[Aleph]

ףוסוי ,סיסקובא
יתש - המר ארגיאמ םילשורי ר"תיב לש התליפנ לע רפוסי דוע תובר םינש ךשמ
תטישפ ףסו םיסכנ סוניכ - אתקימע אריבל - '90-ה תונש יהלשב תופוצר תויופילא
םלוגמ וזה היוזהה הפוקתה לכ לש הרופיסש המוד .2001/2002 תנוע תליחתב לגר
.סיסק-ובא ףוסוי אוה אלה ,ןודעומב דחא שיא לש ויתורוקב
תא לכאש שיאה .םילאו לצע בכוכל 8 רפסמ ךפה ,רוסמו בהלנ ,רופא ירוחא רשקמ
אוה ,להקה בוהאמ .הטמו ינוניב קחשמ השוע תויהל רדרדיה ,םיבכוכה ירוחאמ אשדה
שאוימ ר"תיב דהואמ טחסש שיאה .ןודעומה לע ילכלכו יתימדת ,יעוצקמ לטנל ךפה
ידט תא בזע ,'99 ץיקב הצובקב ותוראשיה תא ןממל ידכ הילכ תריכמל החטבה
לכ .ר"תיב ידהוא ברקב תושק סואימ תושוחתו זוב תוקירש לוקל ךכ רחא םייתנש
ונלוכי אלש דע םיעלקה ירוחאמ הבקרנש ,"הנידמה לש הצובקה" תא ודקפש םיילוחה
,עצבהו םוסרפה תוואת ,עבושה .ףוסוי לש ויתורוקב ואטבתה ,הנחצה תא רתוי תאשל
חורהמו תרוסמהמ תוקתנתהה ,תואשילקו תואמסיס לש עגיימה םולקדהו המשנה ןדבא
ומצע לע זירכהש ימ תא דקפש ינווינה ךילהתה תא ונייפא הלא לכ - תיר"תיבה
לשב ןה - השיבמ תאז םע דחיו ,תכרובמ התיה ולש הביזעה ."הנחוא לש שרוי"כ
.ביבא לת "קיטסלפ" לעופה - דעיה לשב ןהו ,ר"תיב לש הקוצמה אישב ,יותיעה
לגרודכה לש הליהתה לכיהל סנכיהל ולש יוכיסה תא ףוסוי דביא ,הנותחתה הרושב
תא םייסמ אוה ובש רשוכבו ,הדילסו תונייוע דימת ררועי ולש םשה ר"תיבב :ילארשיה
.לגרודכ בכוכ תויהלו רוזחל יוכיס ול ןיא ,ולש קחשמה תריירק

םרוג ,בוי'גא
,ר"תיב תודלותב םירזה םינקחשה ינושארמ דחא לש ועיגה םע
תוגהל התסינו ,א"קמי לש ץעה תנובירט ימכח תצעומ הסנכתה
,והותב ולע םיצמאמהש רחאל .ומש םע ונגנתיש םיינש וא ןומזפ
דיימ ואר םלוכו ,קחשל הלע בוי'גא .יופצ יתלב ןוויכמ העושיה האב
רזח ,זמרה תא ןיבה בוי'גא .ללה יריש ול רישל ךרוצ םוש ןיאש
והובשחש םיימוקמ היפאמ ישנא י"ע חצרנ םש ,מ"הרבל
.רחא והשימל תועטב

םודא
לש םידהואו םיינתמיא םירווש ףוריטל סינכהל חילצמש עבצ
.ר"תיב

ילא ,הנחוא
.םינמזה לכב לארשיב לגרודכה ינקחש לודג

ןנח ,יאלוזא
תובר םינש ךשמב הצובקה ןטפק שמיש ,םילשורי ר"תיבב ירוחא םלב
רכומ .הנידמה עיבג תא םימעפ רפסמ ףינהל הכז הז ודיקפת ףקותמו
תוכזב דעל ותוא רוכזנ ונא ךא ,יאלוזא רמות לש דודכ רקיעב םויכ
אוה םיארנ הב ,םינש רשעכ ינפל היזיוולטב הרדושש וטולל תמוסרפה
."םינלטבה ריש"ל ומד תסריג םיעצבמ םהשכ ןאילימלמ ירואו

רמות ,יאלוזא
לדג יכ הווקתה תא חיפה ר"תיב ידהוא ןיבל וניב ריהמה קילקה
רמות .תובר םינש ךשמל הצובקה תא תרשיש תיב ןקחש ר"תיבב
לש םוקמ ספת ,תימואלל היילעה תנועב ר"תיב לש םירגובל ףרטצה
תופילאה תנועב .תיפמילואה תרחבנה לגס לע הנמנו בכרהב עבק
ביבחל ךפהו םיבושח םירעש המכ שבכ ,הצובקב חתפמ ןקחשל ךפה
שדד ר"ויל תוומה תא םישוע ויבאו אוה ויה ץיק ידמ .להקה
םהמ סאמנ שדדלש דע ,תויצקנס ראשו ,רגסה ,תוררובל םימויאב
תנגה . תונוע יתש ךשמל הילצרה יבכמב ומצע תא אצמ רמותו
םג ךא ,ודאנב קירא לש ותלאשה תוכזב וידעלב בטיה הרדתסה ר"תיב
ךכ-לכ םשב ןחינש ןקחש םתעדב תולעהל םישקתמ ידט ןוידטצא ינקז
.יחרזמה עיציה ינכוש לע תוביבחה תומיענה ינחל לכל םיאתמה ,ןגנתמ

ןומיא
םילילאה .ןגו -תיבב םינומיאה שרגמב םוי ידמ שחרתמה יתד ןחלופ
םידמוע םהידיסחו ,םיבוהצ ןומיא ידגבב השבלהה רדחמ םיאצוי
םיכוז הנועה םורט ינומיא .םייפכ םהל םיאחומו רדגה ירוחאמ
בורקמ בוקעל ידכ עיגמ רשא ,להקה לש תדחוימ בל תמושתל ללכ-ךרדב
ןושארה ונומיא דחוימב םירוכז .םינקחשה תבצמב םיירשפא םייוניש רחא
אובל םידהוא םיפלא -תשמחל םרג רשא ,ר"תיבב רהוז קיציא לש
,הכימש תוביכש השוע הלפשהמ שדחה לילאב תוזחלו ידט ןוידטצאל
.המוד הבוגתב לקתנש ,הצובקב רטע ןבואר לש הרוכבה ןומיא ןכו

הינוריא
התרטמש הרימא - רמולכ .רוהנ-יגס ןושלב הרימא ןייצמה יתורפס חנומ
דע שיגדהל ידכב ,הליחתכלמ ךחוגמו ינוציק רואב םייוסמ ןכות דימעהל
שרגמל הסינכב ,"ןגוה לגרודכל ןכ ודיגה" טלשה :לשמל .ךרפומ אוה המכ
.א"קמי

ןאווטשיא
תוניינועמה ,ינוניבה דמעמהמ תוירגנוה םישנ לע ףדעומה םשה
ר"תיבב .לדגישכל תחלצומ הסנרפ היהת קוניתה םנבלש חיטבהל
םשב םירגנוה קוזיח ינקחש השולש 1997/8 תנועב וקחיש
תומש תאירק לש הפגמ הירגנוהב הלחה ךכ תובקעבו ,ןאווטשיא
םינאווטשיא אוצייו ,טרופסב החלצהל הלוגסכ הז םשב תוקונית
.שאלוגה תדלומב גשגשמ ירחסמ ףנעל ךפה

ןליא ,ררהלא
טילחה ,תופסונ לגרודכ תומצעמו הנבי יבכמב תולג תונש רפסמ רחאל
לשב התע אוהו לשחתה ררהלאש ,ןטשק רורד ,זאד ר"תיב ןמאמ
ףתוש היה הב ,תרדהנ הנועב ול למג ררהלא .הצובקה לגסב בלתשהל
םיינש ,םירעש השולש שבכ התרגסמב ,היינשה תופילאב היייכזל אלמ
ידכו ,הגרדהב ותלוכי הרדרדתה הנוע התוא רחאל .ןוחצנ ירעש םהמ
אמגוד .הרותה םלוע תבוטל לגרודכה םלוע תא שטנ אוה ךכ לע רפכל
.םיצורמ ואצי הב םידדצה ינשש הקסעל הרידנ

דוד ,םלסמא
םיבוטה םינקחשה דחא היה םלסמא ,םידהואה יפב ,"לארשי ךלמ"
הצובקה םע הכז ןכותמ) הב קחישש םינשה שולשב הצובקב םיביציהו
םתח התרגסמב ,הנושמ השרפ רחאל הצובקב םתחוה .(תופילאב םיימעפ
ונכוס לש תישיא השקב רחאל וב רזח ךא ,הפיח לעופה םע הזוח לע
הגילב קחשל רבע םילשוריב םינש שולש רחאל .ןלטקסא בקעי ,ידגאה
.הילגנאב היינשה

ארויג ,ןמטנא
תידדצ הדובעב וחוכ הסינ רשא ,םייח -תיירקמ הגיהנל הרומ
הנושארל עיגה אוה ר"תיבל .הסנכה תמלשה ךרוצל לגרודכ רעושכ
תורוקה ןיב ןיגפהש האלפנה תלוכיהו ,תיצראה הגילב התייהשכ
תרחבנל ונומיזל האיבה ףאו ,"הנועה רעוש" ראותב ותוא התכיז
הגילב םעפה ,ר"תיבל בוש עיגה ןכמ רחאל םייתנש .תימואלה
שובכל ביריה ינקחשל עייסל הרטמל ומצעל םשש הארנו ,תימואלה
לביק ןמטנא .םי-תב לעופה דגנ עיבגה קחשמב היה אישה .םירעש
,רודכה .וב טועבל ידכ רודכה לא שגינו ,קאיטרט ייגרסמ הריסמ
לש ולגר לעמ "םיימש השעמ ,ץפיק" קחשמה רחאל ארויג ירבדכ
,העורג ךכ-לכ התייה הנוע התואב ותלוכי .רעשה ךותל רדחו רעושה
רודכ טלוק היהש םעפ לכב םייפכ ול אחומו םק היה להקהש דע
.טושפ ההבגה

דוהא ,ששא
ךשמב הצובקה ןטפקו םילשורי ר"תיבב ימדק םלב .ןמלטנ'גו ןקחש
ללכ ךרדב ,ביריה יצולח תריצעל תוליעי תוקינכט חתיפ .תובר םינש
זחא וב קחשמה דחוימב רוכז .םודא סיטרכ לש ילמס ריחמב
יבכממ יול ינור לש ויכשא תא (הנידע הרדגה וזו) תבצ תתיפלב
.היזיוולטה תומלצמ תושדעמ םלענ אלש טקא ,הינתנ


[Bet]

טמילג הדוב
ריבכהל ךרוצ ןיא הפוריא עיבג תרגסמב הכ דע ר"תיב לש היתועפוה לע
תיתחתמ טמילג הדובל 5:1 תיבה דספהב עיגה הלפשהה איש .םילימ
הצובקשכ הז הככ .א"פוא עיבג תרגסמב ,היגוורונב הנושארה הגילה
...קחשמה תא רוגסל ךכ-רחאו ץוח ירעש השימח בונגל הרטמב האב

ןועמש ,ןוטיב
ןוטיב ןועמש שכרה ןגמ רשאכ ,1994-5 תנוע לש תיבה יקחשממ דחאב
ירבחמ דחא קפס ,הנגהל רוזחל חכשו תוילאימולשב רודכ דביא בוש
ראב קיפסמ אל ,םירידא םיהולא" :שואייב ארקו ויתופכ תא ץמוקה
הנוע רחאל ."!םהל ונמליש דוע ונחנא ,םהלש לבזה תא ונילע וקרז עבש
הריבב והשימש דיגהל השקו ,עבש -ראבל ןוטיב ןועמש רזח דבלב תחא
ידמ בכרהב ותוא ץבשל יחרזמ יסוי ןמאמה לש ותושקעתה .וילא עגעגתמ
יחרזמ לש ובוריסכ םדי-לע הרבסוה ,םידהואה תואחמ תורמל ,תבש
תיירואיתל ףסונ קוזיח הקפיסו שכרה תריחבב הגשש ךכב ריכהל
.רגניטספ ןואיל עדונה גולוכיספה לש יביטנגוקה סננוסידה

ןגו תיב
לש םינומיאה שרגמ םקוממ הב ,םילשורי ברעמב תיתרוסמ הנוכש
.קדצ ירעש םילוחה תיב תולגרמל ,ר"תיב

לעופה ,ןאש -תיב
תימואלה הגילב םינש רפסמל הרקיבש ,ןדריה תעקבמ לגרודכ תצובק
זאמ .יביטרופסו יתוכיא ,יטנגלא לגרודכ לש תרוסמ הב השירשהו
החילצה ,1994 תנשב ,תימואלה הגילל היתודלותב הנושארל הליפעה
.הנשמה תגילל הרישנמ םיהדמ תוצלחיה עצבמב הנוע לכ םייסל
,ןורחא ינפלה הגילה קחשמל ר"תיב תא החריא ,1997-8 תנועב
קחרוה תיצחמה םויסל הקירשל ךומס .רעש לש ןורתיב הליבוהו
הצובקה רובע רטמ -11 מ ןישנוע תטיעב לע קספ טפושהו יול קילומש
ליצהו ,םיננעל רודכה תא טעב ,בייט ןתיא ,הצובקה םלב .תחראמה
הלעה סיסקובא יסוי ,הוושיה יולאש ןפטס .הנועה תא ר"תיב רובע
המולהמה התחנ םויסה תקירש ינפל תוקד עבראכו ,ןורתיל ר"תיב תא
קיציא תא עיתפהש ,ןזח גומלא ימוקמה רשקה לש ביהרמ רעש תומדב
תוקד עבראכ .םירטמ השימחו םירשעמ תמלשומ הטיעבב ןייפנרוק
תא ליצהלו רעש שובכל ידכב ר"תיבל ויה (טפושה ףיסוהש שמח דועו)
רעשה לע ועמשש ביבא -לת לעופה ידהוא .עווגו ךלהש תופילאה םולח
רתא יריכבמ המכו ,לוחמב וצרפ דליפמולב ןוידטציאב םדועב
םיקב -שאלפ תווחל ולחהו הרכהה תא ודביא ר"תיב לש טנרטניאה
ץחל ר"תיב הליעפה תואבה תוקדה עשתב .תיציבו ערז םתויה תפוקתמ
ינקחש דצמ הקיתשבש המכסהב עיתפמב לקתנש ,ביריה רעש לע יביסאמ
הלעמל ועיגה ר"תיב ינקחש .דגנתהל וסינ שממ אלש ,ןאש -תיב
חילצהל ובריסו ,םיימוקמה לש ןישנועה תבחר לא םימעפ רסירתמ
חילצה עבראו םיעשתה הקדב .תשרה לא רודכה תלחשה תכאלמב
הטיעב רחאל ,דחא רטממ המינפ רודכה תא קוחדל טנושיפ ןאווטשיא
וירבחל אוה םג ףרטצהש ,(!)ןייפנרוק ר"תיב רעוש ילגרמ תרגסמל
ןוידל המבה תא וריתוהו אשדה לא וצרפ םידהוא תבבר .הפקתהב
םתביח םאה הלאשב ,ביבא -לת לעופה ילהנמ ומזי ותוא ,בקונ יטפשמ
רתומה תולובג תא התצח אל םילשורי ר"תיב יפלכ ןאש תיב ינקחש לש
םש ,םילורשיב ארפס רכיכל דע טעמכ ועיגה ןוידה ידה .טרופסב
תיעיברה תופילאב הייכזה תא ןכמ רחאל עובשכ הצובקה ידהוא וגגח
.הצובקה תודלותב

ןליא ,רכב
םילשורי ר"תיב ידי -לע שכרנש הילצרה יבכמ תצוקמ ינמי ןגמ
דמללו ,הצובקה בכרהב עבק לש םוקמ סופתל חילצה .1998/9 תנועב
ךלהמב ,הארמ תואנ תורוחב דייצב םיינש וא קרפ ויתימע תא
.ל"וחל הצובקה לש היתוסיט

דליפמולב
ןוכרעמה תוכזב דעל רכזייש ,ביבא -לת לעופה תצובק לש יתיבה השרגמ
ןכו ,('וכו ,"ןייטשמולב הז ,אל- ?דליפמולב הז ,ולה") רוויחה ששגה לש
.הנושארה תופילאה תנוע ךלהמב ר"תיב לש יתיבה השרגמ ותויה תוכזב

אוהילא ,ןוא -ןב
ענמ אל הז ךא ,ולש יטרפה םשה תא םיתייאמ ךיא רורב ירמגל אל
אוה אוהילא .םילשורי ר"תיב םע ההוזמה וידרה רדשל ךופהל ונממ
רבכ "םירעשו םיריש"ב הצובקה יקחשמ תא רדשמו קיתו ימלשורי
הצובקה - לפאה ודוס תא םיעדוי םיטעמ קר ךא ,תובר םינש
היינשה תופילאה תנועב .םילשורי לעופה אקווד איה וילע הביבחה
ונורשכבש קפס ןיאו ,"ץרפתמ בוהצב שעגה רה" גשומה תא עבט
םירוחש-םיבוהצה יפלא לש םארמ תא ראתל ביטיה יטאופה
.ר"תיב לש רעש רחאל לוחמב םיצרופ םיעיציבש

ילא ,ומא-ןב
םילשורי ר"תיבל עיגה .1988-9 תנועב ביבא -לת ר"תיב לש םירעשה ךלמ
הגילל הדיריה דגנכ םיקבאנ וירבחב לספסהמ הזחו ןכמ רחאלש הנועב
רתויב בזכאמה שכרה ןקחש ראותב הייכזל בורק היה ילא .תיצראה
שבכ רשאכ ,ראותה תא ץימחה םויסה רוזחמב םלוא ,ר"תיב תודלותב
תא חיטבהל הצובקל עייסו הינתנ יבכמ לע 3:2 ןוחצנב ביהרמ רעש
.תפסונ הנועל תימואלב התוראשיה

יבוק ,רוג ןב
שבכ ,ילארשיה םיקסעה םלוע תרמצל וכרד תא סליפש ונוא תיירקמ ןובשח האור
לבא ,הנפ רשא לכב חילצהו "קזב" ןוירוטקרידבו "ןופאלפ" תלהנהב םוקמ ול
םילשורי ר"תיב תא השכרש םיעיקשמ תצובק ליבוה רשאכ קר הליל ןב םסרפתה
םישכורה תצובקל רשאל הליאוהו התצרתה ר"תיב תתומעש ירחא .1999 יהלשב
םטא אוה .שדחה טקייורפה לע רוג ןב רעתסה ,לגר תטישפמ ןודעומה תא ליצהל
,הסרובב הצובקה לש הקפנה םזי ,יר"תיב היזיולט ץורע ןנכית ,ידטב תוצרפה תא
אוהש םשורה תא לבקתה הגרדהב .רעונה תקלחמל יארחא הנימו יחרזמ ןולא תא הנק
רוג ןב לש ולרוג תא הצרח וזה הילשאה .םילשורי ר"תיב תא להנמש שיאה
,םירגובה תצובק ןמאמ - וידבועמ דחא תא רטפל טילחה אוה ובש םויב הצובקב
תיישרפ לכ לע רשאמ םילימ רתוי ובתכנ ךכ רחא הרקש המ לעו .הנחוא ילא
ילא לש ןוטלש תונש 10 טעמכ םייסל םנמא חילצה רוג ןב .הנידמה תודלותב טרופס
ץלאנ אוה .ולמע ירפמ תונהל הכז אל לבא ,םילשורי ר"תיבב שדד השמו הנחוא
.םייפלאה תונש לא ר"תיב הדעצ ותפוג לעש ימכ דימת רכזייו הצובקה תא בוזעל
יצחבש הדבועב םחנתהל םילוכי םתא ,העמד ליזהל םכל םרג הזה רואיתה םא
ראש לכ רשאמ תירוביצ הפישחו םוסריפ רתויל רוג ןב הכז ר"תיבב ולש הנשה
.דבוכמ ןופוק רזג הצוחה וכרדבו ,דחי םג ונוא תיירק יבשות

קירא ,ודאנב
יבכממ הלאשהב עיגה .ףרי'ג ראווצו הפוקז המוק לעב תודומח םלע
לבס םעפ ידמ .ר"תיב תורושב םינייטצמהמ היהו תונוע יתשל הפיח
ביבא-לת לעופהל 4:0 ץוחה דספהב לשמל ומכ ,תוהומת חתמ תוליפנמ
.לכה ךסב םירעש העבראב םשא היה וב (95/96 תנוע)

הננב
הקלקלח הפילקב ףוטעו םינימטיו ליכמה ,בוהצ עבצב יפורט ירפ
לשב ,ןאילימלמ ירוא לש הננבה תוטיעב םש לע ארקנ .דחוימב
שבכ וב ר"תיב לש תיבה יקחשממ דחא רחאל .תלקועמה ותרוצ
דחאב א"קמי שרגמ הנוכ ,ןישנוע תוטיעבמ םירעש ינש ירוא
.יחיג ."תוננב תקילבופר" םינותיעה

ינור ,ןוא -רב
םידהואה דחאו ,ןידה יכרוע תכשל ישארמ ,ריכב ימלשורי ןטפשמ
ר"ויכ שמיש 1986-7 תנועב .ר"תיב לש רתויב םינמאנהו םירוסמה
םינשב שמשמ .היתודלותב הנושארה תופילאל התוא דיעצהו הצובקה
.לגרודכל תודחאתהב ןודעומה גיצנכ תונורחאה

לייא ,ןומיימ-רב
הדיריה תנועב ר"תיבב ובכיכש לעה ינקחש ,"רצלז תוקונית"מ דחא
לש ומוקמ תא אלמל ידכ הנועה עצמאב רעונהמ הלע .תיצראל
.הנועה םויסל דע בכרה ןקחשל ךפהו ,עוצפה ששא ידוא ןטפקה
לש םירפאמה עויסב הבצועש ,ולש תמייאמה תוזחה הליחתב
דואמ רהמ ךא ,ביריה יצולח תא עיתרהל החילצה ,"סמדא תחפשמ"
תופסונ תועש הליב ל"נהו ,םיטפושה תא םג עיתרהל הליחתה איה
ךלהמב .תעמשמה תדעוו לש םייוניעה יפתרמב םימשאנה לספס לע
,אבצב שובחמ ימי םייעובשל טפשנשכ יצרא ללכ םוסרפל הכז הנועה
(לקש ףלא ,ינעי) תורפס עברא ןב ףסכ םוכס ורבחל םלישש רחאל
רדעיהל ץלאיי אל ןעמל ,עובשה ףוסב הרימשב ותוא ףילחיש ידכ
.תבשב קחשמהמ

םייח ,םערב
טרופסה םלוע לע ליחהל גהונ .לסרודכבו לגרודכב םילשורי לעופה דהוא
לש תויועמשמ לגרודכל סחיילו ,תיטסילאיצוסה ומלוע תפקשה תא
.ןוירטלורפל תונגרובה ןיב קבאמ

[Next][To top][Prev.]