[Gimel]

תישושבג
הקלחהו לוחמ יעפומ חראל םיאתה אל םלועמ בוטהו ןשיה א"קמי שרגמ
ועגפש ,תוזכורמ אשד תוטולב ןתוא ללגב ראשה ןיב ,חרקה לע
םיצורית תוישושבגה ושמיש הליחתב .קחשמה חטשמ לש תוירטמיסב
הנישו תישושבגב םש עגפ אוה םואתפ לבא ,רודכל בוט יתדרי") םידספהל
םע ר"תיב ינקחש לש תימיטניאה תורכיהה השמיש ןכמ רחאל ;("ןוויכ
יצולחל ועייסש תויעטהו תולובחת ינימל יתיבה םשרגמ לש היפרגופוטה
.ביריה רעש לא טווינה תכאלמב הצובקה

-ה רעש ,איג
רטמוליק םישולשכ ,ביבא -לת םילשורי שיבכ לע תיזכרמ תמוצ
הצובקה ידהוא םיגהונ תימוקמה קלדה תנחתב .לארשי תריבל הסינכהמ
םיסיטרכ תשיכרל ןכו ,הלק תוננערתהל ץוח יקחשמל םכרדב רוצעל
.דחוימב םיעקפומ םיריחמב

-ל םיאבה םיכורב ,םונהיג
להק ךושמל דעונ רשא ,ידט ןוידטצא לש תמוסרפה ריש ךותמ הרוש
זיעי םא ול םייופצה םיגוניעה תא וינפב גיצהלו ,הביריה הצובקה לש
טלשב לגני'גה לש ורוקמ .החלמב רשא שדוקה לכיה לא ברקתהל
.ל"נה בותיכה תא אשונה ,שמח רעש תיתחתב עבק ךרד הלתנש קנע
"םונהיג ,םונהיג ,םונהיג" רישל הארשה םג השמיש וז תבותכ
תסנכהל תפסונ המגוד אוהש ,(יממע :ןחל ,ץמוקה :םילימ)
.ר"תיב ידהוא לש תחתופמה םיחרואה

'ץילג
ןגמ ,ילאומש ריפוא לש ירחסמה למסל הכפהש תינניח לוחמ תעונת
ןייטצה דימת אל ריפוא .תונוע רפסמ ךשמב םילשורי ר"תיבב ילאמש
עיגהל דימת וחילצה תוכוראה וילגר ךא ,קחשמה לש םירחאה םיביכרמב
תא םשמ גודלו ,ביריה ילגר ןיב לחתשהל ,שרגמה לש ינשה הצקל דע
.תויטנגלאב רודכה

איג ,ףירג
לביק .1993/4 תנוע זאמ םילשורי ר"תיב לש לגרודכה תצובק רעוש
ארויג ,גייסא בקעיל ינש רעוש ותויהב ,קחשל תויונמדזה דואמ טעמ
.ןייפנרוק קיציאו ןמטנא

השמ ,ףירג
ר"תיב לש רעונה תצובק רעושו ,ףירג איג רעושה לש ריעצה ויחא
לודגה ויחא הב תבשב אקוודו ,רוחבה לש ולזמ לזמתה .םילשורי
לש ןושארה רעושה עצפנ ,עבש -ראבב הצובקה לש ץוחה קחשממ רדענ
רחאל דיימ ,קחשמה לש הנושארה הקדב רבכ ןייפנרוק קיציא הצובקה
ארקנ הרשע -עבשה ןב ףירג וקישומ .ךיבמ ימצע רעש ותשרל שבכש
ר"תיב .רפח ודוד לש וילגרמ ףסונ רעש תיצחמל דע גפסו ,לגדל
היינשה תיצחמל התלע ,(רעשב ישילשה רעושה םע ,םינקחש הרשעב)
הרשפיאו ,ןטשק רורד ןמאמהמ השבלהה רדחב םיפוטיל המכ רחאל
.היתודלותב םילודגה םיקחשמה דחאמ ,ונומכ ,תונהיל ףירג וקישומל
ןוחצנל םירעשה ינש ןיב רוגיפה ךפה תוקד שמחו םיעברא ךותב
שבכש ,היליבס רינ ץולחה לש ותונייטצה בקע רקיעב ,5:2 ריהזמ
ףירגל וקיפסה ר"תיב ידמב תוקד 89 .םיפסונ םיינש לשיבו דמצ
.ונלש הליהתה לכיהל סנכיהל ידכ ריעצה

ינד ,ספערג
םתואמ דחא דוע אוה ינד .ןיבהל ידכ (עומשל רקיעבו) תוארל ךירצ
וניא ימשרה םדיקפת ךא הצובקה תא םיוולמה םיבר םירנויצקנופ
עיצמו םיווקה לע לייטמ אוה הצובקה לש תיבה יקחשמב .רדגומ
ליחתמ אוהשכ הלגתמ תיתימאה ותמצוע .םימ"חאל המח הייתש
רקוב לכ התושש והשימ לש לוק ומכ עמשנש ,ברעה ולוקב רבדל
.ץצח תוסוכ יתש

רימידאלו ,ביינשרג
ותנועב .תונוע שולש ךשמב ר"תיבב קחישש בל-הבוש קאזוק
תוכזל ר"תיבל עייסו ,םיליבומה םינקחשהמ היה הנושארה
ןושארה ןקחשהו ר"תיב לש קחשמה השוע היה ביינשרג .תופילאב
דחוימב רוכז .ןישנוע ירודכ טועבל עדיש ןאילימלמ זאמ הצובקב
תע ,ןג-תמרב הפיח יבכמ לע 3:0 ןוחצנב שבכש םיהדמה רעשה
רחאלש תונועב .םירטמ םישולשמ הטיעבב בונא'צ רוטקיו תא עינכה
לש ןושארה קחשמב .בכרהב ומוקמ תא דביאו הגרדהב ךעד ןכמ
ול הכרע ,םינקחשה לגס לע ביינשרג הנמנ אל הב ,1995-6 תנוע
הנורחא תונמדזה להקל הנתנו ,שגרמ ךא ילמס סקט הצובקה
קפתסהו םעפה םג לשכנ להקה .ךירצש ומכ ומש תא תוגהלו תוסנל
."ןושרג ,ןושרג" תיתרוסמה האירקב


[Dalet]

דוד
הידהוא לע ביבחה םשה םגו ,לארשי יכלממ דחא לש ומש
דוד ,קארע דוד ,עצפ דוד ,הטופח דוד ע"ע .ר"תיב לש םיקודאה
.םיפסונ םידיודו ,הפיחמ

יסא ,במוד
שדד ר"ויה ןיב םינתיא קבאמ רחאל ר"תיבב תחנש יתיינתנ ןמגוד
לש תולודגה וילענל רשייה ,הבושת קחצי ,הינתנ יבכמ ר"וי ןיבל
, 1996/7 תנוע לש ישימחה רוזחמב הצובקל ףרטצה במוד .ודאנב קירא
.לארשי תרחבנ לגס ןקחשלו ר"תיבב חתפמ ןקחשל ךפהו

ינור ,ןואיד
תודוא עדימ רגאמכ םג שמשמה ,םילשוריב טרופס ה יאנותיע קיתו
,םינותיעה לכ רובע בתככ שמשל חילצמ .ימוקמה לגרודכה תודלות
לגרודכה תא םירקסמה טנרטניא ירתאו היזיוולט ,וידר תונחת
םיחוויד חוודל גהונ םתרגסמבו ,תחא הנועבו תעב ימלשוריה
ןוגכ תויגוס תודוא ,הברה םתונקיידו םתונמיהמב םיכיבמ םיטסיטטס
ץוח יקחשמב 'מ תואב ליחתמ םמשש םינקחש לש תועקבהה עצוממ והמ"
,"םילשורימ םירטמוליק השישו םיעשתמ הלעמל לש קחרמב םיכרענה
יאנתב םירעש השולש לש רוגיפמ ר"תיב הרזח הנורחאה םעפב יתמ"
השולשמ רתוי לש הפוקתב תולעמ הרשע -ששמ תוחפ לש ריווא -גזמ
ןודיח םעפ ךרעי םא .'וכו ,"רמועה תריפס תליחת ינפל תועובש
.הכילהב חקול אוה ,אשונה תודוא היווירט

ויד
םיסוס רובע הריהמ הצירל הנווכהו ץירמת הווהמה דודיע תאירק
המלשל זומרל ר"תיב ידהוא לש תונויסנב הרוקמ .לגרודכ ינקחשו
םע הציר ,וילע ביבחה טקאה תא עצבל תעה עיגהש ידגאה יזריש
םג האירקה התסונ םימיל .ילאמשה ץוחה וק ךרואל רודכה
חכש ללכ-ךרדב זלהש אלא ,ילאקזחי רפוע לש ונוויכל האירקכ
.עסמל אצי םרט רודכה תא ותיא תחקל

לופ ,סיוויד
ר"תיבב קחישש הקיימ'גמ רוע םוחש ימדיק םלב .םידהואה יפב ,"הגיט"
ןיגפהש הריבסה תלוכיה .הצובקל עבצ תצק ףיסוהו ,1989-90 תנועב
םויסב ותביזע לע רעטצהל וליפאו ורוע עבצ לע ול חולסל ץמוקל המרג
.הנועה

םיגייד
לש ינומה חצר :ירק ,גידה םוחתב אוה םדי חלשמ רשא םישנא
הז עוצקמ .םעט ינינא לש םתחלצ תלחנל ךופהל םידיתעש םינוגיגד
יוניכב םג עודיה רוזא) הפוריא חרזמ ןופצב ראשה ןיב דואמ ץופנ
םוחתב םג םיקסוע הז רוזאב םיגיידהמ םיבר .("היבנידנקס"
עיבג תרגסמב קחשמל םהמ המכ שוגפל דובכה היה ר"תיבלו ,לגרודכה
טמילגמ םיגיידה .היגוורונמ טמילג הדוב תצובק לומ ,א"פוא
לש ותשרב םירודכ השימחו ,םתשרב בר ללש םע ןופצל רוזחל ואילפה
לומ אבה םשגפמבו ,חקלה תא ודמל ר"תיב ינקחש .ןייפנרוק קיציא
ורהזנ ,(וראפ -ייאבש ןבאהשרוט המוסקה הרייעהמ םעפה) "םיגייד"
.ןויתיפה תא עולבל אלש

הנוי ,לובעד
יטנא" רוטה תא אמצב ר"תיב ידהוא ועמג תוכורא םינש ךשמב
ידהוא תא ."םילשורי" ןומוקמב םסרפתהש "לסרודכ יטנא ,לגרודכ
לש חדוקה םחומ הגהש תינוימד תומד ,לובעד הנוי גציי לגרודכה
ידהואל םיסחוימה םיפיטואירטסה לכ תא תמאותה ,ןותיעה יבתכ
ויתונב תא הניכ רשא ,םילא ,חור סג ,ירגלוו םדא היה הנוי .ר"תיב
תא תוכהל גהנו ,ששא ידואו הנחוא םש לע "תיששא"ו "תינחוא"
תמועל ,לסרודכה גיצנ .ר"תיב לש הידספהמ דחא לכ רחאל ותשא
הייפצ רשא ,תוכילה םיענו יתוברת םדא היה ,רומדת ןד ,תאז
ןואיזומב םירוקיב דצל ומוי רדסב הבלתשה לסרודכ יקחשמב
לש ףידעה יוטיבה רשוכ ."צרמ" תרגסמב הפנע תיטילופ תוליעפו
ידמו ,טקילפנוקב חצנמה דצל "לסרודכ יטנא"ה תא ךפה רומדת
ונמזב .ר"תיב ידהוא לכ תא ותיא דחיו לובעד תא ליפשה אוה עובש
יד תמאה לע תודוהל םא ךא ,םיבצע תטרומו השק היווח התייה וז
לש וזל האוושהב ,ר"תיב לש םיראתה תמישר לא הרצק הליזפב
בישהל ידכב ,םילשורי לעופה ,רומדת לע הביבחה לסרודכה תצובק
.ונינפ לא ךויחה תא

היימוד תקד
אוה ר"תיב יקחשמב תוינמואלהו תוינעזגה תואירקה אשונש איה תמאה
טפושה ונדגנ ץיפהש םדה תלילע תא לבא ,החידבל אשונ שממ אל
םיעוגיפה דחא תונברוק רכזל היימודה תקד ךלהמב היפל ,ןרוק ינד
תואירקהש וחיכוהש היזיוולטה תומלצמ ומיזה ,תוינעזג תואירק ונארק
דרגל ידכ םינקחשה לש יטטסה בצמה תא לצינש תונותיע םלצ דגנ ונווכ
טקשה תא לצנל הייטנ ר"תיב ידהואל שי יללכ ןפואב .םיפא -זולק המכ
.תיטילופה םתנשמ תא ץיפהל ידכ היימודה תקד לש

יברד
יקחשמ תולילעב רפסל םיברמ (רקיעב ,םערב םייח) ריעה ינקז
םלוה בירי לעופה התוויה תע ,םינש תורשע ינפל וכרענש יברדה
יברד יקחשמ העברא וכרענ תיצראל הדיריה תנועב .ר"תיבל
דחאו ,דחאב ר"תיב ,םיינשב לעופה החצינ םהב ,הגילה תרגסמב
יקחשמ ומייקתה אל ןכמ רחאלש םינשה שמחב .וקיתב םייתסה
תסנכה רבח לש ודי ,השעמל) לרוגה די ךא ,הגילה תרגסמב יברד
רמג תינימשב יברד קחשמ הנמיז (הלרגהה תא ךרעש םולש ןבליס
וב ,ןושאר יברד חריא ידט ןוידטציא .1993-4 תנועב הנידמה עיבג
.יזרחו הנחוא ,יאלוזא רמות לש םירעשמ 3:0 ר"תיב החצינ
ללכ -ךרדב החילצמ איה ,תימואלה הגילל לעופה הבש זאמ
תא ונל לקלקלו תונבצעמ וקית תואצות ר"תיבמ טוחסל
.(אבה יברדה דע) חור -בצמה

ירימו ילא ,סקירד
המ לכ תא םילמסמו ץראה זכרמב םיררוגתמה רעיש יריהב םיפאי גוז
.ביבא -לת יבכמ -לכל לעמו ,החלצה ,ףסכ -םיאנוש ר"תיב ידהואש

ןנער ,יערד
.םילשורי ר"תיב לש רטסופה ירענמ דחאכ שמיש תודחא םינש ךשמב
,זאד הצובקה יבכוכל רשפאל ידכב ,תונורחאה תוקדב קר קחשל סנכנ
להקהמ תואושת טעמ רוצקל ,יזרח ןנור וא הנחוא ילא ,רהוז קיציא
רפסמב הנגה ןקחשכ הליגש ההובגה תלוכיה .השבלהה רדח לא ךרדב
הכפהו ,לארשי לש תיפמילואה תרחבנה לגס לא ותוא האיבה םידיקפת
קחשמה ספוטב שארמ םושר .הצובקה יקחשממ םיברב בכרה ןקחשל ותוא
.בוהצ סיטרכ לביקש ימכ םיטפושה דוגיא לש

[Next][To top][Prev.]