םילשורי ר"תיב לע םילימ המכ [Right Banner]

ר"תיב לש רתאב עיפוה 2000 תנשב
רודמה - שירכה יפר לש רוטה
םלועב רתויב בוטה יטילופ-ילכלכה
.הבוח תאירק .ילארשיה לגרודכה

ןויצל ןיע
ילופ לש רוטה
ץילממ רתאה
םיבוט םירבד םתסו תודעסמ, םירתא

תועד [Bullet]
העד םיוחמ תועד יגוהו םינשרפ ,םידהוא 
.םילשורי ר"תיבב םירושקה םיעוריא לע
תונויאר
םירחאו םידהוא ,םינקחש םע

- יולאש ןפטס
םעפו ,לשבמ אוה ,שבוכ אוה
טנרטניאב ישיא רוט ול היה

- "הווקתה" דעו סיסקובא יסוימ
םילשורי ר"תיבל םכלש םלשה ךירדמה
ר"תיב ןוקיסקל

[Al Hatribuna Logo] - ידטב םיאלמה םיעיציל תיתימאה הביסה
תינורטקלא הרודהמב וישכע "הנובירטה לע" ןותיע