,טנרטניאב - ונאצמש םיבוט םירבד לע םיחוויד םכל איבנ הז רודמב
.ימוסרפ וניאו ירחסמ וניא רודמה .קחשמל ךרדב וא בוחרב

ריילומ לש "המודמה הלוחה" :הזחמ 2001 סראמב 9
Jethro Tull תידגאה קורה תקהל 1999 רבמבונב 19
ץילממ יול קילומש 1999 ראורבפב 28
ביבא-לת-ןותעב ל"גס לארא לש תובתכה ןויכרא 1999 ראוניב 22
שוג ובאב ירקוש-ובא תדעסמ 1998 רבמבונב 23
דוודמ לאכימ לש ינורטקלאה ראודה תמישר 1998 רבמבונב 17
(לגרודכ) םילשורי לעופה לש טנרטניאה רתא 1998 רבמבונב 5