'99 רבמבונב 21
הבוהצ תונותיעו םיבוהצ םינמאמ - אמויד יניינע
[Bullet]
ט"נשת לולאב 'ל
(הבוט הנש וז תונמדזהב תלחאמו) הנופצמ תא תקרממ ילופ
[Bullet]
'99 ראוניב 18
סמונמ אל חרוא האיבמ ילופ
[Bullet]
'98 רבמצדב 28
ריואב תוריחב
[Bullet]
'98 רבמצדב 15
םיבכמה גח
[Bullet]
'98 רבמצדב 9
החיתפ תטיעב
[Bullet]