל וליחתיו

[Next][To top][Prev.]