[He]

ןאווטשיא ,רמאה
ךכבש (?) םירקמה ףוריצ לע רבכ ורפוס תוחידב הברה ךכ-לכ
.ןאווטשיא םמשש םינקחש השולש הנוע התואב וקחיש ר"תיבבש
תפחוסה ותוריהמ דצל .קירבמ תוחפל רמאה בשחנ ,השולשה ןיבמ
תובר תואטחהו זוכיר רסוח ומגפ ,םיעירכמ םיעגרב ויתויולעתהו
תלקלוקה תירביעה תא לצינש ,ויפלכ להקה תכרעהבו ותלוכיב
.הבוגתמ שושחל ילבמ , ויפלכ תוצרחנ תודמע תעבה ךרוצל ולש
ןב םיאור םיברו ,םיעירכמה םיעגרב תולעתהל רמאה עדי ,תאז תורמל
תנועב תופילאב ר"תיב לש התייכזל םיירקיעה םיארחאה דחא תא
.1997/8

וה-וה-וה
לע דמל ,םיחרואה תסנכה גהנמ לש ותובישחו תרוסמ לש החוכ תא
ליריס ביבא -לת יבכמ לש רועה םוחש ינורמקה הרשק ורשב
תנוע לש ישילשה רוזחמב ,ידט ןוידטצאב ןושארה ורוקיבב ,יקאנקמ
ר"תיב ידהוא וחצפ יקאנקמל רודכה עיגהש םעפ לכב .1993-4
תרושקתה .ןימוי קיתע ינמשוב שרע רישמ תוחוקלה ברק תומהנב
לבא ,ץמוקה לע תוירחאה תא וליטה ר"תיב יטינרבק ,העזעדזה
,הז יתוברת גהונב שומישה בחרוה םימיל .םהלשב וראשנ םידהואה
םינוש םיטועיממ םינקחשל םינפ תלבק תכרבכ התע שמשמ אוהו
לע םיביבח םניא רשא תובירי תוצובקמ םינקחש םתסל םגו
.רוחש -בוהצב םידהואה

קיציא ,דוה
היהו תיצראל הדיריה תנוע ךלהמב בכרהב בלתשהש ,תיב תרצות ץולח
ודמעמ טעמ םגפנ ןכמ רחאלש הנועב .הצובקב תודדובה רואה תודוקנמ
ילא דחא ,רחא תיב ץולח לש שדחמ ותופרטצה בקע ראשה ןיב ,הצובקב
םירירפצ דגנ תיבה קחשמב בכרהב חתפ 93 לש תופילאה תנועב .הנחוא
תא זאמ שבל אלו ףלחוה ,עצפנ ,הנושארה הקדב רעש שבכ ,ןולוח
דמל ,ןהינימל םיילוש תוצובק ןיב הרצק הדידנ רחאל .הבוהצה הצלוחה
.ידמ רחואמ היה רבכ הז לבא ,תיבב ומכ ןיאש השקה ךרדב

יביב הדייה
טרופסו הקיטילופ ןיב הדרפה לע הזה שוקשיקה לכ ,בוט ונ
תגיגח סקט סלכוא הרקמב אל .ר"תיבל עיגמ הזשכ ךחוגמ הארנ
םיכמותב רקיעב והינתנ ןימינב הלשממה שאר לש תוריחבב היכזה
ץרענה םגיהנמ לש ומש תא םיניחלמו רוחש -בוהצ םישובלה
םיקקפ ילענ םע םישנאל ללכ-ךרדב תורומשה תומרופטלפה יפ-לע
תופילאה תוגיגחב םג חכנ ודיצמ והינתנ .הצלוחה לע םירפסמו
שרגמל בנגתמ היה דלי היהשכ ךיא רפיס וליפאו ,הצובקה לש
תוארל גונעת .ר"תיב לש םיקחשמ תוארל ידכ ןשיה א"קמי
םלועל םילגמ םיאקיטילופה לכ םואתפ תופילא לש הנועב ךיא
.ר"תיב תא םיבהוא םהש המכ

-ה סמ ,הסנכה
זוחא שירפהל היחרזא תא בייחמה ,לארשי תנידמ לש ימשר לטיה
בר קופיא תולגמ סמה תויושר .הנידמה תפוקל םתסנכהמ םייוסמ
תבוח היפל המרונ הנידמב החתפתה ךכמ האצותכו ,לטיהה תפיכאב
דחא .דבלב הצלמהכ םימייוסמ םיפוגו םישנא ידי-לע תרדגומ לטיהה
תוכובסתב העוקש יתרוסמ ןפואב רשא ,םילשורי ר"תיב אוה ולא םיפוגמ
ואישל עיגה תומצעמה יתש ןיב טקילפנוקה .סמה תויושר םע תוקומע
הירבחו הצובקה לש התוליעפ הקספוה הב ,1997-8 תנוע תחיתפב
.תוריקחה ידרשמ לש רותב דחיב ודמע ,(הז םע הז רבדל םהילע רסאנש)

בקעי ,ללה
,קירבה אל ,היינשה תופילאה תנועב ר"תיבב קחישש ילאמש ןגמ
עברב .הצובקה לש החלצהב לבחל טעימ םג ךא ,הטעמה ןושלב
הדספהל םרגו ,םירטמ רשע-דחאמ ןישנוע תטיעב איטחה עיבגה רמג
ביבא -לת יבכמ םצעבש היצלוקפסה תא הלעהש המ ,הצובקה לש
תא ונל סורהל ודיקפתש יומס ןכוסכ ר"תיבל ותוא הליאשה
וממז רתוי רחואמ םינש שמח ...סרה ןכא אוהו .לבאדה םולח
וילעמ לישהל ,(דול לעופה) ואובחממ ללה תא איצוהל ר"תיב יטינרבק
,הצובקה םע ןמאתהל רזח ללה .הצובקה לגסל וריזחהלו ןילתפנה תא
תצובקל רזח רבד לש ופוסב ךא ,םיבוהצה םידמה תא בוש /שבל
.ר"תיבב םתחוה אלו וירוענ

[Vav]

ירג ,ןלומרדנו
תמילג תא טושפל תבש ידמ גהנ רשא ,םינזור תחפשממ יטירב ליצא
ךלהמב א"קמי לש ץובב שלפתה םתיא ,ר"תיב ידמ תא תוטעלו הכולמה
לכה הבש הנועב לבא ,בר םשור ריתוה אל .הנושארה תופילאה תנוע
.םידהואה תואושתל םעפ ידמ הכז ןלומרדנו םג ,ר"תיבל חילצה

[...]

קיציא ,רהוז
יקחשמב תוישפוחה תוטיעבה טעוב רהוז קיציא שמשמ היה ול
,לגרודכב .םלוע תליהתל הכוז היהש חינהל ריבס ,יאקירמא לובטופ
.השקתה טעמ אוה הז םעו ,ץורל תצק םימעפל ךירצ ,תושעל המ
קלח ול היהו ,לכה לע התפיח ןישנוע ירודכ תטיעבב ותלוכי
םע רהוז לש ןמורה .96/97 תנועב ר"תיב לש התחלצהב בושח
ןקחשכ תוברה ויתונש ףא-לע ,ןימי לגרב לחה ימלשוריה להקה
להקה ןיבל (ע"ע) ומאו רהוז ןיב םיסחיה םהב ,ביבא -לת יבכמ
רהוז לש תיעוצקמה ותלוכי םג .תודרומו תוילע ועדי ימלשוריה
תויתרושקת תוירורעשב ךבתסהל ותלוכי ךא ,תודרומו תוילע תעדוי
,םירומיהל דשח ,רקובה ךות לא יוליב ,םימס תקזחאל דשח)
.תולעפתה םא יכ ,קפס תררועמ הניא (דועו דועו הימגיב

קיציא לש אמא ,רהוז
אשונ הווהמ איה םלוא ,רהוז תרבגה לש יטרפה המש המ עדוי אל שיא
ןקחש קיציא לש ותויהב .תובר םינש רבכ ידט ןוידטצא יעיציב תקולחמל
הברה) ר"תיב ידהוא לע רתויב אונשה ןקחשה היה אוה ביבא-לת יבכמ
.(1990/1 תיצראל הדיריה תנועב ונדגנ שבכש רעשולשה תוכזב
רהוז לש ומאש ר"תיב ידהוא ףקותב ונעט וז הדבוע לש אצוי לעופכ
,עונצ םולשת תרומת) שרוד לכל םינווגמ ןימ יתוריש תקפסאמ תסנרפתמ
,תועטל םילוכי אל שיא ףלא הרשע -שמחש בושחל לבוקמ םנמא .(ןבומכ
קיציא לש אמא תא םידהואה ורטיפ ר"תיבל רהוז רבעש עגרמ ךא
תא תאלממש ,ינמינ יבא לש ומאל דובכה תא וריבעהו ,קיתעה העוצקממ
.תררחסמ החלצהב דיקפתה<

הרובמז
.חותמ ןוליינ הצקבש תכראומ תרפופשמ בכרומה יטנתוא ינתא הניגנ ילכ
יממע ןקתמ ותרוצב ריכזמו םירתלואמ םירמוחמ בכרומ ללכ-ךרדב
לילצ ילכה קיפמ ,הרובמזה הצקל םייתפשה תדמצה תעב .םימס ןושיעל
.שמח עיצי יבשוי לש ףותה רוע תעירקב עייסמה ןזואל ברע


[Het]

ליג ,המייכוח
ןורחאה םויב ,תיצראל הדיריה תנוע עצמאב ר"תיבל ףרטצה המייכוח ליג
םירעש ינש שבכ ןושארה וקחשמב .תימואלה הגילב תורבעהה דעומל
רודמ תרתוכ ...הצובקה לש םירעשה ךלמל ךפהו ,לעופה לומ יברדב
בירעמ םגו ,"ולשמ המייכוח יברדל" התייה תונורחא תועידי לש טרופסה
המייכוח חילצה הנועה םויסל דע ."ןוכנה ליגל ועיגה" םע בייח ראשנ אל
תא ריאשהל ידכ וקיפסה אלש ,עיבגב דחא רעשו ףסונ הגיל רעש ףיסוהל
הליהתה לכיהב דעל ומש תא קוקחל ידכ וקיפסה ךא ,תימואלב ר"תיב
.ימלשוריה לגרודכה לש

םאדס ,ןייסוח
ריהזמ ןוחצנל התוא ליבוהש ,קאריע תנידמ לש ץרענה גיהנמה
.ןאטסידרוכו ב"הרא ,ןאריא ןוגכ תונכש תונידמ לומ תומחלמב
ר"תיב ידהוא לש םתמקנ תא םוקנל ונממ שקיב דאדגבב וידהוא רוביצ
לש רעשושלש) 1990\1 תנועב ביבא -לת יבכמל 3:2 הצובקה דספה לע
וילא הנפו ,(יחרזמ ןתיאו גיווש לש םירעש לומ רהוז קיציא
-לת בורדוא בורדוא ,ביבח אי ,םאדס אי" : תקמונמה השירדב
םהמ םיברש ,ר"תיב ידהוא ידי -לע םג הצמוא האירקה ."ביבא
.םתשקבל הנעי ביבחה יקאריעה טילשהש םידגנתמ ויה אל ללכ יאדווב

דוד ,הטופח
יאנספא רזועכ תובדנתהב הצובקב דבע .ר"תיב לש םיינוגססה הידהואמ
תיירק וא תליאב ןומיא יקחשמ ללוכ ,ץוחה יקחשמ לכל עיגהל גהנו
לש הרדס עצבלו ןוידטצאב אשדה רכל בנגתהל חילצה עובש ידמ .הנומש
םוסרפל הכז הטופח לש ומש .להקה לש דודיע תואירקל וכזש תוטלס
ילוחל דסומב ומצע תא זפשיאשכ םייתנשכ ינפל רצענש רחאל ץראה לכב
ר"תיב לש הקחשמ רקובב ונממ חורבל לכויש ידכב ,הווקת -חתפב שפנ
ינפל .תבש ללחל ילבמ ינוריעה ןוידטצאל עיגהלו הווקת -חתפ יבכמ דגנ
יח ןיידע וביבס סותימה לבא ,תינפוס הלחממ הטופח רטפנ יצחו הנשכ
.םייקו

ןנור ,יזרח
ץיקב םילשורי ר"תיבל עיגה ןג-תמר לעופה לש ינמיתה הצולח
יריכבמ דחאכ 1997 ץיקב התוא בזעו ,ינומלא לש ןקת לע 1992
לארשי תרחבנב רתויב בוטה תועקבהה עצוממ לעבו לארשיב םיצולחה
יזרחו הנחוא ומכ דמצש דע תובר םינש ופלחיש המוד .םינמזה לכב
לגרודכ תצובק וא ,םילשורי ר"תיב לש הפקתהה דוח תא הווהי
ןקחש" לע טרופס ינשרפ לש תואשילקל רבעמ .יהשלכ תילארשי
ינגוטופה ץולחה קפס אלל אוה יזרח "הבחרב תואצמתה"ו "הרטמ
םלטצהל ליכשמ אוה םיינוניב םיקחשמב םג .תימואלה הגילב רתויב
הזמ אצוי םג םיתיעלו ,הביהרמ תרפסמ וא ריואהמ הטיעב תדמעב
םיבצממ הקזח הטיעב ,תקיודמ החיגנ ןה תוירקיעה ויתולעמ .לוג
ויתולילע ודיעי ויתוערגמ לע .הצירפ חוכו תוריהמ ,םישק
םילשורי ר"תיב לע הסנכה-סמ ירקוח לכ תא םיקה תע ,1997 ץיקב
םע םתח חוניקלו ,תונשנו תורזחוה םהיתוינפמ םלעתהש רחאל
.ןיבה אל ונכת תאש הזוח לע דרפסב הינשה הגילהמ הצובק

ןולא ,יזרח
,םלמע לכ אמש םידהואה וששח ,יזרח ןנור לש ותביזע רחאל
ךכ -םושמ .אוושל היה ,ןנור לע םיריש הברה ךכ -לכ ורביחשכ
םירישה םתואל אשומ הווהיש טקייבואב ףוחד ךרוצ רצונ
,יזרח ןולא רחבנ דיקפתל .('וכו ,"יזרח ,יזרח ,יזרח") םיבכרומה
הצובקהמ הפקתה ןקחש לכ לש ותועיבו ,לגרודכ ןמאמ לכ לש ומולח
רבע ,ץולחכ ליחתה -שרגמב הדמע לכב קחשל לגוסמש ןקחש .הביריה
הבוש ךא יתייפכ ךויחב ןחינ .הנגה ןקחשכ םויכ דקפתמו ,רושיקל
.םי'צילגל תדרל םג ךכ ידכ -ךות ונממ ענומ אלש ,בל
שבכ .הב םינייטצמה דחא היהו ,1997/8 ,תחא הנוע ר"תיבב קחיש
תופילאה ראותל ךרדב ,הצובקה תוכזל םיעירכמה םירעשהמ המכ
.היתודלותב יעיברה

[Tet]

ןוידטצא ,ידט
ןיב יגיגח קחשמב ךנחנ ןוידטצאה .םילשורי ר"תיב לש תומולחה ןורטאת
ר"תיב .ייסראמ קיפמילוא ,זאד הפוריא תפולאל םילשורי תרחבנ
הכשמ זא םגש ןייצל רתומל לבא ,תיצראה הגילב הנוע התואב הקחיש
תא .תוימואלה תוצובקה בורמ םידהוא רתוי ידט ןוידטצא יעיציל
םינוגגה ואלימ אקמי שרגמל ביבסש תוספרמהו םיצעה לש םמוקמ
ר"תיב ידהואל תידפוטרוא הניחבמ יכ וחיכוהש ,רורוואה תורוניצו
ר"תיב לש ןושארה קחשמב .םיחונ אל טושפ םילאנויצנונוק תואסכ
ומייסש רחאל תומרוצ זוב תוקירש םיימוקמה םינקחשה וגפס ןוידטצאב
ץולח בצינ עבשו םינומשה הקדב ,תאזמ הרתי .0:0 לש תבזכאמ האצותב
עונמל ליכשה ץימאה רעושה ךא ,ןמטנא ארויג לומ ודבל לקעא ילע הרדח
ינוריע לומ ,אבה תיבה קחשמב .ןוסא עונמל םג תונמדזה התואבו רעש
לש הריסמ רחאל ,קחשמב דיחיה רעשה תא הסיווס שיעי שבכ ,דודשא
ידט ןוידטצא תא הריתכה רשא האלפנ תרוסמ הלחה ןאכו ,גיווש ןנור
תונועה יתשב ידט ןוידטצאב הדיספה אל ר"תיב .ר"תיב "הרצבמ"כ
דספהה ךא ,(הירחאש תופילאה תנועו תימואלל היילעה תנוע) תונושארה
3:2) 1993-4 תנוע לש החיתפה קחשמב ,רבד לש ופוסב עיגה ןושארה
תייריע תא איבה יר"תיבה להקה לש הריהמה ותוברתה .(הפיח יבכמל
תרבוגו תכלוהה תופיפצה תייעבל םייתריצי תונורתפ שפחל םילשורי
םינוש תומוקמב שדח עיצי עתפל ול ץצ םעפ ידמ ךכו ,םיעיציב
.ןוידטציאב

יסא ,יבוט
הנוע ךותב תימואלה הגילל בושל ר"תיב לש התחלצה תא םיסחיימ םיבר
הווהמ םרבק רשא םינוש םיקידצל וא ,ןמטנא ארויגל ,הנחוא ילאל תחא
יתימאה קידצהש אלא .רבשמ תותעב ר"תיב ידהואל לגרל היילע רתא
לומ עירכמב קחשמב רשא ,יבוט יסא רבעשל ביבא -לת ןושמש ץולח אוה
רעשה וקמ רודכה תא טועבל תואנ ,הנועה םויס ינפל רוזחמ ,ר"תיב
.הילצרהב ינוריעה ןוידטצאב עיציה לש תורוקה ירוביח ןיב לא שממ
.ריעה ריקי

יבא ,ונדלוט
וריש םע ,1982 לש ןויזיווראב לארשי תא גציי רשא ,ילארשי ןקחשו רמז
םיריש לש טילקת איצוה 1990 תנשב .('ה-ה םע איה-ה) "הרוה"
םיענהל ,ידט ןוידטציא לש החיתפה סקטל ןמזוה ךכ םושמו ,םייתפרצ
תפולא דגנ הדדומתהש םילשורי תרחבנב תוזחל אבש להקה לש ונמז תא
עתפלו ,זזפל לחה להקה ,םזמזל לחה ונדלוט .ייסראמ קיפמילוא ,הפוריא
לוקמרב ארקש ,קלוק ידט ץרענה ריעה שאר וידימ ןופורקימה תא ףטח
םג עקרב ןגנתהל ךישמה קב -יילפה) הקיסומה תא רהמ קיספהל
.קחשמב ליחתהלו (השבלהה רדחל שייובמו םלכנ רזח רבכ ונדלוטשכ
:םילשורי ןותיעב תרחמל המסרופש תרתוכה ערואמה תא ראתל הביטיה
."ונדלוט יבאל םודא איצומ ידט :הנושאר הקד"

הבישוט
ראשה ןיב תיארחא .קט -ייהו הקינורטקלא ירצומ רוצייל הרבח
חסיה לש עגרב שכרנ רשא ," PC םאות" גוסמ אשינ בשחמ לש ורוצייל
יקסיע ךלהמ .יולאש ןאווטשיא םילשורי ר"תיב רשק ידי -לע תעדה
לש רערועמה תעדה לוקישו תונריעה רסוח לע דיעמש ,הז יתיירורעש
הל הדבוע ,"טנרטניאו םיבשחמ קירפ"ל ךפה יולאשש ךכל םרג ,ל"נה
לש םימייוסמ םיקחשמב תמייוסמה ותופייע תא סחייל םיבר םיטונ
.הצובקה

ןתיא ,בייט
ולש תוקזחה תוטיעבב עודי .לגרודכב ןאש -תיב לעופה תצובק םלב
ץוחה רש (לש גהנה לש חאו) עבשומו ץירעמ ותויהב ןכו ,קחרממ
ר"תיבמ ןאש -תיב הענמ טעמכ ובש ילרוגה קחשמב .יול דוד רבעשל
לש התייכזל ירקיעה םרותכ בייט לש ומש רכזוה ,תופילאה ראות תא
הכילוה ותצובקשכ ,הנושארה תיצחמה יהלשב .תודוקנה שולשב ר"תיב
רודכ איטחהל תואנ ,ר"תיב לש םינקחש הרשע לומ רעש לש ןורתיב
תוקדבו (םינש שמחב ולש הנושאר האטחה) םירטמ רשע -דחאמ ןישנוע
ןישנועה תבחרב שעמ רסוחב ךלהתה קחשמה לש םיבצעה תוטרומ םויסה
.תוושהל ר"תיב חילצת םאה הלאשב תישעמ הדמע טוקנל ילבמ ,ולש
,םירשככ ואצמנו לגרודכל תודחאתהה ידי -לע ורקחנ קחשמה יעוריא
.םילשורי ריעה ריקיל בייט תא ךופהל ר"תיב ידהואמ ענמ אלש המ

ןא'ז ,בוקינסלט
תנועב ר"תיבל ףרטצהו דודשאב לדגש ,יסור אצוממ בל הבוש ץוג
ךפהו ,תויופילא יתשב הייכזל ףתוש היה ותופרטצה זאמ .1996/7
תוגה ירפס אורקל גהונ יאנפה תועשב .לארשי תרחבנב חתפמ ןקחשל
.שפנ-יבבושמ םייוקיחב וירבח תא עשעשלו

ייגרס ,קאיטרט
ר"תיבב ירוחאה םלבה תצבשמ תא שבכ ,יאפוריא חרזמ חור רוקב
לתהמ אוה הבש המיהדמה תולקה .היינשה תופילאה תנוע זאמ
וגהנמ לע ול חולסל םג ןכומש ,להקהמ תואושת תטחוס ביריה ינקחשב
לכב .הבחרה ךותב בירי ןקחשל יתוטש רודכ קחשמ ידמ דבאל יתרוסמה
תלוכי חיכוה אוה הפקתהה קחשמב עייסל הסינו הנגהה תא שטנש םעפ
םידהואהו (טמילג הדוב דגנ ירוטסיהה רעשב ומכ) ,תיזואוטריו
.רתוי תובורק םיתיעל וילע החנ אל חורהש ךכ לע םירצמ

-ה לע ,הנובירט
ינועבצ ןיזגמ .םילשורי ר"תיב ידהוא לע ףדעומה יתורפסה רמוחה
המב שמשמו ר"תיב לש תיבה יקחשממ דחא לכ תארקל םסרפתמה
.תיתרגש יתלבה םתרות תא ץיפהל םישקבמה תועד יגוהו םיטסיצלבופל
תיממע תירבעב םישגומה ,תויונשרפו תונומת ,תונויאר ללוכ ןיזגמה
ןתינ וב "יטרפ חטש" רודמל בל םישל דחוימב ץלמומ .ידמל האירקו
במוד יסא לש חוליגה ילגרה ,יערד ןנער לע ביבחה לכאמה לע דומלל
.הליחכ דוהא לע בוהאה עבצהו

ירוי ,בוסרט
1990-1 תנוע לש החיתפה רוזחמב ךא ,געלנ הארנ הז דבעידב םנמא
,ןושארה רוזחמב היה הז .ןושארה םוקמב דחא עובשל ר"תיב התהש
ריהצהל רהימ רצלז ןמאמה .אבס -רפכ לעופה לע 3:1 יתיב ןוחצנ רחאל
ונל יופצ היה השק ףרוח ,ןכאו) "רירגס םויל תודוקנ םיפסוא" ונחנאש
םיינש שבוכ תא םיפכ לע ונאשנו ,ןימאהל ונאימ ונא ךא ,(הנוע התואב
.הנוחש הנוע התואב תוארל וניכזש םידדובה םירעשהמ

[Yod]

שרגמ ,אקמי
לוח תמירע .ץראב לגרודכה ישרגמ לש היצולובאב םדקומ בלש
תורעי הביבסו הסירק ףס לע תונובירט הידיצ ינשמש תרדוגמ
.םיימוקמה םידהואל בשומ םוקמ םה םג ושמישש ,םיהובג םיצע
ןבאה יעיציו ר"תיב ידהואל םיכייש ויה אקמיב ץעה יעיצי
והדזהש שיא ףלא ךרעב ויה ןיידעש הפוקתב) לעופה ידהואל
רשא ,תוישושבג לש ףסוא היה ומצע שרגמה .(תאזה הרדגהה םע
תועטהל תובוט תוחפה תונועב ר"תיב ינקחשל העייס ןתרכה
בוט ץורית םג דימת ושמיש שרגמה יאנת .ביריה ינקחש תא
רשק ילב) המוקע התייה תמאב הפצרה הזה הרקמבו ,תונולשכל
.(םינדקרה לש םנורשכל

דובכה עיצי
םוש וב ןיאש ידט ןוידטצאב ידיחיה םוקמה ,דרוסבאה הברמל
לע תבשל הכוז ,ר"תיבב דמעמ לעב תמאב אוהש ימ לכ .דובכ
בשוי ,יתימא דהוא אוהש ימ לכ .הצובקה לספס דצל ,אשדה
יכומ םתואל רקפה חטש ןיעמכ רתונ דובכה עיציש ךכ ,עיציב
.םיפיעסה ינש לע וחספש לרוג

שמח עיצי
,תיצראה הגילב וכע יבכמ דגנ ,הנחוא ילא לש קב-םאקה קחשמב
םידהוא םתוא .ידט ןוידטצאב יחרזמה עיציה הנושארל חתפנ
,אק"מיב ץעה תנובירט ימורמב ובשי ללכ-ךרדבש ,תמאב םיפורש
זאמו ,שמח עיציבש םיינועבצה תואסכה לע םהינבשי תא וחינה
עיגהל ךירצ שמח עיציב םוקמ סופתל ידכ .םוקל םיברסמ םה
וא רדגל דומצ אסכ יצח זא םגו ,קחשמה ינפל םייתעש ךרעב
.האיצמל בשחנ תוגרדמה הצקב

םימע ינשל תונידמ יתש ,ןיתשלפ ,לארשי
ידהוא .ידטב יחרזמה עיציה לש רכיהה ןמיסל הכפהש תיממע אמסיס
םיתיעל םיגהונ ,תינייפוא תידסממ-יטנא הדמעב ,םיפורשה הצובקה
ןיב הווחא ,םויק-ודל אורקלו ימואלה ןונמהה תניגנ תא עירפהל
.תד וא עזג לדבה אלל הנידמה יחרזא לכ ןיב ןויוושו םימעה

[Kaf]

(ימלשוריה) יבא ,ןהכ
ילארשיה לגרודכה לש םילודגה םיבכוכה דחאל ךפהש ןייוצמ תיב ןקחש
תופילאב הייכזל ליעפ ףתוש היה .לארשי תרחבנו ר"תיב ןקחשכ
הפוקהשכ .ןכמ-רחאלש הנועה לש עיבגה רמגב דמצ עיקבהו הנושארה
יבכמל ןאילימלמ ירוא םע אתווצב קרע ןקורתהל הליחתה ןודעומה לש
תנבומ יתלבה ותייטנ .תיביבא -לתה הצובקה לש למסל ךפהו ,ביבא -לת
םילשורי תובוחרב ךלהמ אוהש ךכל המרג ר"תיב דגנ םיקחשמב ןייטצהל
.הדומצ החטבא ןיפולחל וא םיינזואב םיפנע םע קר

ילא ,ןהכ
.1996/7 תנועב ר"תיב לש תופילאה לש יגארטה רוביגה
ר"תיבב חילצי ןמאמש ןכתיי אל היפל המויסקאה תא רבש
המויסקאה תא רובשל חילצה אל ךא ,תופיצרב תונוע יתש ךשמב
המכ לש תואירקהמ תועפשומ הלהנהה לש תוטלחהה היפל
.ףלחוה ןכלו ,םישפיט םידהוא

דוהא ,הליחכ
,הנחוא ילא לש םילכה אשונכ םסרפתה .םילשורי ר"תיבב ימדיק םלב רבעשל
חילצה הליחכ .ומצע תוכזב ןייוצמ ןקחש אוהש רתוי רחואמ חיכוה ךא
וא) ופוגב ףודהל - הזמ בושחו ,חסכל ילבמ םג ביריה יצולח תא לרטנל
םורגל ידכש הארנ .הביריה הצובקה ינקחש תוטיעב תא (וינפב ,ןוכנ רתוי
.יניערג ליט תוחפל שורד שממ לש םיקזנ ולש תלוגלוגל

ריעה לכ
םיעווגו םיכלוהה) ריעב לאמשה יגוח םע ההוזמה ,קיתו ימלשורי ןומוקמ
ויגיגה תא ןותיעה לש רופסה רודמב אורקל ןתינ עובש ידמ .(םינשה םע
,תקרפתמ םילשורי לעופה הבש הנועב עודמ דומללו ,םערב םייח לש
הלענ (ןבומכ ,תירסומ הניחבמ) ןיידע איה ,תוירישע תגפוסו הגיל תדרוי
תרדסב םיאיש הרבש ןותיעה לש תויביטקייבואה .ר"תיבמ רתוי הבוטו
תוגהנתהל םיחבש ןותיעה קלח הב ,ר"תיב לש להקה לע תובתכ
תוקד ןמזב תינתייצה תוגהנתהלו יברע אצוממ םינקחש יפלכ תיתוברתה
,תוזרכ יפלאב ריעה תא וטשיקו ,ביגהל ורהימ ר"תיב ידהוא .היימוד
םסרפל אלו תונקל אל ר"תיב ידהוא לכל תוארוקה תועדומו תוקבדמ
."ריעה לכ"ב

[Next][To top][Prev.]